7/2/2023
  


 
Σε εξωτερικό συνεργάτη η εκπόνηση μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Μετεώρων

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  13/10/2022 09:55:21

Εκπόνηση μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Μετεώρων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ 

Αρ. Πρ. Μελέτης: 14510/12-10-2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000,00 ¤ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H βιώσιμη αστική ανάπτυξη εξαρτάται σήμερα όχι μόνο από το πλήθος των «σκληρών υποδομών» μιας πόλης όπως δρόμοι, πάρκα, αξιοθέατα, συγκοινωνίες («φυσικό κεφάλαιο»), αλλά όλο και περισσότερο και από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της επικοινωνίας, της γνώσης και των κοινωνικών υποδομών («πνευματικό και κοινωνικό κεφάλαιο»). 

Έξυπνη πόλη σημαίνει: «καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους κάτοικους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση πόρων, με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών».

Η προσπάθεια για την υλοποίηση του παραπάνω στρατηγικού στόχου επιβάλει τη χάραξη μακροπρόθεσμης Ψηφιακής Στρατηγικής που συνοδεύεται από μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης και Μελέτες Εφαρμογής που αφορούν σε συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε έργα του Δήμου. Ο στόχος είναι να υπάρχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στις δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται και όχι αποσπασματική υλοποίηση μεμονωμένων παρεμβάσεων που δεν έχουν τελικά καμία προστιθέμενη αξία τόσο για τους δημότες όσο και για τη δημοτική αρχή.

Το προτεινόμενο αντικείμενο της σύμβασης, είναι η επιλογή από το marketplace των δράσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου, η σύνταξη μελέτης που θα αποτυπώνεται η ψηφιακή στρατηγική του Δήμου, ο σχεδιασμός, και γενικά η υλοποίηση δράσεων και έργων για την ενσωμάτωση υποδομών και εφαρμογών «Εξυπνης Πόλης», στα έργα που υλοποιεί ή σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Δήμος.

Με την παρούσα υπηρεσία διασφαλίζεται η ικανότητα του Δήμου να διεκδικήσει από το ΕΣΠΑ την χρηματοδότηση έργων/δράσεων «Έξυπνης Πόλης για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του, με την κατάθεση τεκμηριωμένης πρότασης.

Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με:

1. Το Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και ιδιαίτερα των άρθρων 103 και 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007. 

2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 παρ. 1 (9α), 44, 66, 116-48, 117-49 και 118- 50 αυτού.

3. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της εργασίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από δημοτικούς πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2022.

Ειδικότερα, πρόκειται για γενική υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα κατά άρθρο 2 παρ. 1, περ. 9 β του Ν. 4412/2016, καθώς έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση αναπτυξιακής δράσης για τη βελτίωση της λειτουργίας της περιοχής και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων.

Αντιθέτως, δεν πρόκειται για παροχή μελέτης ή παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς δεν έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α' και β' , αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3 και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ' του Ν. 4412/2016.

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ο δήμος σκοπεύει να υιοθετήσει ψηφιακές εφαρμογές και ευφυείς δράσεις, με στόχο την μετατροπή του σε «έξυπνη πόλη» με την ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος. Ως έξυπνη πόλη, ο δήμος θα είναι ένας τόπος όπου οι παραδοσιακές υπηρεσίες θα γίνουν πιο αποδοτικές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων. Προκειμένου να υλοποιήσει τα έργα/δράσεις έξυπνης πόλης, πρέπει να διεκδικήσει τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ, με την κατάθεση τεκμηριωμένης πρότασης/πράξης για την ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων του ΕΣΠΑ, απαιτείται η διασφάλιση της συμβατότητας των έργων που θα υλοποιηθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, και ιδίως ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων και των οροσήμων της. Επομένως, ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και προετοιμασία τεκμηριωμένης πρότασης απαιτούν προσαρμογή στις απαιτήσεις της πρόσκλησης, για τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην αξιολόγηση και στην έγκριση χρηματοδότησης των παρεμβάσεων.

Αντικείμενο του παρόντος έργου συμβουλευτικής υποστήριξης είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου για τη μελέτη, σχεδιασμό, και γενικά υλοποίηση δράσεων και έργων για την ενσωμάτωση υποδομών και εφαρμογών Έξυπνης Πόλης, στα έργα που υλοποιεί ή σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Δήμος.

Πρόκειται για εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που από άποψη επιστημονικής εξειδίκευσης ιδιαιτερότητας γνώσεων, τεχνικών και διαχειριστικών απαιτήσεων και ειδικοτήτων, συνιστούν ανάγκες στις οποίες οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο βαθμό που να είναι υλοποιήσιμη η αναπτυξιακή στρατηγική που επιδιώκεται από το Δήμο στη συγκεκριμένη θεματική, αλλά και που απαιτούν οι νέες συνθήκες.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι υποχρέωση των τοπικών αρχών και κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα έχει παραχωρήσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μικρότερο αριθμό αρμοδιοτήτων σε σχέση με την Ευρώπη όμως το τελευταίο διάστημα οι αρμοδιότητες έχουν αυξηθεί και σύντομα θα συγκλίνουμε με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. ¶ρα, ο ρόλος της Τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός για τη χάραξη της στρατηγικής μιας πόλης ή μιας ολόκληρης περιοχής.

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συγκεκριμένα, κάνει ιδιαίτερη μνεία στην έξυπνη πόλη ως κοιτίδα ψηφιακού μετασχηματισμού σε τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται έργο πλαίσιο για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων, το οποίο κατέχει σημαντική θέση στο σχέδιο που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 9.9 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Πόλεων και Κοινοτήτων:

Οι έξυπνες πόλεις αποτελούν έργο πλαίσιο για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και την εγκατάσταση έξυπνου εξοπλισμού σε δήμους της χώρας, για την αναβάθμιση της δημόσιας ζωής, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Η δράση στοχεύει σε ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων που θα βελτιώσουν τη στάθμευση και την κυκλοφορία των οχημάτων στις πόλεις, την ασφάλεια των πολιτών, την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, τη μέτρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο δημόσιο χώρο και την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Οι πόλεις μας, ιδιαίτερα οι μικρότερες, έχουν ανάγκη από έναν οργανωμένο και προτυποποιημένο (ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες καθεμιάς) ψηφιακό μετασχηματισμό. Κάθε πόλη έχει ιδιαιτερότητες, πλην όμως είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Ανάλογα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας κάθε δήμου, θα διαφοροποιείται το μίγμα των προτεινόμενων δράσεων.

Τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί σαν πρώτη προτεραιότητα η συγκρότηση ενός αναπτυξιακού μοντέλου που βασίζεται στην καινοτομία και αξιοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ήδη πολλά αστικά ευρωπαϊκά κέντρα έχουν καθιερωθεί ως σημεία αναφοράς για τη μετατροπή των νέων τεχνολογιών σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ώθηση στην εξέλιξη και την έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο παρέχουν οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς αλλά και η δραστηριοποίηση μεγάλων εταιριών παροχής λογισμικού και εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Για να επιτευχθεί το σύστημα μιας έξυπνης πόλης είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των τοπικών συστημάτων καινοτομίας (τεχνολογικά πάρκα, πόλοι καινοτομίας, ερευνητικά κέντρα, clusters) με τα ψηφιακά δίκτυα και τις εφαρμογές διαχείρισης της πληροφορίας και της γνώσης. Η αξιοποίηση της ανθρώπινης ευφυίας σε συνδυασμό με τη συλλογική ευφυία των θεσμών καινοτομίας και την τεχνητή των ψηφιακών δικτύων και εφαρμογών ολοκληρώνει το πορτραίτο της έξυπνης πόλης.

Μια έξυπνη πόλη ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες σε ευρύτερους τομείς δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την οικονομία, την κινητικότητα, το περιβάλλον, τη διαβίωση, τους κατοίκους και την διακυβέρνηση. Οι συγκεκριμένοι τομείς εμφανίζουν επιμέρους πεδία λειτουργιών, στους οποίους βρίσκουν εφαρμογή ψηφιακές υπηρεσίες και συστήματα νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας στην αποδοτικότητα και την αειφορία των πόλεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθοι τομείς:

Οικονομική ανάπτυξη (ψηφιακές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την εγκατάσταση και την επέκταση των επιχειρήσεων, ενεργοποιούν τις ψηφιακές αγορές, προωθούν τη δημιουργικότητα)

Διακυβέρνηση (υπηρεσίες που αφορούν on-line διοικητικές διαδικασίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ανοιχτά δεδομένα, ηλεκτρονική διαβούλευση)

Εκπαίδευση (ψηφιακές δραστηριότητες σχολείων, δια βίου εκπαίδευση, σχολικό δίκτυο, υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη σχολική παρακολούθηση)

Περιβάλλον και ενέργεια (υπηρεσίες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση, έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης για μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, έξυπνα κτίρια, αειφόρος αστικός σχεδιασμός)

Φροντίδα υγείας (ψηφιακές υπηρεσίες τηλεπρόνοιας και φροντίδας, απομακρυσμένη υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδες πολιτών)

Ασφάλεια (πολιτική προστασία, διαχείριση εκτάκτων αναγκών και φυσικών κινδύνων, έξυπνες κάρτες πρόσβασης στα κτίρια)

Κοινωνική ενσωμάτωση (ΑΜΕΑ, ψηφιακός αναλφαβητισμός, δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο)

Τουρισμός και πολιτισμός (υπηρεσίες τουρισμού και προώθησης του πολιτισμού)

Αστικές μεταφορές (υπηρεσίες παρακολούθησης της κυκλοφορίας, μέτρηση και βελτιστοποίησή της, έξυπνο παρκάρισμα, βιώσιμη μετακίνηση και προσβασιμότητα)

Επικοινωνίες (αύξηση του ρόλου των οπτικών ινών και ασύρματων δικτύων, υπηρεσίες επικοινωνίας)

Γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη και η συντήρηση τεχνολογικών συστημάτων που εφαρμόζουν όλες τις παραπάνω λειτουργίες κρίνεται μη ρεαλιστική. Το επίπεδο ανάπτυξης των λειτουργιών και η έμφαση που δίνεται στην εξέλιξη του κάθε τομέα διαφοροποιείται από πόλη σε πόλη ανάλογα με τη μοναδική ταυτότητα της εκάστοτε περιοχής και τις ανάγκες των πολιτών. Συνεπώς, η στρατηγικά σχεδιασμένη εξειδίκευση της πόλης αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα της.

1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), ορίζει, στο άρθρο 75, ότι: «Ι. Οι δημοτικές και οι Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας....» και στο άρθρο 76, ότι: 

«1. Οι δημοτικές και Κοινοτικές αρχές ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της Διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν οι ίδιες, σύμφωνα με το άρθρο 79. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: 

α. Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. 

β. Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους στην περιφέρειά τους. 

γ. Τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της αρμοδιότητας και την ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσματική χρήση και η ισόρροπη κατανομή τους.. ».

Εξάλλου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ν. 3463/2006), οργανώνονται με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, με τον οποίο καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η σύνθεση, αρμοδιότητα και λειτουργία των διοικητικών, οικονομικών και άλλων υπηρεσιών τους και ο αριθμός των θέσεων του υπηρετούντος σε αυτές προσωπικού τους, και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της εκάστοτε αρμοδιότητας, καθώς και την ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητά τους και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων (άρθρο 76 του ν. 3463/2006). 

Σύμφωνα, περαιτέρω, με την αρχή της οικονομικότητας που επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των ΟΤΑ Α' βαθμού με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, δε δύνανται, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, να διαθέτουν νομίμως πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών που ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους, κατά κλάδο, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, αφού αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση της οικείας υπηρεσίας.

Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, (βλ. πράξεις VII Τμ. Ελ.Συν. 298, 197/2014,16/2012, 309, 176, 114, 85/2011), είτε εργασιών που εμπίπτουν μεν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού τους, το οποίο όμως, ενόψει των εκάστοτε συγκεκριμένων υφιστάμενων συνθηκών δεν επαρκεί ή αδυνατεί να εκτελέσει, (βλ. πράξεις VII Τμ. 197/2014, 8/2012, 25/2012, 133/2012), είτε εφ' όσον αποδεικνύεται ότι, αν και προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις η σύσταση και λειτουργία αρμόδιας για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών υπηρεσίας, αυτή δεν έχει στελεχωθεί με το προβλεπόμενο προσωπικό άνευ υπαιτιότητας του ενδιαφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ. (βλ. Ελ.Συν. VII Τμ. πράξ. 3/2004, 81/2006, 3/2008, 54/2008, 179/2011). Η αναζήτηση, εξάλλου, εξειδικευμένης στήριξης από εξωτερικούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας Δήμου ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, έχει κριθεί ως νόμιμη (Πράξη 53/2016 Κλιμ. Τμ. 7).

Σε κάθε περίπτωση, για τη στοιχειοθέτηση των ανωτέρω και ανάθεση σε τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό. Περαιτέρω, σύμφωνα με άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου, δοθέντος ότι τόσο η διάταξη του άρθρου 93 παρ. του ν. 3463/2006 όσο και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 εξαιρούν ρητώς από τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου εκείνα τα θέματα που ανήκουν εκ του νόμου (άρθρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006) στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. (βλ. Πράξεις Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 225/2015, 26/2013, 140/2013).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο ως άνω αναφερόμενο πεδίο. Τόσο από την ανάλυση της φύσεως της σχετικής υπηρεσίας όσο και από την αναλυτική περιγραφή των περιεχόμενων των Παραδοτέων αυτής, καθίσταται, κατ' αντικειμενική κρίση, ευκρινής η απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρία που πρέπει να κατέχει ο εκτελών τη σχετική υπηρεσία. Επίσης επισημαίνεται η αναμφισβήτητα σημαντική αναπτυξιακή αξία του αντικειμένου της υπηρεσίας, γεγονός που τεκμηριώνει ότι η προσπάθεια υλοποίησής της υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον από κάθε άποψη. Τέλος, οι εν λόγω υπηρεσίες, εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του.

Ενόψει τούτων, για την εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών - εργασιών απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο, εξάλλου, ούτε επαρκές αριθμητικά είναι, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, ούτε διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις για την υλοποίηση των προς ανάθεση υπηρεσιών (πρβλ. πραξ. ΚΠΕ 133/2012, 25/2012, Τμ. VII ΕλΣυν). Πρόκειται για την εκτέλεση ειδικής φύσεως υπηρεσίας, η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις (τεχνογνωσία) και εμπειρία και εκφεύγει των δυνατοτήτων του υπηρετούντος προσωπικού στον Δήμο.

Συμπερασματικά, επειδή στις αρμόδιες με το θέμα υπηρεσίες βάσει του ΟΕΥ του Δήμου δεν υπηρετούν στελέχη που να διαθέτουν σχετική ή αντίστοιχη εμπειρία, επίσης, επειδή και καμία άλλη υπηρεσία του Δήμου δεν διαθέτει ούτε τα στελέχη με την εξειδικευμένη περιγραφόμενη ως άνω εμπειρία και επειδή προκύπτει ως αποτέλεσμα υπηρεσιακής ανάγκης, η οποία είναι σαφώς προσδιορισμένη και παροδική, αποβλέπει δε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο προσδιορίζεται με σαφήνεια και έχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης, προτείνεται η συνδρομή εξωτερικής βοήθειας.

1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το αντικείμενο της υπηρεσίας «Εκπόνηση μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Μετεώρων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» περιλαμβάνει:

1. Στρατηγική Έξυπνης Πόλης (Π1), ενταγμένη στην ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου. Η Στρατηγική Έξυπνης Πόλης αφορά στην εξειδίκευση των σκοπών και στόχων του Δήμου σε μακροπρόθεσμο επίπεδο (συνίσταται η διάρκεια να μην είναι μικρότερη από 5 έτη) με συνοπτικά συμπεράσματα προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πόλη και δυνατοτήτων ανάπτυξης.

Περιλαμβάνει:

Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στους βασικούς τομείς, με στόχο να προσδιοριστούν τα ειδικά χαρακτηριστικά του Δήμου, στα οποία θα προσαρμοστεί το σχέδιο.

Τη συνοπτική κατάσταση ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών και την αξιολόγηση του υφιστάμενου βαθμού «ψηφιακής ωριμότητας» του Δήμου, όπως αυτός φανερώνεται από το βαθμό διείσδυσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Την Αρχιτεκτονική Ψηφιακής Στρατηγικής και την αναλυτική περιγραφή του μοντέλου έξυπνης πόλης που ταιριάζει καλύτερα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του Δήμου - όραμα του Δήμου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το διαχωρισμό των δράσεων σε ¶ξονες Προτεραιότητας με συγκεκριμένους στόχους.

Πέρα από τους άξονες, οι οποίοι θα αντιστοιχούν στους τομείς όπου θα επικεντρωθούν οι δράσεις και παρεμβάσεις (marketplace), σημαντικό στοιχείο της

στρατηγικής είναι ο καθορισμός των κατευθυντήριων αρχών, οι οποίες θα χαρακτηρίζουν το σύνολο των δράσεων και θα υποδείξουν ενδεχόμενες οριζόντιες δράσεις (π.χ. αρχιτεκτονική βασισμένη σε γενικά αποδεκτά και ανοικτά πρότυπα, διαλειτουργικότητα, επεκτασιμότητα, διασυνδεσιμότητα, κτλ.).

Επισημαίνεται ότι η Στρατηγική Έξυπνης Πόλης θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη, ως προς τη συμβατότητα και τη συνάφειά της, με τους ειδικούς και γενικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

2. Σχέδιο Υλοποίησης - Δράσεις 2022-2027 (Π2), που περιλαμβάνονται συνοπτικές αναφορές σε έργα τα οποία συνεισφέρουν ως προς το αποτέλεσμά τους στην υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής. Τα προτεινόμενα έργα έχουν τουλάχιστον τριετή με πενταετή ορίζοντα υλοποίησης και περιλαμβάνουν:

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου και περιεχόμενο των δράσεων ανά άξονα προτεραιότητας.

Την προτεραιοποίησή τους με δεδομένους τους στρατηγικούς στόχους και την παρούσα κατάσταση στον Δήμο.

Ενδεικτικό κόστος ανά δράση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Εκτίμηση για τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση.

Το Σχέδιο Δράσης θα εξειδικευτεί σε λύσεις προς εφαρμογή. Για τα έργα Α' προτεραιότητας (η συνολική κοστολόγηση των οποίων θα ευθυγραμμίζεται με τον σχετικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στον εκάστοτε Δήμο, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α: Δικαιούχοι-και-προϋπολογισμοί) θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και περιγραφή των βασικών τεχνικών προδιαγραφών, σκοπιμότητα και τεκμηρίωση της επιλογής της λύσης, και κοστολόγηση αυτής.

3. Κοστολόγηση - Τεχνικοοικονομική Ανάλυση (Π3), η οποία προσδιορίζει το «οικονομικό αποτύπωμα» του προτεινόμενου Σχεδίου Υλοποίησης. Για την τεκμηρίωση της ανάλυσης θα εξεταστεί η αναγκαιότητα των δράσεων σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους, οι πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους αλλά και ενδεχόμενες συνέργειες με τις δράσεις που έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή για τις οποίες έχουν κατατεθεί σχετικά αιτήματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Α. Τρίτσης, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και η δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Malls) που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

1.5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης προτείνεται να είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου με βάση την παραπάνω ανάλυση εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:


1.6 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα έργου για την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας που θα συνεργαστεί με την Ομάδα έργου του δήμου σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο 1.4 και 1.5. Η παροχή των υπηρεσιών και των παραδοτέων που προβλέπονται προς τον Δήμο γίνεται από τον ανάδοχο που αναλαμβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την ακρίβεια της υποστήριξης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Στην Ομάδα Έργου του αναδόχου θα πρέπει κατ' ελάχιστο να υπάρχει

- Εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό

- Εμπειρία σε έργα ψηφιακών εφαρμογών

- Εμπειρία και γνώση των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα έργου για την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας που θα συνεργαστεί με την ΟΕ του δήμου σύμφωνα με τα ως άνω περιγραφόμενα. Η παροχή των υπηρεσιών και των παραδοτέων που προβλέπονται προς τον Δήμο γίνεται από τον ανάδοχο που αναλαμβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την ακρίβεια της υποστήριξης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία κατά την τελευταία τριετία σε τουλάχιστον τρία (3) έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου τομέα που να αφορούν ή εμπεριέχουν σχεδιασμό για ψηφιακές εφαρμογές.

β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει:

- Υπεύθυνος Ομάδας Έργου:

Ένας (1) κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 20ετούς εμπειρίας στην Διαχείριση και Διοίκηση μεγάλων Έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

- Μέλη Ομάδας Έργου (3):

Ένας (1) διπλωματούχος Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές, 10ετούς εμπειρίας σε έργα πληροφορικής του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ένας (1) διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με εμπειρία στην ανάλυση και διοίκηση σύνθετων έργων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ένας (1) κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις φυσικές επιστήμες, με εμπειρίας στην ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

γ) να διαθέτουν:

Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (ή αντίστοιχο).

Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2018 (ή αντίστοιχο).

Όλα τα μέλη της ομάδας έργου του αναδόχου οφείλουν να παρίστανται σε συναντήσεις εργασίας, όποτε αυτές κρίνονται σκόπιμο να γίνουν από την Ομάδα Εργασίας του Δήμου ή το Δήμαρχο. 

Παράλληλα, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει με την υπογραφή της σύμβασης αναλυτικό πίνακα με την ομάδα έργου και την περιγραφή του ρόλου τους.

Η Παροχή Υπηρεσιών «Εκπόνηση μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Μετεώρων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 με Κ.Α.: 30-7412.37

Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 118).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
PBLNX
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ