6/12/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 
 
 

 
Παράταση θητείας ΔΣ ΑΣ Μετέωρα μέχρι 31/10/2021 λόγω covid - Τι ισχύει για εκλέγειν και εκλέγεσθαι [ΣΧΛ]

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  05/08/2021 15:02:46
Πολλά θέματα -κυρίως νομικής φύσεως- προέκυψαν κατά τη Γενική Συνέλευση του ΑΣ Μετέωρα την περασμένη Τρίτη...

Θέματα που αφορούν στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, αλλά και το γεγονός ότι είχε παρέλθει ο χρόνος θητείας της απερχόμενης διοίκησης, προκάλεσαν ερωτήματα σε πολλούς για το τι τελικά ισχύει, τι θεωρείται νόμιμο και τι όχι.

Ας πάρουμε κάποια πράγματα από την αρχή.

Αναφορικά με τη θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτο το ekalampaka.gr σας παρουσιάζει διάταξη νόμου που τέθηκε σε ισχύ την 11/6/2021, σύμφωνα με την οποία λόγω COVID-19 παρατείνεται (από την ημερομηνία λήξης της) έως 31/10/2021 η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών σωματείων.

Από την παραπάνω νομοθετική διάταξη συμπεραίνουμε ότι όλες οι ενέργειες στις οποίες προέβη η διοίκηση του ΑΣ Μετέωρα τουλάχιστον μέχρι και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 3/8, είναι από ενεργή διοίκηση.

Παραμένει βέβαια το ερώτημα αν μετά τη γενική συνέλευση και μέχρι την ανάδειξη νέας διοίκησης, το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο δύναται να προβεί σε άλλες ενέργειες (βάσει των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο καταστατικό) δεδομένου ότι στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η απαλλαγή του.

Αναφορικά με την εκλογική διαδικασία και το καταστατικό ενός αθλητικού σωματείου, από την ανάγνωση των σχετικών διατάξεων των νόμων  2725/1999 και 4726/2020, προκύπτουν τα εξής:

Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) (βλ. άρθρο 30 του Ν. 4726/2020)

Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι προαναφερόμενες διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Δηλαδή για τις γενικές συνελεύσεις ισχύει ο νόμος και όχι το καταστατικό, εκτός και αν στο καταστατικό προβλέπονται αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ιδίως να προβλέπει ότι στερούνται τέτοιου δικαιώματος τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. (βλ. άρθρο 30 του Ν. 4726/2020, όπως ισχύει σήμερα, και άρθρο 5 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα)

• Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο 1 έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. (βλ. άρθρα 4 και 5 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα)

Παραθέτουμε και τα σχετικά άρθρα:

Άρθρο 90 Ν. 4790/2021, όπως ισχύει σήμερα
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.10.2021.

Άρθρο 30 Ν. 4726/2020, όπως ισχύει σήμερα
Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα
Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου Αρχαιρεσίες

Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2*. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ιδίως να προβλέπει ότι στερούνται τέτοιου δικαιώματος τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.

*παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2725/1999: Τα Μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
Σχόλια
Προσθήκη σχολίου
SIAMOURELIS C. GEORGE (5/8/2021 3:55:20 μμ):

Ολα τα παραπάνω ισχύουν και μάλιστα ΟΛΑ ΜΑ ΟΛΑ αναγράφονται στο καταστατικό της ομάδας των Μετεώρων. Δεν ακολουθήθηκε όμως τίποτα από όλα αυτά εξαιτίας της μη γνώσης όλων αυτών των θεμάτων. Επίσης η νυν Διοίκηση παραιτήθηκε 10 Ιουλίου 2021 με επίσημη δημόσια ανακοίνωσή της!!! ΄Ολα στον αέρα και παράτυπα.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
HSCEO
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2021 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ