23/5/2022

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 Εντάχθηκαν στο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Φωτοβολταϊκό Πάρκο & Σύστημα τηλεμετρίας Δήμου Μετεώρων με 5.891.783,16 € - Συνοπτική περιγραφή έργου

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  12/01/2022 17:06:03

Εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετεώρων» στον ¶ξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ Μετεώρων

Ποσό χρηματοδότησης: 5.891.783,16 €

Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) κύρια υποέργα:

- την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»,

- την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 999 kW ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ», και

ένα (1) συνοδό υποέργο:
- την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

Σημείωση: Ο χρηματοδοτούμενος από το Πρόγραμμα προϋπολογισμός του Υποέργου 2 (Φ/Β 999 kW) ανέρχεται σε 680.000 € προ ΦΠΑ (Π/Υ μελέτης).
Σε περίπτωση που το Υποέργο 2 δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του εν λόγω ορίου των 680.000 € προ ΦΠΑ, το ποσό της σύμβασης που θα προκύψει από τον επιπλέον προϋπολογισμό αυτό υποχρεούται να τον καλύψει ο Δικαιούχος (μη αξιοποίηση της έκπτωσης).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υποέργο 1: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας των Υποδομών Ύδρευσης στο Υδροδοτικό Σύστημα του Δήμου Μετεώρων»

Στην πρόταση περιλαμβάνονται:

1. Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας που να ενσωματώνει όλα τα ενεργά σημεία ελέγχου του εξωτερικού υδραγωγείου, τα οποία είναι εκατόν εβδομήντα (170). Το πλήθος υποδηλώνει και τη μεγάλη έκταση και γεωγραφική κατανομή των σημείων αυτών.

2. Η εγκατάσταση σύγχρονων οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης αλλά και αναλυτών ενέργειας.

3. Η εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε απομακρυσμένες δεξαμενές.

4. Η αντικατάσταση των συστημάτων χλωρίωσης και η εγκατάσταση νέων σύγχρονων μετρητών ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού.

5. Η εγκατάσταση σύγχρονων ρυθμιστών στροφών.

6. Η εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και συστημάτων επικοινωνίας.

7. Η αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων, υποβρύχιων και ξηρού τύπου, με νέα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης τόσο υδραυλικά (αντλία) όσο και ηλεκτρικά (κινητήρας). 8. Η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων λογισμικών για τον έλεγχο, εποπτεία, ανάλυση δεδομένων και υποβοήθηση λήψης απόφασης.

Μέσω των παραπάνω οι κύριοι, μεταξύ άλλων, στόχοι που επιδιώκονται είναι:

• Η εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακού κόστους μέσω:

  - Της σημαντικά υψηλότερης απόδοσης των νέων αντλητικών συγκροτημάτων.

  - Του βελτιστοποιημένου ελέγχου λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, παλιών και νέων. Η βελτιστοποίηση έγκειται αφενός στη μείωση της ανάγκης για άντληση, όπου αυτό είναι εφικτό, αφετέρου στον καλύτερο έλεγχο πίεσης εντός του δικτύου ύδρευσης.

• Η πλήρης εποπτεία και έλεγχος του συνόλου των υδρευτικών υποδομών, με στόχους τη μείωση της ανάγκης επιτόπου μεταβάσεων τεχνικών του Δήμου, την άμεση ανίχνευση βλαβών αλλά και τη σημαντική βελτίωση του χρόνου απόκρισης σε περίπτωση δυσλειτουργιών. Επομένως, τα παραπάνω θα έχουν και άμεση επίδραση στο λειτουργικό κόστος της ΔΕΥΑ. Σημειώνεται ότι πρώτη φορά θα υπάρχει ένας συνολικός έλεγχος των υδροδοτικών συστημάτων του Δήμου, τα οποία είναι πολλά σε πλήθος αλλά και διεσπαρμένα, με συνέπεια η διάγνωση και παρακολούθηση βλαβών ειδικά σε δύσβατα σημεία να καθίσταται εξόχως δύσκολη.

• Η μείωση των βλαβών (θραύσεων) λόγω υδραυλικών πληγμάτων κατά την εκκίνηση και στάση αντλητικών

• Η εξοικονόμηση του φυσικού πόρου (νερό), μέσω της παρακολούθησης και του ελέγχου των διαρροών.

Υποέργο 2: «Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού»

Στην πρόταση περιλαμβάνονται:

O φωτοβολταϊκός σταθμός (Φ/Β) που έχει σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών γεννητριών, η οποία θα παρέχει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προς συμψηφισμό (Netmetering) στο Διαχειριστή του συστήματος, μέσω της διασύνδεσης του στο δίκτυο μεταφοράς χαμηλή τάσης. Η απόδοση μίας τέτοιας επένδυσης με ένα σύστημα netmetering είναι ιδιαίτερη υψηλή, κυρίως όταν τα φορτία που καταναλώνονται είναι πάρα πολλά.

Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης ξεκινάει από 14% για τις μικρότερες εγκαταστάσεις και ανεβαίνει πάνω από το 20% στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Η απόσβεση μπορεί να γίνει ακόμη και από 5 έτη, με αποτέλεσμα το ρεύμα να κοστίζει ελάχιστα για τουλάχιστον 20 χρόνια.

Αυτό με συντηρητικούς υπολογισμούς (1.400 kWh ανά kWP απόδοση ανά έτος) και χωρίς να υπολογιστούν μειωμένες δαπάνες στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (πλην ΥΚΟ) οι οποίες μειώνονται εάν υπάρχει υψηλό ποσοστό ταυτοχρονισμού παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων.

H ονομαστική συνολική εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος θα ανέρχεται σε 999,90kW, με χρήση σταθερών βάσεων στήριξης. Με ένα τέτοιο Φ/Β, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μετεώρων θα έχει την δυνατότητα να παράγει περίπου 1.300.000 kwh, συμψηφίζοντας έτσι όλη την παραγόμενη ενέργεια με την καταναλισκόμενη.
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
L8GIT
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ