21/9/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Διά τηλεδιάσκεψης

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  15/07/2021 15:05:44
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20...

(ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ69/170/οικ.14187/13-7-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

στην 9η τακτική δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Παράταση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

2. Λήψη απόφασης για ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

3. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) στο 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

4. Αίτηση Ντόκου Όλγας (παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Πολυθέας του Δήμου Μετεώρων)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

5. Αιτήσεις μισθωτών σχολικών κυλικείων για μείωση των μισθωμάτων τους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2021
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

7. Έκφραση απόψεων περί απαγόρευσης βοσκής στο δάσος Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

8. Έκφραση απόψεων του Δ.Σ. επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνδιακατεχόμενου δάσους «Βαρύλογγου για την περίοδο 2021-2025 (Σκεπάρι)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

9. Αίτηση Καραμπέρη Παναγιώτη για παραχώρηση έκτασης 4359,75 τ.μ στη Θέση ΜΠΑΤΛΑ της κοινότητας Ασπροκλησιάς για πρόχειρες σταβλικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

10. Αίτηση Χασιώτη Παναγιώτη & Κων/νου περί παραχώρησης έκτασης στην κοινότητα Κλεινοβού για υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

11. Αίτημα Καρανάσιου Στέφανου περί λύσης συμβολαίου μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Γάβρου, λόγω συνταξιοδότησης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

12. Αίτηση 5ου Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Βλαχάβας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

13. Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Σκεπαρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

14. Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Αχλαδέας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

15. Αίτηση Μεσιάκα Σωτήριου περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίων στο οικισμό Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Γαβρου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

16. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ώστε ο αυτοτελής οικισμός του Καλοχωρίου Δήμου Μετεώρων, να γίνει Κοινότητα του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

17. Αίτηση Κατασκευής δικτύου Τηλεπικοινωνιών Vodafone-Syzeyxis
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Νικόλαος Φωλίνας

18. Περί σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία Δανειοθαλάμου-Λατομείου Αδρανών υλικών στην περιοχή της Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Νικόλαος Φωλίνας

19. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής στο πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης της πολιτιστικής-τουριστικής δομής του Δήμου Μετεώρων «Αίθουσα τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης (3D)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λύπας

20. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της «Αίθουσας τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης (3D)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λύπας

21. Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ Γ276(αίτηση Κεραμά Άννας)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

22. Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Βασιλικής Ο.Τ. 40
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

23. Έγκριση Τροποποίησης πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ. Γ 117 (αίτηση Δημητρίου Καραγεώργου)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

24. Αίτηση των «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» περί διάνοιξης εισόδου σε Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

25. Λύση της σύναψης συνεργασίας του Δήμου Καλαμπάκας με το φιλοζωικό σύλλογο «Η ΣΤΕΓΗ» για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου (απόφαση 322/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Θεοχάρης

26. Αίτηση Μπάκου Σπυρίδωνα (οικονομική ενίσχυση, λόγω πλημμύρας)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

27. Απόδοση ποσού εξόδων κηδείας αιρετού στις «ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» & στην «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

28. Αίτηση Καρακαντά Στυλιανής περί αποζημίωσης για αποκατάσταση ζημιών στην οικία της επί της οδού Θ. Καρακαντά στην Καλαμπάκα
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

29. Άνοιγμα νέου λογαριασμού όψεως και έκδοση χρεωστικής κάρτας για την πληρωμή έκδοσης πιστοποιητικών κτηματογράφησης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

30. Χαρακτηρισμός κωδικού αριθμού εξόδων στον πρ/σμό οικ. έτους 2021 ως δεκτικού εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

31. Καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης

32. Αίτημα Νταμπαλή-Μαγκούρα Παναγιώτας περί ονομασίας οδού στην περιοχή της Αγίας Τριάδας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης

33. Γνωμοδότηση επί καθορισμού Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2022 της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης

34. Αιτήσεις δημοτών για επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

35. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής της εταιρείας «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ο.Ε.», που βρίσκεται εντός «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ» της κοινότητας Κακοπλευρίου Δ/Ε Χασίων του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων
Νικόλαος Φωλίνας
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
YKTVH
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2021 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ