5/3/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία


 

 

 

 


 

 ΓΕΛ Καλαμπάκας και Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  22/02/2021 13:01:21
Το Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας και το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής αναμένεται να ζητήσει ο Δήμος Μετεώρων να ενταχθούν στη νέα δράση ενεργειακής αναβάθμισης ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων που "τρέχει" από την Περιφέρεια Θεσσαλίας...

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

Η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες.

 Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 για τα υφιστάμενα κτίρια.

Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυώροφο κτίριο. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. εσωτερικές πόρτες). Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (κι όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ).

• Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη εκτός από την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης και η εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. για διατηρητέα κτίρια, τεχνικές δυσκολίες).

Επιπλέον στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις που αφορούν σε:

- Χρήση ειδικών επιχρισμάτων - ψυχρών υλικών - σε δώματα,
- Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης,
- Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού,
- Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού,
- Φυτεύσεις δωμάτων κατάλληλου τύπου σε σχέση με την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και την στατική επάρκεια του κτιρίου,

Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού (ψύξης – θέρμανσης – αερισμού).

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα - λέβητα με καινούριο σύστημα καυστήρα - λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή υγραερίου. Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.).

- Η εγκατάσταση για σύνδεση με δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου.

- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος κλιματισμού (ψύξης – θέρμανσης – αερισμού) με:

  1. Σύστημα κλιματισμού μόνο με αέρα.
  2. Σύστημα κλιματισμού μόνο με νερό
  3. Σύστημα κλιματισμού αέρα – νερού.
  4. Σύστημα κλιματισμού ψυκτικού ρευστού (VRV/VRF).

Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ ψύξη και ΣΗΘΥΑ.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση συστημάτων ΑΠΕ για την υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης / ψύξης / ΖΝΧ, με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, (π.χ. ηλιακά συστήματα, καυστήρας βιομάζας, ηλιοθερμικά συστήματα, εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας, κλπ.) ή συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών όπως και της απόδοσής τους.

Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) οι οποίες δεν αφορούν σε εμπορική εκμετάλλευση της παραγωγής ενέργειας.

Στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, ο μετρητής κατανάλωσης θα πρέπει να βρίσκεται εντός της προτεινόμενης υποδομής, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και οι προς συμψηφισμό καταναλώσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν δραστηριότητες οι οποίες δύναται να θεωρηθεί ότι δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιπλέον των ανωτέρω εργασιών (κτιριακό κέλυφος – ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) προκειμένου για την περαιτέρω εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, είναι επιλέξιμες εφόσον:

   α) η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους,
   β) δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας)
   γ) βοηθούν στην επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις.

Επίσης αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη τα ακόλουθα:

• Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

• Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011 με την εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης.

• Δαπάνες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, με το επιλέξιμο κόστος της αμοιβής της έκδοσης ΠΕΑ να μην ξεπερνάει τα 0,80€/τ.μ.

• Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εκτός των απαιτούμενων υλικών (κυρίων, βοηθητικών και μικροϋλικών) και οι λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες με αυτές, με σκοπό την επίτευξη ενός άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού αποτελέσματος.

Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις πρέπει να φέρουν ενεργειακή σήμανση εφόσον προβλέπεται.

Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Η τελική επιλεξιμότητα των ενταγμένων πράξεων συναρτάται με την επίτευξη του ενεργειακού στόχου, όπως δηλώνεται στο 1ο ΠΕΑ, και η οποία θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση ΠΕΑ μετά το πέρας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, τα ακόλουθα:

- Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες κλπ).

- Λοιπές εργασίες και εξοπλισμός που δεν συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

- Οι παρεμβάσεις στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

- Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις των κτιρίων.

- Οι παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις πλην επί κλειστών γυμναστηρίων εκπαιδευτικών μονάδων.

- Οι παρεμβάσεις σε κτίρια που παρότι ανήκουν σε δυνητικούς δικαιούχους της παρούσης, αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.

- Οι παρεμβάσεις σε κτίρια τα οποία είτε κατασκευάστηκαν είτε δέχτηκαν παρεμβάσεις στο κέλυφός τους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013ή και της Π.Π. 2014-2020ή και της Π.Π. 2014-2020.

- Οι εργασίες συντήρησης.

Σχετικά άρθρα:

Θα εκμεταλλευτεί ο Δήμος Μετεώρων τη νέα ευκαιρία για ενεργειακή αναβάθμιση δύο δημοτικών κτιρίων;
Στη δημοσίευση νέας δράσης ενεργειακής αναβάθμισης ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, απευθυνόμενη σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού στη Θεσσαλία (Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμοι Θεσσαλίας) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών...
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
T25Q1
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 


booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ