facebook  youtube  twitter  instagram 13/6/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr


 

 
Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Μετεώρων»

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  19/05/2023 09:53:27
Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Μετεώρων»
φώτο αρχείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Καλαμπακα 18/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 7687

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ποσού 404.908,30 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 502.086,29 € ( με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης: 1.105.600,00 Ευρώ

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Στην Καλαμπάκα, σήμερα, την 18η του μηνός Μαΐου, έτους 2023, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία του Δικαιούχου Δ. Μετεώρων, (Α.Φ.Μ. 998753608, Δ.Ο.Υ.: Τρικάλων, Τηλ.: 24323-50200 Φαξ: 2432022421 E-mail: [email protected]) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Θεόδωρος Αλέκος, Δήμαρχος Δικαιούχου Δ. Μετεώρων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δικαιούχου αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μετεώρων με αριθμό 55/2023 έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. Παναγιώτης Μάντζιος, κάτοικος Τρικάλων, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Κ/ΞΙΑΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα τα Τρίκαλα (οδός ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14, Τ.Κ. 42100, τηλ.: 2431026625, E-mail: [email protected]), με Α.Φ.Μ.: 999769407 της ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ τα ακόλουθα:

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ Δικαιούχος Δ. Μετεώρων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις τουν.4412/2016, του ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου. 

Την μελέτη με αριθμ. πρωτ. 6900/2021 και τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δ. Μετεώρων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.

Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 10100/2021/2¬3-2022 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Την αρίθ. 127/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής όρων για λήψη επενδυτικού δανείου, κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, συνολικού ποσού 1.105.600,00, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»Ι για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία του Δήμου Μετεώρων».

Την αριθμ. 98727/26-05-2022, απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 127/2022 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Την αριθμ. 10209/20-09-2022 κοινοποίηση πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί υπογραφής δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και του Τ.Π.Δ.

Την αρίθ. 154/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης .

Την αρίθ. 219/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης Επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιία του Δήμου Μετεώρων».

Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,79%.

Την απόφαση 55/2023 της Οικονομικής Επιτροπής Μετεώρων (ΑΔΑ: 623646ΜΜΥΗ-Υ2Ξ),με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Κ/ΞΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και το με αριθμ. Πρωτ. 23939/29-03-2023, έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (ΑΔΑ: 9Κ4ΕΟΡ10-5ΦΟ) για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

Την αριθμ. 4./24-04-2023 πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο του σχεδίου σύμβασης του έργου.

Το γεγονός ότι δεν επήλθαν οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2006, κατά δήλωση των εκπροσώπων των Οικονομικών Φορέων της Κ/ΞΙΑΣ «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 5324/04-04-2023 του Δημάρχου Μετεώρων με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.

Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.

Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 1.105.600,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 54,79 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη εργασιών: 297.824,15
ΓΕ και ΟΕ 18%: 53.608,35
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 351.432,50
Απρόβλεπτα 15%: 52.714,88
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 404.147,38
Αναθεώρηση τιμών: 760,92
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 404.908,30
Δαπάνη Φ.Π.Α.: 97.177,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 502.086,29

Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

Τον προϋπολογισμό του Δικαιούχου Δ. Μετεώρων, έτους 2022, όπου στο Κ.Α.Ε. 64-7323.171 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 1.105.600,00 € η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, Κ/ΞΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΑΝΤΖΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».

Η παραπάνω Κ/ΞΙΑ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

i. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν. 3463/2006, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Εντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 55/2023

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Κ/ΞΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

ΑΡΙΘΜΟΣ: 10715
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9-05-2023
ΕΓΓΥΗΤΗΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) :44.580,90 (~891.612,90*5%)
ΣΥΝΟΛΟ: 44.580,90

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (18/05/2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Νόμου 4412/16 και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και τις οδηγίες του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών Δ. Μετεώρων, ένα (1) αποστέλλεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ενώ το άλλο ένα (1) κατατέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Καλαμπάκα, 18/05/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΠεριγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το παρόν έργο θα εκτελεστεί με σκοπό να γίνει ανάλυση με τεχνικούς και οικονομικούς όρους της προτεινομένης χάραξης - βελτίωσης, για την τελική ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στις θέσεις:

Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

• Θέση Βούλα (Α) μήκους 395,87 μέτρων.
• Θέση Παρασπόρια (Α) μήκους 1022,49 μέτρων.
• Θέση Σγάρες μήκους 641,42 μέτρων.
• Θέση Μύλος Αγίου Στεφάνου μήκους 513,49 μέτρων.
• Θέση Ζίρες - Κιρκίς μήκους 613,52 μέτρων
• Θέση Παρασπόρια (Β) μήκους 935,44 μέτρων
• Θέση Βούλα (Β) μήκους 986,41 μέτρων.
• Θέση Αλώνια μήκους 375,71 μέτρων.

Συνολικό μήκος δρόμων στην Καλαμπάκα = 5.483,64 μ

Τ.Κ. ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ

• Δρόμος (Α) μήκους 227,49 μέτρων.
• Δρόμος (Β) μήκους 463,63 μέτρων.

Συνολικό μήκος δρόμων στην Θεόπετρα = 691,12 μ

Τ.Κ. ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ

• Δρόμος Θέση ΣΚΕΠΑΡΙ-ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ στο Δ.Δ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ μήκους 799 μέτρων.
• Δρόμος Θέση ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ στο Δ.Δ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ μήκους 211 μέτρων.
• Δρόμος Θέση ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ στο Δ.Δ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ μήκους 250 μέτρων

Συνολικό μήκος δρόμων στο Σκεπάρι = 1.260,00 μ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΦΙΟΥ

• Δρόμος μήκους 434,10 μέτρων.

Συνολικό μήκος δρόμων στον οικισμό Ελαφίου = 1072,49 μ

Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες:

• Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (υφιστάμενος δρόμος) σε βάθος 40-50 εκ περίπου.

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχους 50χλστ. κατασκευαζόμενη από την εν λόγω μελέτη.

• Βάση Πάχους 10 εκ από θραυστό υλικό λατομείου κατασκευαζόμενη από την εν λόγω μελέτη.

• Υπόβαση Πάχους 10 εκ από θραυστό λατομείου κατασκευαζόμενη από την εν λόγω μελέτη.

• Στρώση ορυκτού υλικού δανειοθαλάμων (Ε4) οπού απαιτείται πάχους 20 εκ κατασκευαζόμενη από την εν λόγω μελέτη.


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
50348
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 
booked.net 
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ