18/10/2018

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία 

 

 Με θέματα και για τον Δήμο Καλαμπάκας συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  13/06/2018 10:24:40

Συνεδριάζει την Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 15:00 η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν στην ΠΕ Τρικάλων στα οποία περιλαμβάνονται και θέματα για την περιοχή μας:...

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

• Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για την ολοκλήρωση και λειτουργία του Πέτρινου σχολείου Καστρακίου» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με προσφορές για το οικονομικό έτος 2018

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας Π.Ε. Τρικάλων οικ. Έτους ΚΑΠ 2018, Οικονομικός Φορέας 071, Κ.Α.Ε.: 9779 με εγκριθείσα πίστωση 663.221,55 έτους 2018. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 12144

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.038,24€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), για την ανάθεση του: «Αποκατάσταση ζημιών Η/Μ εγκαταστάσεων γεώτρησης με απόφαση οικονομικής επιτροπής 2018», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με προσφορές για το οικονομικό έτος 2018

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα ΚΑΠ 2018 Π.Ε. Τρικάλων, Κωδικός 12117, Κ.Α.Ε.: 9773, Φορέας 071

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• Έγκριση του πρακτικού 3 του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α.α. συστήματος 53990 και την ανακήρυξη της εταιρείας «ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ» ως αναδόχου του έργου «Προμήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων 2018», με τιμή προσφοράς 198.729,34 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014ΕΠ51700019 «Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για την σήμανση, στηθαία ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή-ολοκλήρωση έργων Π.Ε. Τρικάλων (π.κ. 2013ΕΠ01700012)», για το υποέργο «Προμήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων 2018» (Κ.Ε. νέο έργο, υποέργο 84), προϋπολογισμού 200.000,00€.

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής του: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», για το οικονομικό έτος 2018.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Βάσει του αριθμ. 676/2018 Π.Σ. εγκεκριμένου αιτήματος του Τμήματος Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9779, Ποσό 24.800,00 €, με εγκριθείσα πίστωση 2018 248.500,00 € για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών των Οχημάτων/Μηχανημάτων του Τμήματος Συγκ/κών Έργων – Τεχνικός Εξοπλισμός της Π.Ε. Τρικάλων έτους 2018, ποσού προϋπολογισμού: 28.387,10 € και Φ.Π.Α.: 6.812,90 €, ήτοι συνολικού ποσού προϋπολογισμού 35.200,00€.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 1321.

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• α) Ανάθεση του: «Αποκατάσταση ζημιών Η/Μ εγκαταστάσεων & εξοπλισμού γεώτρησης Λαγκαδιάς με απόφαση οικονομικής επιτροπής 2018», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με προσφορές
  β) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή των υλικών της προμήθειας

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα ΚΑΠ 2018 Π.Ε. Τρικάλων, Κωδικός 12116, Κ.Α.Ε.: 9773, Φορέας 071.

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• α) Ανάθεση του: «Αποκατάσταση ζημιών Η/Μ εγκαταστάσεων γεώτρησης αγροκτήματος Λυγαριάς με απόφαση οικονομικής επιτροπής 2018», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με προσφορές
  β) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή των υλικών της προμήθειας

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα ΚΑΠ 2018 Π.Ε. Τρικάλων, Κωδικός 12140, Κ.Α.Ε.: 9773, Φορέας 071

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• α) Ανάθεση του: «Αποκατάσταση ζημιών Η/Μ εγκαταστάσεων & εξοπλισμού γεωτρήσεων με απόφαση οικονομικής επιτροπής», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με προσφορές
  β) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή των υλικών της προμήθειας

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα ΚΑΠ 2018 Π.Ε. Τρικάλων, Κωδικός 11725, Κ.Α.Ε.: 9773, Φορέας 071

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

•  Έγκριση ανάθεσης με προσφορές και σύσταση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
Η δαπάνη θα βαρύνει της πιστώσεις του έργου «2014ΕΠ51700019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (πκ 2013ΕΠ01700012) υποέργο 112: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• Έγκριση ανάθεσης με προσφορές και σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια: «Αντικατάσταση-επισκευή κουφωμάτων δομών ΠΕ Τρικάλων».
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στον Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9779

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• Εισήγηση για έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΡΑΝΙΑ – ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ» με Υποέργο 2 : «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ – ΚΡΑΝΙΑΣ - ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ». Δαπάνης εργασιών 120.967,74 € και Φ.Π.Α. 29.032,26 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΣΑΕΠ017 ΜΕ Κ.Α. 2015ΕΠ01700005.

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• Εισήγηση για:
  1) Έγκριση τευχών δημοπράτησης παροχής υπηρεσιών με τίτλο αντικειμένου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 8 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2018-2019». Προϋπολογισμός έργου: 850.000,00 €.
Χρηματοδότηση : ΚΑΕ 2016ΕΠ51700001 ΣΑΕΠ 517.
  2) Συγκρότηση Επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• Εισήγηση για ακύρωση της αρ.  939/Πρακτικό 16ο/17.05.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά την έγκριση της πληρωμής της αμοιβής της στατικής μελέτης η οποία εκπονήθηκε για το έργο : «Επέκταση Διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Κεφαλοβρύσου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005 - άρθρο 19 και τις διατάξεις του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών - Μελετών και Υπηρεσιών και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη του έργου (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, άρθρο 20.4), ποσού 4.743,11 € για εργασίες και 1.138,35 € για Φ.Π.Α., ήτοι σύνολο για εργασίες και Φ.Π.Α. 5.881,46 € από τον κωδικό 12147 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2018 - ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) με τίτλο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ», ως προς τα ποσά, ήτοι έγκριση αντικατάστασης των ποσών: «4.743,11 € για εργασίες και 1.138,35 € για Φ.Π.Α., ήτοι σύνολο για εργασίες και Φ.Π.Α. 5.881,46 €» με τα ποσά: «5.241,94 € για εργασίες και 1.258,06 € για Φ.Π.Α., ήτοι σύνολο για εργασίες και Φ.Π.Α. 6.500,00 €»

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• Α) Έγκριση του από 04-06-2018, Πρακτικού Κατακύρωσης του Διαγωνισμού της 27-03-2018 για την σύναψη σύμβασης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του έργου: «2014ΕΠ51700019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, (2013ΕΠ01700012)», ΥΠΟΕΡΓΟ 97: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2018»
  Β) Κατακύρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με βάση τα αποτελέσματα διεξαγωγής του ηλεκτρονικού του διαγωνισμού με αριθμό 68923 της 21-03-2018, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με μέση έκπτωση προσφοράς 61,36%

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)

• Ανάθεση του έργου: «ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ», ποσού 607,44€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: βάσει της αριθμ. πρωτ. 1201/52438/28-3-2018 (ΑΔΑ: 75Ν87ΛΡ-3ΕΠ), (ΑΔΑΜ: 18REQ002918750) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

(Εισήγηση κ. Ευθυμία Καραγιάννη)
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
ITDGQ
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

καιρός Καλαμπάκα


 
Προτεινόμενα άρθρα


 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 


© 2012 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας