5/3/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία


 

 

 

 


 

 Θα εκμεταλλευτεί ο Δήμος Μετεώρων τη νέα ευκαιρία για ενεργειακή αναβάθμιση δύο δημοτικών κτιρίων;

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  20/01/2021 10:54:50
Στη δημοσίευση νέας δράσης ενεργειακής αναβάθμισης ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, απευθυνόμενη σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού στη Θεσσαλία (Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμοι Θεσσαλίας) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών...

Θυμίζουμε ότι και το Νοέμβριο του 2019 είχε βγει αντίστοιχη πρόσκληση, αλλά τότε ο Δήμος Μετεώρων αδιαφόρησε/δεν πρόλαβε/δεν δέησε, πάντως δεν κατέθεσε σχετική πρόταση.

Μένει να δούμε αν θα εκμεταλλευτεί τη νέα ευκαιρία που του δίνεται και να αναβαθμίσει ενεργειακά δύο κτίρια ιδιοκτησίας του.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ξεκινά την 25/01/2021 08:00:00 και θα διαρκέσει έως την 01/03/2021 17:00:00.

Η Δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.

Α. Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας

Μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν πλήρως ώριμες προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιλέξιμα προς χρηματοδοτική ενίσχυση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια (πλην αθλητικών εγκαταστάσεων) που βρίσκονται χωροθετημένα και σε λειτουργία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδιοκτησίας δικαιούχου φορέα που καλεί η Πρόσκληση, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017. (27.11.2017 είναι η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β' 2367/12.07.2017).

Κάθε Δικαιούχος δύναται να καταθέσει έως δύο (2) προτάσεις για δύο (2) κτίρια κυριότητάς του.

Β. Επιλέξιμες παρεμβάσεις:

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

• Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

Η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες.

 Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 για τα υφιστάμενα κτίρια.

Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυώροφο κτίριο. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. εσωτερικές πόρτες). Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (κι όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ).

• Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη εκτός από την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης και η εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. για διατηρητέα κτίρια, τεχνικές δυσκολίες).

Επιπλέον στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις που αφορούν σε:

- Χρήση ειδικών επιχρισμάτων - ψυχρών υλικών - σε δώματα,
- Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης,
- Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού,
- Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού,
- Φυτεύσεις δωμάτων κατάλληλου τύπου σε σχέση με την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και την στατική επάρκεια του κτιρίου,

Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού (ψύξης – θέρμανσης – αερισμού).

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα - λέβητα με καινούριο σύστημα καυστήρα - λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή υγραερίου. Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.).

- Η εγκατάσταση για σύνδεση με δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου.

- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος κλιματισμού (ψύξης – θέρμανσης – αερισμού) με:

  1. Σύστημα κλιματισμού μόνο με αέρα.
  2. Σύστημα κλιματισμού μόνο με νερό
  3. Σύστημα κλιματισμού αέρα – νερού.
  4. Σύστημα κλιματισμού ψυκτικού ρευστού (VRV/VRF).

Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ ψύξη και ΣΗΘΥΑ.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση συστημάτων ΑΠΕ για την υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης / ψύξης / ΖΝΧ, με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, (π.χ. ηλιακά συστήματα, καυστήρας βιομάζας, ηλιοθερμικά συστήματα, εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας, κλπ.) ή συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών όπως και της απόδοσής τους.

Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) οι οποίες δεν αφορούν σε εμπορική εκμετάλλευση της παραγωγής ενέργειας.

Στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, ο μετρητής κατανάλωσης θα πρέπει να βρίσκεται εντός της προτεινόμενης υποδομής, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και οι προς συμψηφισμό καταναλώσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν δραστηριότητες οι οποίες δύναται να θεωρηθεί ότι δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιπλέον των ανωτέρω εργασιών (κτιριακό κέλυφος – ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) προκειμένου για την περαιτέρω εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, είναι επιλέξιμες εφόσον:

   α) η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους,
   β) δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας)
   γ) βοηθούν στην επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις.

Επίσης αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη τα ακόλουθα:

• Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

• Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011 με την εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης.

• Δαπάνες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, με το επιλέξιμο κόστος της αμοιβής της έκδοσης ΠΕΑ να μην ξεπερνάει τα 0,80€/τ.μ.

• Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εκτός των απαιτούμενων υλικών (κυρίων, βοηθητικών και μικροϋλικών) και οι λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες με αυτές, με σκοπό την επίτευξη ενός άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού αποτελέσματος.

Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις πρέπει να φέρουν ενεργειακή σήμανση εφόσον προβλέπεται.

Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Η τελική επιλεξιμότητα των ενταγμένων πράξεων συναρτάται με την επίτευξη του ενεργειακού στόχου, όπως δηλώνεται στο 1ο ΠΕΑ, και η οποία θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση ΠΕΑ μετά το πέρας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, τα ακόλουθα:

- Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες κλπ).

- Λοιπές εργασίες και εξοπλισμός που δεν συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

- Οι παρεμβάσεις στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

- Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις των κτιρίων.

- Οι παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις πλην επί κλειστών γυμναστηρίων εκπαιδευτικών μονάδων.

- Οι παρεμβάσεις σε κτίρια που παρότι ανήκουν σε δυνητικούς δικαιούχους της παρούσης, αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.

- Οι παρεμβάσεις σε κτίρια τα οποία είτε κατασκευάστηκαν είτε δέχτηκαν παρεμβάσεις στο κέλυφός τους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013ή και της Π.Π. 2014-2020ή και της Π.Π. 2014-2020.

- Οι εργασίες συντήρησης.
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
E6ZCM
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 


booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ