23/3/2023
  


 
Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  25/11/2022 10:47:25

Ο Δήμος Μετεώρων σήμερα βρίσκεται στην ανάγκη καθημερινής διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφορίας και το παρόν έργο, έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των ψηφιακών εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριών της. Με τη δημοσιοποίηση του ψηφιοποιημένου αρχείου και την παροχή στον δημότη της δυνατότητας άμεσης και εύκολης αναζήτησης και ανάκτησης αυτών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, διευκολύνεται η επαφή των πολιτών και επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Η ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου, θα συμβάλλει καθοριστικά στον ανασχεδιασμό του τρόπου εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών κάθε Δήμου, επιλύοντας οριστικά τα χρόνια ζητήματα που αφορούν στην ανάκτηση/αναζήτηση φακέλων και σχετικών εγγράφων. Στο εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, τα οφέλη θα γίνουν ορατά από τους άμεσα εμπλεκόμενους με τη μείωση των χρόνων απόκρισης σε αιτήματα αναζήτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, τα οφέλη από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου έχουν πρωτίστως εξωστρεφή χαρακτήρα και αφορούν κυρίως τους τελικούς ωφελούμενους και συγκεκριμένα τους πολίτες / δημότες /επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις μέσα από:

Παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας,

Απλούστευση διαδικασιών,

Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους,

Έγκυρη ενημέρωση και μετριασμός πιθανοτήτων λάθους,

Μείωση του διοικητικού κόστους,

Αύξηση των χρόνων απόκρισης και αυτοματοποίηση,

Διαφάνεια και αξιοπιστία,

Προστασία του αρχείου από φυσική φθορά,

Ταυτόχρονη πρόσβαση στον ίδιο φάκελο από περισσότερα του ενός άτομα.

O Δήμος Μετεώρων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του ¶ξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» υπέβαλε πρόταση υλοποίησης του έργου «Ψηφιοποίηση - Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων».

Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των αρχείων του Δήμου και η προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φακέλων και εγγράφων με σκοπό τη δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης των πολιτών και των αρμοδίων υπηρεσιών στα αρχεία του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με εφαρμογές μέσω Διαδικτύου, την απλούστευση διαδικασιών και την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Το σύστημα αυτό θα καλύψει τις ανάγκες των εσωτερικών χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής, που συμμετέχουν σε όλο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσης εγγράφων, δίνοντας τους πρόσβαση στο αποθετήριο ψηφιακών εγγράφων, τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 612.837,39¤, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 69-7326.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου και η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ. Οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εξειδικεύονται με καθορισμό των όρων του επενδυτικού δανείου σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 78199-22/4.08.2022 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η αποδοχή των όρων του Επενδυτικού Δανείου έγιναν αποδεκτοί με την 221/31.08.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων (ΑΔΑ: Ψ52Α46ΜΜΥΗ-ΘΜ5).

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το Υποέργο 1 της Πράξης της με αριθμό πρωτ. 18722/2021/29.06.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:61Ε246ΜΤΛ6-ΣΦΛ) για την ένταξη του έργου με τίτλο «Ψηφιακή σύγκλιση Δήμου Μετεώρων» στον ¶ξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».


Η δημοπράτηση της Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr). σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣΣχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
3S125
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ