17/8/2022
    

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 


Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των Οδηγών Βουνού

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  27/05/2022 09:17:46

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 

α) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133),

β) του ν. 4763/2020, «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

ε) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

στ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως τροποποιήθηκε,

ζ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

η) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

θ) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

3. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

4. Την ανάγκη ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οδηγών Βουνού και δημιουργίας προγράμματος σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/233/58877/Β1/20.05.2022 εισήγηση του Αν. Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

A) Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των Οδηγών Βουνού στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

1. Γεώργιος Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Σακελλαρίδου, Νομική Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας.

2. Ιωάννα Λυτρίβη, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως μέλος.

3. Δημήτριος Σουλιώτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

4. Αθανάσιος Τσαγκατάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

5. Ιωάννα Κρέτση, υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικών Παιδείας του Τομέα Παιδείας, Υγείας και Εργασίας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, ως μέλος.

6. Ιωάννης Γεωργίου, Επιστημονικός Συνεργάτης και Νομικός Σύμβουλος της Υφυπουργού Τουρισμού, ως μέλος.

7. Στυλιανή Κορμικιάρη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Τρύφωνα Τριβιζά, υπάλληλο του Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

8. Γεώργιος Κλαουδάτος, Εκπαιδευτής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης, ως μέλος.

9. Γεώργιος Ροκάς, Οδηγός Βουνού, Διαχειριστής Καταφυγίου Αστράκα στην Τύμφη, ως μέλος.

10. Δημήτριος Κάραλης, Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού (Σ.Ε.Ο.Β.), ως μέλος.

11. Άρης Θεοδωρόπουλος, Οδηγός Βουνού, Εκπαιδευτής Ορειβασίας, Αναρρίχησης και Εναεριτών, ως μέλος.

Ως γραμματέας ορίζεται η Βασιλική Δούμα, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων αποσπασμένη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β) Έργο της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οδηγών Βουνού και η δημιουργία προγράμματος σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Γ) Η Επιτροπή θα λειτουργεί μέσω τηλεδιασκέψεων μία φορά την εβδομάδα σε σύνδεσμο που θα αποστέλλεται στα μέλη της επιτροπής από την γραμματέα της Επιτροπής.

Δ) Η Επιτροπή αρχίζει να λειτουργεί από τη δημοσίευσή της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ε) Η Επιτροπή θα λειτουργεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μέχρι την περάτωση του έργου της, χωρίς αμοιβή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Μαΐου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣΣχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
NYJLV
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα
 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ