17/8/2022
    

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 


Σε διαβούλευση ΜΠΕ για δανειοθάλαμο (λατομείο) στη θέση «ΑΧΛΑΔΕΑ» Δήμου Μετεώρων [φώτος]

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  29/06/2022 09:48:15
θέση έργου

Σε διαβούλευση τέθηκε από χθες 28/6 και θα διαρκέσει για δύο μήνες, ήτοι μέχρι 29/08/2022, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με α.π. οικ. 9728/21-5-2018 με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Καλαμπάκα – Εγνατία του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, βάσει τροποποιημένου σχεδιασμού», με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση του δανειοθαλάμου στη θέση «Αχλαδέα» της Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Μετεώρων, ως συνοδό έργο του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας - Ε65 στο τμήμα «Καλαμπάκα-Εγνατία» (3ο τμήμα)


ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ

Η συνολική έκταση του δανειοθαλάμου (ή λατομικού χώρου) ανέρχεται σε 131.241,51m2 . Πρόκειται για λοφώδη δασική έκταση, εν μέρει δημοτική (Ε=62.529,20m2 ) και εν μέρει ιδιωτική (Ε=68.712,31m2 ), με κλίσεις που κυμαίνονται από 15-40%. Ο λατομικός χώρος αποτελεί τμήμα λοφώδους και ως επί το πλείστον βραχώδους έκτασης, που καλύπτεται κατά 40% από αραιά ποώδη βλάστηση. Τα απολήψιμα αποθέματα in situ είναι της τάξης των 2.000.000m3. 

Το προς εκμετάλλευση πέτρωμα είναι επιφανειακό, καταλαμβάνει την πλαγιά ενός λόφου με ήπιες-μέσες κλίσεις και εκτείνεται σε αρκετά μεγάλο βάθος. Η κλασική μέθοδος που επιλέχθηκε είναι αυτή των ΟΡΘΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ, που ενδείκνυται τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά για την εκμετάλλευση ενός τέτοιου κοιτάσματος.

Τόσο η συνοχή του και η συνεκτικότητά του πετρώματος επιτρέπουν την εξόρυξη σε βαθμίδες αρκετά μεγάλου ύψους. Το πλάτος των βαθμίδων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την ασφαλή κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Έτσι το ύψος βαθμίδων ορίζεται στα 10m και το αρχικό πλάτος τους στα 12- 13m. Θα διαμορφωθούν συνολικά επτά (7) βασικές βαθμίδες εκμετάλλευσης σε υψόμετρα 590m, 580m, 570m, 560m, 550m, 540m και 530m και η τελική πλατεία του λατομείου σε υψόμετρο 520m. Η γωνία πρανούς των βαθμίδων θα είναι 73ο–75ο. 

Η εκμετάλλευση προχωρεί από πάνω προς τα κάτω. Οι τελικές βαθμίδες θα έχουν ύψος 10m, πλάτος 6m και θα σχηματίζουν γωνία πρανούς 55ο περίπου, θα τερματίζουν δε σε απόσταση 8m από τα όρια του λατομικού χώρου. Η προσπέλαση των βαθμίδων εκμετάλλευσης, θα γίνεται μέσω δικτύου δρόμων εσωτερικής μεταφοράς πλάτους 15m, ακτίνα καμπυλότητας μεγαλύτερη των 25m στα σημεία των ελιγμών, ενώ οι κλίσεις του δρόμου δεν θα ξεπερνούν το 8-10%. Για την πρόσβαση στην αρχική υψηλότερη βαθμίδα Β590 θα απαιτηθεί η κατασκευή ενός δρόμου εσωτερικής μεταφοράς μήκους 900m. 

Λόγω της σκληρότητας του πετρώματος η εξόρυξη θα γίνεται με τη χρήση εκρηκτικών υλών και με το κλασσικό σχήμα ΔΙΑΤΡΗΣΗ-ΓΟΜΩΣΗ-ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ.

Η φόρτωση του εξορυσσόμενου υλικού θα γίνεται με φορτωτή τύπου Michigan 275B και για τη μεταφορά του υλικού θα χρησιμοποιηθούν δύο Dumper CAT 35tn. Για δε τη φόρτωση του τελικού προϊόντος σε φορτηγά θα χρησιμοποιηθεί μικρότερος φορτωτής τύπου Michigan 125. 

Το συγκρότημα θραύσης και επεξεργασίας των αδρανών υλικών θα εγκατασταθεί στην τελική πλατεία σε υψόμετρο 520m. 

Για τις άμεσες ανάγκες του προσωπικού θα τοποθετηθεί ένας μικρός οικίσκος τύπου container δύο χώρων και WC που θα λειτουργεί ως γραφείο και ως χώρος ένδυσης του προσωπικού. Επιπλέον θα τοποθετηθεί στην είσοδο του λατομικού χώρου γεφυροπλάστιγγα για τη ζύγιση των υλικών.


Βασικά στοιχεία προσπέλασης

Για την πρόσβαση στο έργο θα διαμορφωθεί οδός πρόσβασης, μήκους 516,82m και πλάτους 6,0m, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Η οδός αυτή βρίσκεται στο κοινό όριο των αγροκτημάτων Γάβρου και Αχλαδέας. Η αρχή της οδού πρόσβασης τοποθετείται στην υφιστάμενη διανοιγμένη αγροτική οδό μεταξύ των αγροτεμαχίων 159 και 173-172-158 πλάτους 5,0m και το τέλος της στο νότιο όριο του δανειοθαλάμου. Το έδαφος είναι λοφώδες και η κλίση της οδού είναι από 7,65% έως 13,85%.

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το προτεινόμενο έργο δεν βρίσκονται εντός ή πλησίον ορίων οικισμών ή εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. Στη Δ.Ε. Χασίων δεν βρίσκεται σε ισχύ ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ. 

Σε απόσταση έως 500m από τον προτεινόμενο δανειοθάλαμο δεν εντοπίζονται βιομηχανικά κτίσματα και εγκαταστάσεις, οικίες, έργα κοινής ωφέλειας, πλατείες, γυμναστήρια, νεκροταφεία και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, αλλά μόνο μεμονωμένα μη κατοικήσιμα κτίσματα (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και ο ιερός ναός Αγ. Νικολάου σε απόσταση 320m). 

Σε απόσταση από 500 έως 2.000m εντοπίζονται: ο οικισμός Αχλαδέα σε απόσταση 510m, ο οικισμός Θεοτόκος σε απόσταση 950m, ο ιερός ναός Αγ. Παρασκευής Θεοτόκου σε απόσταση 680m, καθώς και μεμονωμένες αποθήκες και εγκαταστάσεις.

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο σκοπός υλοποίησης του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών σε αδρανή υλικά του κυρίως έργου. Στην κατασκευή του βόρειου υποτμήματος του κυρίως έργου απαιτούνται δάνεια υλικά όγκου 3.850.000m3 (απαιτούμενα για επιχώματα και αδρανή σκυροδέματος). Αυτά εν μέρει θα καλύψει ο εξεταζόμενος δανειοθάλαμος.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Το απαιτούμενο ύψος επένδυσης και το ετήσιο κόστος λειτουργίας παρουσιάζονται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες και ανέρχονται σε 569.996€ και 1.087.500€ αντίστοιχα. 

Ύψος επένδυσης 
1. ΙΔΡΥΤΙΚΑ – ΠΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 5.000€ 
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 30.450€ 
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ 210.000€ 
4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΑΥΣΗΣ METSO 180.000€ 
5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12.000€ 
6. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 105.402,75€ 
ΣΥΝΟΛΟ: 542.852,75€

Ετήσιο κόστος λειτουργίας 
Πάγια μισθώματα 18.700 € 
Αποσβέσεις 63.233 € 
Εργατικά 174.000 € 
Καύσιμα – ενέργεια 301.000 € 
Συντήρηση 38.680 € 
Λιπαντικά 60.200 € 
Ελαστικά 8.742 € 
Εκρηκτικά 77.945 €
Επεξεργασία Υλικών 345.000 €
ΣΥΝΟΛΟ: 1.087.500 €

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος εργασιών αποκατάστασης εκτιμήθηκε σε 105.402,75€.Να σημειώσουμε ότι την 21η Ιουλίου 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων συζητώντας το 18ο θέμα: «Περί σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία Δανειοθαλάμου-Λατομείου Αδρανών υλικών στην περιοχή της Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων», είχε αποφασίσει ομόφωνα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αντίρρηση και γνωμοδοτεί θετικά ως προς τη δημιουργία Δανειοθαλάμου-Λατομείου Αδρανών υλικών στην περιοχή της Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων από την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ “Αυτοκ/μος Κεντρικής Ελλάδος Ε65”’ µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την έκδοση της σχετικής έγκρισης επέμβασης».

Θετικά είχαν γνωμοδοτήσει τότε: η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, το Δασαρχείο Καλαµπάκας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αχλαδέας (υπ’ αριθµ. 3/2021 απόφαση).

Όλοι οι παραπάνω φορείς θα κληθούν εκ νέου να γνωμοδοτήσουν, αυτή τη φορά επί της παρούσης ΜΠΕ.

Άποψη του κέντρου του δανειοθαλάμου προς νότο


Άποψη του βόρειου τμήματος του δανειοθαλάμου προς νότο


Άποψη του κέντρου του δανειοθαλάμου προς βορρά


Άποψη του κατάντη τμήματος του δανειοθαλάμου προς βορρά


Περιοχή οδού πρόσβασης στο δανειοθάλαμο

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
04883
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα
 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ