facebook  youtube  twitter  instagram 23/4/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr


 Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ~ Τα θέματα

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  09/02/2024 13:28:29
Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ~ Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 13 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση εκμίσθωσης δύο σχολικών αγροτεμαχίων στις θέσεις «Παλιάμπελα» και «Λάκα Χατζή» της Δημοτικής Κοινότητας Φωτεινού

2. Έγκριση εκμίσθωσης δύο αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Σαρακίνας στη θέση «ΒΑΤΙΑ»

3. Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού αγροκτήματος στη θέση «Βουτάδες» της Δημοτικής Κοινότητας Μεγ. Κερασιάς

4. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «ΤΕΛΙΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Οξύνειας

5. Αίτημα για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 410,76 τμ στην εταιρεία ΕΡΤ Α.Ε για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού «3206043 Καλαμπάκα» στην περιοχή της Κορομηλέας Δ.Ε Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων Π.Ε. Τρικάλων

6. Εξειδίκευση πίστωσης για γενόμενες δαπάνες εορτασμού της μάχης της Μερίτσας

7. Επικύρωση της 30/2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μετεώρων

8. Επικύρωση της υπ΄ αρ. 31/2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής
 
9. Επικύρωση της υπ΄ αρ. 54/2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου στην υπόθεση Μήτσιου

10. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 53/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το χαρακτηρισμό ακινήτου δωρεάς Ψιμοπούλου στην Δημοτική Κοινότητα Κλεινού

11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μετεώρων και Δ.Ε.Υ.Α.Μ. στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. 111170/28-12-2023 (ΑΔΑ: ΡΞΔΧ46ΜΤΛ6-1ΩΟ) ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης για υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»», Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_31 ΦΚ_5, Α/Α ΟΠΣ:7500 με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (V)

12. Υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» ¶ξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_31 ΦΚ_5, Α/Α ΟΠΣ:7500 με τίτλο: «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού_ V» με τίτλο "Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας DANIEL Δήμου Μετεώρων ΙΙ»

13. Έγκριση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού αγρού 3,2 στρεμμάτων στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Κακοπλευρίου του Δήμου Μετεώρων

14. Έγκριση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού αγρού 14 στρεμμάτων στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΛΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Κακοπλευρίου του Δήμου Μετεώρων

15. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και διαγραφές μέρους οφειλών, λόγω προγενέστερης και λανθασμένης καταχώρησης εξόφλησής τους

16. Αίτημα του Πάντου Δημητρίου περί χορήγησης χώρου στάθμευσης, λόγω αναπηρίας επί της οδού Δημ. Γκέκα 4

17. Αίτημα της εταιρείας «Ελληνικές υπεραγορές Σκλαβενίτης» περί τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών (κόνων) επί της οδού Ραμμίδη

18. Αίτημα της Κατσαρού Ανθής περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης, λόγω αναπηρίας επί της οδού Πλάτωνος 2

19. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

20. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος»

21. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2024

22. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου (ΟΠΔ) Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2024

23. Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης και μεταφοράς καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Μ. Κερασιάς της Κοινότητας Μεγ. Κερασιάς του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα

24. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της Μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 51.858,70 ευρώ, (μη συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων 15% και του ΦΠΑ 24%) και αρ. συστήματος Α.Α. 198703/2023

25. Έγκριση της υπ΄ αρ. πρωτ. 1631/2024 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ (σχετ. η υπ΄ αρ. απόφ. 143/2023 Οικονομικής Επιτροπής)

26. Έγκριση της υπ΄ αρ. πρωτ. 1632/2024 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΛΟΓΓΑ & ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ (σχετ. η υπ΄ αρ. απόφ. 144/2023 Οικονομικής Επιτροπής)

27. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες συμμετοχής του Δήμου μας στον Αγώνα δρόμου Καλαμπάκα-Τρίκαλα, «Θανάσης Σταμόπουλος»

28. Περί διαγραφής οφειλών και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

29. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΚΥΔΩΝΙΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Γάβρου

30. Έγκριση εκμίσθωσης δύο αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς στις θέσεις «ΛΑΚΕΣ» & «ΝΑΤΣΙΝΑ»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
J72H6
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 
booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ