6/5/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 
Τι ζήτησαν οι ελεγκτές από το Δήμο Μετεώρων - Για τον επικείμενο διαχειριστικό έλεγχο

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  17/10/2020 15:41:16
Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενο άρθρο μας, τριμελές κλιμάκιο ελεγκτών από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπ. Οικονομικών θα βρεθεί από 9 έως και 13/11/2020 στο Δήμο Μετεώρων για προγραμματισμένο έλεγχο...

Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι η επαλήθευση της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα και της χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού για τη χρήση έτους 2019.

Από τον Προϊστάμενο της ΔΥΕΕ ν. Τρικάλων ενημερώθηκε ο Δήμος μας και η οικεία Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, να θέσει στη διάθεση της ελεγκτικής ομάδας τα παρακάτω έγγραφα / στοιχεία:

1. Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας (όπως Οργανισμός, τυχόν Κανονισμοί Λειτουργίας, τυχόν πράξεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ή εξουσιοδότησης υπογραφής κτλ.),

2. Κατανομή στις υπηρεσιακές μονάδες του προβλεπόμενου και πράγματι υπηρετούντος στις 06.11.2020 προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο,

3. Αποφάσεις ορισμού / εκλογής οργάνων διοίκησης για το έτος 2019,

4. Προϋπολογισμοί ετών 2018, 2019 και 2020 (αρχικοί και τυχόν αναμορφώσεις), μετά των αντίστοιχων εγκριτικών αποφάσεων,

5. Απολογισμοί και Ισολογισμοί – Οικονομικές Καταστάσεις ετών 2017, 2018 και 2019 (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών),

6. Ισοζύγια τριτοβάθμιων λογαριασμών Γενικής Λογιστικής της 31.12.2018 και 31.12.2019,

7. Μητρώο παγίων ή άλλη κατάσταση που απεικονίζει τα πάγια κατά την 31.12.2019,

8. Τραπεζικά extraits με το υπόλοιπο των λογαριασμών που τηρεί ο φορέας σε πιστωτικά ιδρύματα την 31.12.2018 και 31.12.2019 και πρακτικό συμφωνίας ταμείου για τις ίδιες ημερομηνίες,

9. Μητρώο Δεσμεύσεων (αναλυτικό) κατά την 31.12.2018, 31.12.2019 και 30.09.2020,

10. Υποβληθέντα μηνιαία δελτία και συνόψεις Μητρώου Δεσμεύσεων Δεκεμβρίου 2018, όλου του έτους 2019 και Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 (είκοσι δύο μηνών συνολικά),

11. Μηνιαίες εκθέσεις απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών Δεκεμβρίου 2018, Δεκεμβρίου 2019 και Σεπτεμβρίου 2020 (τριών μηνών συνολικά),

12. Πίνακες κύριου δείκτη επιδόσεων πληρωμών (KPI) δ’ τριμήνου 2018, όλου του έτους 2019 και α’-γ’ τριμήνων 2020 (οκτώ τριμήνων συνολικά),

13. Τυχόν πράξεις επιστροφής ενταλμάτων ετών 2018 και 2019, στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

14. Πορίσματα τυχόν λοιπών ελέγχων (ΓΛΚ, ΓΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ κτλ) που διενεργήθηκαν στο φορέα κατά την τελευταία 5ετία.

Επίσης ζητήθηκε να αποσταλούν ηλεκτρονικά, μέχρι 23.10.2020 το αργότερο, τα παρακάτω στοιχεία σε μορφή excel, προκειμένου να υπάρξει εύλογος χρόνος για την επεξεργασία τους, τη διενέργεια της δειγματοληψίας και την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με το αποτέλεσμά της:

1. Αναλυτική κατάσταση χρηματικών ενταλμάτων / λοιπών τίτλων πληρωμής που εξοφλήθηκαν εντός του 2019, πλην όσων τυχόν αφορούν σε δαπάνες του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ,

2. Αναλυτική κατάσταση συμβάσεων που ανατέθηκαν / κατακυρώθηκαν εντός του 2019 (ομοίως πλην ΠΔΕ),

3. Κατάσταση προσωπικού που μισθοδοτήθηκε / αμείφθηκε εντός του 2019 και

4. Κατάσταση οργάνων διοίκησης και τυχόν αμειβόμενων μελών συλλογικών οργάνων έτους 2019.

Για λόγους διασταύρωσης του συνολικού ποσού των ενταλμάτων / λοιπών τίτλων πληρωμής με τις χρηματοροές εξόδων ζητήθηκε αναλυτικός – ανά ΚΑΕ – απολογισμός έτους 2019 σε μορφή excel.

Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, ζητήθηκε να τεθούν στη διάθεση της ελεγκτικής ομάδας για κάθε στοιχείο του δείγματος κατ’ ελάχιστο τα εξής:

α. Ως προς τα χρηματικά εντάλματα / λοιπούς τίτλους πληρωμής:
    Το σώμα εκάστου εντάλματος / τίτλου πληρωμής, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής.

β. Ως προς τις συμβάσεις
    i. Πρωτογενές αίτημα, 
    ii. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
    iii. Απόφαση έγκρισης από το αρμόδιο όργανο, 
    iv. Φάκελος τυχόν διαγωνιστικής διαδικασίας (διακήρυξη, δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές και οικονομικές προσφορές, πρακτικά επιτροπών, απόφαση κατακύρωσης κτλ.),
    v. Πράξη προσυμβατικού ελέγχου, όπου απαιτείται, 
    vi. Σύμβαση.

γ. Ως προς τη μισθοδοσία
    i. Πράξη διορισμού / σύμβαση, 
    ii. Τίτλοι σπουδών, μαζί με τη σχετική αλληλογραφία διασταύρωσης γνησιότητας, 
    iii. Ατομικά δελτία κατάταξης σύμφωνα με τους Ν.4024/2011 και Ν.4354/2015, 
    iv. Μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοσίας και βεβαίωση αποδοχών για το έτος 2019, 
    v. Σε περίπτωση καταβολής προσωπικής διαφοράς βάσει του Ν.4354/2015, μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοσίας Οκτωβρίου 2011 και Δεκεμβρίου 2015, 
    vi. Χρηματικά εντάλματα και καταστάσεις καταβολής τυχόν πρόσθετων αμοιβών (αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβής συμμετοχής σε συλλογικά όργανα κτλ.) για το έτος 2019.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση ελέγχου, η οποία θα υποβληθεί στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου στο ν. Τρικάλων, το αργότερο εντός μηνός από την περαίωσή του.
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
61459
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα
 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ