27/7/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 
Τα «βρήκαν» Δήμος Μετεώρων και ΟΣΕ για το έργο της ύδρευσης - Ποιοι είναι οι όροι της συμφωνίας

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  25/02/2020 17:41:40
Ήταν τέλη Νοεμβρίου 2018 όταν εκπρόσωπος του ΟΣΕ ζήτησε από την αστυνομία να παρέμβει και να σταματήσει το έργο της ύδρευσης στο τμήμα που βρίσκεται παραλλήλως της σιδηροδρομικής γραμμής, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν ληφθεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις...

Το συγκεκριμένο ζήτημα συζητήθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου είχε αποφασιστεί να προχωρήσουν στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Τελικά φαίνεται αυτό το θέμα λύνεται καθώς βρέθηκε η χρυσή τομή ώστε και το έργο να ολοκληρωθεί εγκαίρως και να μην υπάρξουν νέα προβλήματα από τον ΟΣΕ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

*Δουλεία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα που δίνει την εξουσία σε ένα πρόσωπο (δικαιούχο) να αποκομίζει οφέλη από την ουσία ενός πράγματος που ανήκει σε άλλον.

Η λύση λοιπόν λέγεται «σύσταση δουλείας», την οποία πρότεινε ο ΟΣΕ και αποδέχθηκε με επιστολή του ο Δήμαρχος Μετεώρων.

Εν συνεχεία η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., που έχει την ευθύνη διαχείρισης των ακινήτων του ΟΣΕ, στην από 20/2/2020 συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου της ενέκρινε τη σύσταση δουλείας επί ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε. για την παράλληλη διέλευση αγωγού ύδρευσης και ακολούθως αποφάσισε:

Α. Τη χορήγηση άδειας στο Δήμο Μετεώρων για τις διελεύσεις αγωγών ύδρευσης εγκάρσια και παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλου - Καλαμπάκας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ Α.Ε. και τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. οι οποίες έχουν ως εξής:

1. Οι εγκάρσιες και κάτωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών διελεύσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω υπάρχοντος τεχνικού στις ΧΘ: 78+624, 79+309, 79+640 και 79+764 από σωληνωτούς οχετούς ύδρευσης Φ90.

2. Για τις εγκάρσιες διελεύσεις να ληφθεί μέριμνα ώστε οι αγωγοί να διέλθουν μέσω εξωτερικού προστατευτικού αγωγού (θωρακίου) κατά τη διέλευσή τους μέσω των τεχνικών και να στερεωθούν επαρκώς στα τελευταία.

3. Οι παράλληλες των σιδηροδρομικών γραμμών διελεύσεις θα πραγματοποιηθούν αμφίπλευρα αυτών μεταξύ των ΧΘ 78+650 και 79+950 από αγωγούς ύδρευσης Φ75. Από τη μία πλευρά (οδός Κρήτης) η απόσταση της παράλληλης διέλευσης θα είναι 8μ, ενώ από την άλλη πλευρά (οδός Δημακοπούλου) η απόσταση θα είναι 9μ.

4. Οι παράλληλες διελεύσεις θα γίνουν με ανοικτή εκσκαφή, σε πλάτος σκάμματος 0,40μ και ύψος 1.50μ. Οι δε αγωγοί θα εγκιβωτιστούν σε άμμο πάχους 0,30μ – 0,35μ αρχικά και εν συνεχεία θα επιχωθούν από θραυστό αμμοχάλικο κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης και συμπύκνωσης σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά ΕΤΕΠ. Κατόπιν θα ακολουθήσει η ασφαλτόστρωση.

5. Ιδιαίτερη μέριμνα να ληφθεί κατά τη διάνοιξη του ως άνω σκάμματος προκειμένου να υπάρχει επαρκής αντιστήριξη των πρανών αυτού κατά τις γνωστές μεθόδους.

6. Οπωσδήποτε να κατασκευαστούν κατάλληλα φρεάτια ανά 30μ και μετά το πέρας των εργασιών να γίνει δοκιμαστική λειτουργία του αγωγού, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ελαττωματικότητας αυτού ή των συνδέσεων αλλά και το ενδεχόμενο τραυματισμού του κατά τις εργασίες τοποθέτησης.

7. Επίσης, να προσεχθεί ιδιαίτερα η προστασία τυχόν υφιστάμενων καλωδιώσεων των ΑΣΙΔ της σιδ. γραμμής κατά τις εκσκαφές, όπως επίσης και ο έγκαιρος εντοπισμός ή αποφυγή τραυματισμού και καταστροφής άλλων υφιστάμενων αγωγών ΟΚΩ (και δη ρευματοφόρων προς αποφυγή ατυχημάτων) στην περιοχή των εργασιών.

8. Ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί ώστε να σημανθεί κατάλληλα όλο το μήκος της παράλληλης διέλευσης αλλά και τα σημεία όλων των εγκάρσιων διελεύσεων για να είναι εύκολα εντοπίσημα. Για τις εγκάρσιες διελεύσεις να ληφθεί μέριμνα ώστε οι αγωγοί να διέλθουν μέσω εξωτερικού προστατευτικού αγωγού (θωρακίου) κατά τη διέλευσή τους μέσω των τεχνικών και να στερεωθούν επαρκώς στα τελευταία.

9. Ο ΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειριστής της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής θα παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών που θα εκτελούνται από το Δήμο Μετεώρων. Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος Μετεώρων θα ειδοποιεί εγκαίρως τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ Α.Ε. και ειδικότερα την ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/Τμ. Βόλου και την ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/Τμ. Λάρισας πριν τη διενέργεια κάθε εργασίας, τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν.

10. Διευκρινίζεται ότι η παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών από τον ΟΣΕ Α.Ε. δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επίβλεψη αυτών, κατά την κείμενη νομοθεσία, ευθύνη που παραμένει στο Δήμο Μετεώρων.

11. Όλες οι μελέτες και εργασίες για τη διέλευση και συντήρηση των Αγωγών θα γίνουν με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του Δήμου Μετεώρων, χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού τους με τυχόν καταβολές προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ή τον ΟΣΕ Α.Ε. και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία, πάντοτε με άδεια, όπου απαιτείται, των αρμοδίων φορέων. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ή τον ΟΣΕ Α.Ε. ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τις εργασίες που θα διενεργήσει ο Δήμος Μετεώρων, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, καθιστάμενος δικονομικός εγγυητής.

12. Για οποιαδήποτε ζημία ή φθορά την οποία θα προξενήσει η ύπαρξη των ανωτέρω Αγωγών στη σιδηροδρομική υποδομή και γενικότερα τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ Α.Ε., ο Δήμος Μετεώρων υποχρεούται να καταβάλει στον ΟΣΕ Α.Ε. οποιαδήποτε δαπάνη προκύψει, για εργασίες και υλικά, τιμολογούμενα κατά τα ισχύοντα στον ΟΣΕ Α.Ε. για εργασίες εκτελούμενες απ’ αυτήν για λογαριασμό τρίτων κατά τις κείμενες διατάξεις.

13. Εάν επίσης μετά την τοποθέτηση των Αγωγών καταστεί επιβεβλημένη η μετατόπιση αυτών, λόγω τροποποιήσεων των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλων εγκαταστάσεων, η μετατόπιση αυτή θα γίνεται απροφασίστως εντός εύλογου προθεσμίας με φροντίδα και δαπάνη του Δήμου Μετεώρων.

14. Οι δαπάνες για την τοποθέτηση του Αγωγού και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτελεστεί εντός των ορίων του ΟΣΕ Α.Ε. καθώς και οι δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεως των Αγωγών θα βαρύνουν το Δήμο Μετεώρων.

Β. Η δαπάνη στην οποία θα υποχρεωθεί να προβεί ο ΟΣΕ Α.Ε., προεκτιμήθηκε στο ποσό των €8.864,52 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 15 μέρες εργασιών και θα προκαταβληθούν εξ ολοκλήρου από το Δήμο Μετεώρων στον ΟΣΕ, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, (η τελική χρέωση θα γίνει απολογιστικά για ποσό που τυχόν υπερβεί τα €8.864,52 με το Φ.Π.Α.)

Το ανωτέρω ποσό θα αποτελεί έναντι:

α) των δαπανών της επίβλεψης και της φύλαξης των εργασιών των διελεύσεων από προσωπικό της γραμμής και του ΟΣΕ.

β) των δαπανών για ενδεχόμενες ζημιές, απρόβλεπτα και καθυστερήσεις.

Το ανωτέρω ποσό είναι η ελάχιστη χρέωση που προβλέπει η υπ’ αριθ. 5055/17-06-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ για αυτές τις περιπτώσεις (που αφορά αμοιβές προσωπικού γραμμής) καθώς η Απόφαση 99 (έγγραφο 92065/31-08-2011) του Συμβουλίου Διεύθυνσης που αφορά κοστολόγηση εγκάρσιων διελεύσεων), είναι ενδεικτική, και το τελικό ποσό θα προκύψει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ βάσει απολογισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΑΝ 351/1968, ΦΕΚ 75Α/09.04.68, ΝΔ 674/1970, ΦΕΚ 192Α/19.09.97 άρθρο 7 παρ. 3 & 4 και 24 ΒΔ 404/72).

Γ. Λόγω του αδιαμφισβήτητα κοινωφελούς χαρακτήρα του έργου και της αδυναμίας διέλευσης των αγωγών εκτός του ορίου ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, δεδομένου ότι η σιδηροδρομική γραμμή αποτελεί συνεχές εμπόδιο στη διαδρομή τους, δεν θα καταβληθεί επιπρόσθετο ειδικό αντάλλαγμα προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε, πλην της δαπάνης ύψους €1.000 η οποία αποτελεί αντάλλαγμα για τη σύσταση δουλείας για το τμήμα της παράλληλης διέλευσης του αγωγού.

στο περιγεγραμμένο κόκκινο πλαίσιο τα Γεωτεμάχια ΟΣΕ στην επίμαχη περιοχή
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
37126
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

  
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2021 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ