24/5/2022

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 Συνεδριάζει διά ζώσης & μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  26/11/2021 13:40:04

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20...

(ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ69/189/οικ.21929/23-11-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1) Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων

2) Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία

την Τρίτη 30-11-2021 και ώρα 20:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση PREPAID RELOADABLE κάρτας Δ. Μετεώρων, για την εξόφληση της εταιρείας cloudaccess.net που φιλοξενεί το site www.dimosmeteoron.com στον server της
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2. Επιβολή προστίμου αυθαίρετης βόσκησης βοοειδών εντός του οικισμού Ασπροκκλησιάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

3. Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαγορεύσεων βοσκής στο δημοτικό δάσος Μαυρελίου της Κοινότητας Μαυρελίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

4. Αίτημα Μουζακιάρη Βασιλείου περί παραχώρησης-εκμίσθωσης έκτασης στη θέση «Αυλότοπο» στη Διάβα Καλαμπάκας για επέκταση της υφιστάμενης κτηνοτροφικής του μονάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

5. Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαγορεύσεων βοσκής στο δημοτικό δάσος Ασπροκκλησιάς της Κοινότητας Ασπροκκλησιάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

6. Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαγορεύσεων βοσκής στο δημοτικό δάσος Μεγάλης Κερασιάς της Κοινότητας Μεγάλης Κερασιάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

7. Γνωμοδότηση περί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υφιστάμενη δραστηριότητα ξηραντηρίου καπνού τύπου βιρτζίνια, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΜΥΛΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ», που βρίσκεται στη θέση «ΔΕΜΙΣΚΟΣ», στην Κοινότητα Θεόπετρας, στο Δήμο Μετεώρων, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Π.Θ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

8. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Θεοτόκου στη θέση «Τσιουμαντάλα» της Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

9. Αίτηση Βασιλείου Πολίτη περί παραχώρησης-εκμίσθωσης έκτασης στην κοινότητα Καστανιάς για υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

10. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αιτήματος κατοίκων οικισμού Νέας Ζωής ώστε ο αυτοτελής οικισμός της Νέας Ζωής της Κοινότητας Αύρας του Δήμου Μετεώρων να γίνει Κοινότητα του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

11. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αιτήματος κατοίκων οικισμού Αχελιναδας ώστε ο αυτοτελής οικισμός Αχελινάδας της Κοινότητας Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων να γίνει Κοινότητα του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

12. Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας του «Ανώνυμου Πάρκου Καλαμπάκας» και της «Οδού Αγίου Νεκταρίου Καλαμπάκας» (αρ. 142/2021 Α.Δ.Σ και 120/2021 Α.Δ.Σ.)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Φωλίνας Νικόλαος

13. Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της Κοινότητας Καταφύτου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

14. Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Κοινότητας Πολυθέας οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

15. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2021
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

16. Έγκριση Δ.Σ. για το συμφωνητικό συνεργασίας που αφορά το ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ-ΚΟΖΙΑΚΑ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Κερασοβίτης

17. Τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας στο Ο.Τ. 180
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

18. Περί έγκρισης διορθωτικής Πράξης για ανταλλαγή οικοπέδου (σχετ. η υπ΄ αρ. 187/2020 απόφαση Δ.Σ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

19. Προθεσμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αναγνωρισμένων δικαιούχων δημοτικών οικοπέδων την Κ. Παναγίας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

20. Αίτηση Γραβάνη Αθανασίου και λοιπών περί αλλαγής τρόπου στάθμευσης στην οδό Θ. Κατσικά
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

21. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2022-2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

22. Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER (CLLD/LEADER) 2014-2020 της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ)»
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

23. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

24. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2022-2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

25. Αίτηση Μόκα Ευάγγελου (κατασκευή βρυσών στην Κ. Ασπροκκλησιάς)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

26. Πληρωμή των οφειλών της ήδη εκκαθαρισθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμπάκας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

27. Αίτηση Μαυρομάτη Στέφανου (απευθείας μίσθωση αποθήκης στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Δήμου Μετεώρων)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

28. Συμμετοχή του Δήμου μας στον Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ και προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης

29. Συμμετοχή του Δήμου μας στο Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο «Μύλος των Ξωτικών» στα Τρίκαλα
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λύπας

30. Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Μετεώρων ο οποίος είχε καταρτισθεί  με την αριθ. 280/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας και νυν Δήμου Μετεώρων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2276 Β΄/12-10-2011
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος & κ. Βασίλειος Νάκης

31. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Μετεώρων στο πλαίσιο των Γενικών απογραφών κτιρίων και πληθυσμού - κατοικιών έτους 2021
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων
Νικόλαος Φωλίνας
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
7G561
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ