23/9/2018

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία 

 

 
Πονοκέφαλος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων - Εκτός από το Κτηματολόγιο έρχεται και η ανάρτηση Δασικών Χαρτών - Τι πρέπει να γνωρίζουν

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  22/06/2018 13:43:58

Ένα καλοκαίρι πάνω από συμβόλαια, τοπογραφικά διαγράμματα, αεροφωτογραφίες και ψηφιακούς χάρτες θα περάσουν ιδιοκτήτες (και) του Δήμου Καλαμπάκας. Εκτός από την πρόσφατη ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων (όπου κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να ελέγξει αν έχουν αναρτηθεί σωστά τα στοιχεία που αφορούν στην ιδιοκτησία του) έρχονται τώρα και οι δασικοί χάρτες...

Σήμερα (22/6) η Διεύθυνση Δασών Ν. Τρικάλων απέστειλε προς ανάρτηση τον θεωρημένο δασικό χάρτη που αφορά στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Με την ανάρτησή του στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών (δείτε ΕΔΩ) ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προβεί σε έλεγχο των δασικών χαρτών και να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 105 ημερών, η οποία ξεκινά την 6η Ιουλίου 2018 και λήγει στις 18η Οκτωβρίου 2018. Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2018.

Στον αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι ιστορικοί ορθοφωτοχάρτες (1945) και παλαιοτέρων αεροφωτογραφιών (1945), που απεικονίζουν τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Σημειώνεται ότι, στον αναρτημένο δασικό χάρτη, απεικονίζονται και αποτυπώνονται:

α. με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης τού δασικού χάρτη,

β. με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων του άρθρου 23 παράγραφος 4 του Ν.3889/2010, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.

Σημειώνεται επίσης ότι, στον αναρτημένο δασικό χάρτη δεν απεικονίζονται οι οριογραμμές των εποικιστικών εκτάσεων (κληροτεμάχια).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη, εκτάσεων.

Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ιδίως, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (μπείτε ΕΔΩ), με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή.

Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική:

• η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.

• η καταβολή ειδικού τέλους, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή (αντίρρηση), όπως έχει καθοριστεί με τις διατάξεις της αναφερόμενης στο σημείο (5) του προοιμίου της παρούσας, Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α).

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ' εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:

α. που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α' του άρθρου 23 του Ν.3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν.4280/2014, όπως ισχύει.

β. που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

γ. που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

δ. για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν.998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

ε. κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν.998/1979 (άρθρο 28 παρ.18.α Ν.2664/1998 όπως ισχύει).

στ. που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

ζ. που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ’ της παρ.1 του αρθ.14 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/ Α’)

Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής:

• στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) ή (β) και (γ) με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία:
- βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α.) ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β. ή γ.) αντίστοιχα.

• Για την περίπτωση (δ) υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη.

• Για την περίπτωση (ε), ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας σχετικά αντίγραφα και την επί τόπου υποβολή αντίρρησης.

Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση (που αφορά η αντίρρηση).

Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος (θεμελίωση έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά την αντίρρηση και όποιο άλλο στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι τεκμαίρει την αντίρρησή του) μαζί με τα ακόλουθα:

α) υπογεγραμμένο αντίγραφο της αντίρρησής του,

β) φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους και

γ) αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων, αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, στις διευθύνσεις των κατά τόπους ΣΥΑΔΧ.

Για την Καλαμπάκα:
ΣΥΑΔΧ Καλαμπάκας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείο Καλαμπάκας,
Ομογενών Αμερικής 1, 42200, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Τηλ. Επικοινωνίας: 24320 22690
FAX: 2432075970
e-mail: syadxkalampakas@gmail.com

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.

Στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) γίνεται επίσης ενημέρωση για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων.

Εκτός των προαναφερόμενων ΣΥΑΔΧ, πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και τον τρόπο υποβολή των αντιρρήσεων θα δύναται να γίνεται επιπλέον στο Γραφείο Πληροφόρησης, με έδρα τη Διεύθυνση Δασών Τρικάλων (3ος όροφος, Κολοκοτρώνη 30, 42132, Τρίκαλα, Τηλ. Επικοινωνίας: 24310 63461 & 24310 63462, FAX: 2431063469

Η λειτουργία των ΣΥΑΔΧ καθώς και των Γραφείων Πληροφόρησης των πολιτών, είναι καθημερινή, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07:00 έως 15:00.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, από την ανάρτηση του οικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές του άρθρου 10 του ιδίου Νόμου καθίστανται αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών.

Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οικεία Δασαρχεία για εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.998/1979, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 998/79 ως ισχύει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη ατελώς (περίπτωση ε. εξαίρεσης καταβολής ειδικού τέλους).
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
EPYBM
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

καιρός Καλαμπάκα


 
Προτεινόμενα άρθρα


 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 


© 2012 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας