16/10/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

  

 

 

 

 

 
Συνεδριάζει διά ζώσης & μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή - Τα έργα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα θέματα

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  20/09/2021 12:51:27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020,...

(ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ69/180/οικ.17530/13-9-21 του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ε)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 21η/2021 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1) Δια ζώσης «κεκλεισμένων των θυρών», στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων

2) Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις,

την Παρασκευή 24-9-2021 και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2. Έγκριση μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Συντήρηση κτιρίων και αύλειου χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας» και του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 “Κατασκευή 2 γηπέδων τένις στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας και έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ στο Δήμο Μετεώρων» στο πλαίσιο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 στον ¶ξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»

3. Τροποποίηση - συμπλήρωση της 203/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» - «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

4. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ'' - πρόσκληση ΑΤ04 στον άξονα προτεραιότητας "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Χωριστή συλλογή Αποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και σταθμό μεταφόρτωσης Απορριμμάτων" της πράξης "Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Μετεώρων'' ενδεικτικού προϋπολογισμού: 1.050.081,80 € με τα κάτωθι υποέργα: Υποέργο 1: «Προμήθεια για τη δημιουργία γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Μετεώρων» υποέργο 2: «Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση - Πληροφόρηση» υποέργο 3: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης φακέλου»

5. Τρ/ση της υπ΄ αρ. 249/2021 απόφασης της Οικ. Επιτροπής ως προς την έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μετεώρων», λόγω αλλαγής πρότυπων τευχών διακήρυξης.

6. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση Οδού Ι. Ζιώγα»

7. Έγκριση πρακτικού εξακρίβωσης τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτιστοποίηση λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης στο υδροδοτικό σύστημα του Δήμου Μετεώρων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ03 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

8. Έγκριση πρακτικού εξακρίβωσης τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999KW για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με χρήση ΑΠΕ της ΔΕΥΑ Μετεώρων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ03 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

9. Συγκρότηση επιτροπής Διερεύνησης τιμών για την εξακρίβωση του κόστους των υλικών αναφορικά με τις προμήθειες του Δήμου Μετεώρων για την υποβολή των πράξεων «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος εξασφάλισης της επάρκειας των δικτύων ύδρευσης του Δ. Μετεώρων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 «Υποδομές ύδρευσης» και «Επανάχρηση δημοτικών σφαγείων Καλαμπάκας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος» του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

10. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην Πρόσκληση ΑΤ11 στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» για την Πράξη «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) σε κτίρια του Δήμου Μετεώρων»

11. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - ΑΣΠΡ/ΜΟΥ)»

12. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)»

13. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ - ΤΥΜΦΑΙΩΝ)»

14. Επικύρωση της υπ΄ αρ. 542/2021 απόφασης Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό δικηγόρου για υπεράσπιση υπαλλήλου του Δήμου Μετεώρων στο πλαίσιο προκαταρτικής εξέτασης

15. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη αιρετού ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου Τρικάλων με δικάσιμο 29/09/2021

16. Έγκριση παράτασης της σύμβασης προμήθειας τροφίμων για την ΟΜΑΔΑ:11 ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ

17. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

18. Έγκριση της μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - πρόσκληση ΑΤ 08 στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» της πράξης "Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση αρχείου και ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων»

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Θεόδωρος Γ. Αλέκος
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
26015
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2021 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ