6/8/2020

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

  
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση»

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  31/07/2020 10:06:18
Το ekalampaka.gr σας παρουσιάζει αναλυτικά -μία προς μία- τις προσκλήσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για έργα που μπορούν να εντάξουν οι Δήμοι...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06
«Αστική Αναζωογόνηση»

Απευθύνεται στους Δήμους των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής (πλην της περιφερειακής ενότητας νήσων) και Θεσσαλονίκης, τους Δήμους πρωτεύουσες Νομών και τις Περιφέρειες της Χώρας.

Στις περιοχές εκτός αστικού ιστού προβλέπονται τα κατωτέρω Μέτρα:

Μέτρο Ι: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Μέτρο ΙΙ: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων.

Μέτρο ΙΙΙ: Ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών, διατηρητέων μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα ανωτέρω Μέτρα Ι-ΙΙ-ΙΙΙ, ειδικότερα αφορούν σε:

   - Δράσεις προστασίας, προβολής και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών.

Ενδεικτικά, δράσεις που προωθούν την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση και βελτίωση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και τη διαχείριση, παρακολούθηση και προστασία ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος.

   - Δράσεις ορθολογικής δασικής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, με μικρής κλίμακας τεχνικά έργα υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού και ήπιες παρεμβάσεις για την αντιπυρική προστασία και διαχείριση των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών, τοποθέτηση τεχνητών εμποδίων-μπαρών, μεταφορά επισκεπτών σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, τοποθέτηση ανθεκτικών πινακίδων σήμανσης κ.α.

   - Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης οικοσυστημάτων (διάνοιξη μονοπατιών και δημιουργία θέσεων θέασης και ανάπαυσης, προμήθεια και εγκατάσταση υδατοδεξαμενών εντός δασικών εκτάσεων, έλεγχος της κυκλοφορίας οχημάτων, εκσυγχρονισμός ή/και κατασκευή πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων, σήμανση για βαθμό επικινδυνότητας πυρκαγιάς, επικοινωνιακός εξοπλισμός για πυροπροστασία, θερμικές κάμερες παρακολούθησης, διαχείριση βιομάζας κ.α.).

   - Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή/και φυσικά αίτια (δράσεις για την αύξηση της διάρκειας παρουσίας και της ποσότητας νερού ή/και της ποιότητας νερού σε μικρούς υγροτόπους που κινδυνεύουν συνήθως από την υποβάθμιση, δράσεις δεντροφύτευσης σε δασικά συστήματα με μειωμένη πυκνότητα με πυράντοχα/βραδύκαυστα φυτά κ.α.).

   - Δράσεις ανάδειξης και προστασίας περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών, διατηρητέων μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνάφεια με αυτές. Δράσεις σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

   - Δράσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών διαχείρισης λυμάτων, ομβρίων και δικτύων άρδευσης, δράσεις αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων και ομβρίων για επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση ή/και πυρόσβεση.

Στις περιοχές εντός αστικού ιστού προβλέπονται τα κατωτέρω Μέτρα:

Μέτρο ΙV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Μέτρο V: Δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος.

Οι προτάσεις των ανωτέρω Μέτρων ΙV και V πρέπει να αφορούν σε: εμβληματικά κτίρια, τοπόσημα, κτιριακές υποδομές, πάρκα, μεγάλους ελεύθερους χώρους/ακίνητα κ.α., ειδικότερα αφορούν σε:

   - Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος μέσω παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

   - Παρεμβάσεις αποκατάστασης ή/και αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων, υποβαθμισμένων εκτάσεων, ανεγέρσεις και παρεμβάσεις δημιουργίας ή/και αναβάθμισης υποδομών σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

   - Παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση οικιστικών ενοτήτων, την αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση περιοχών, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

   - Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής, υπόγειων χώρων στάθμευσης οχημάτων, και μέσω ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός των περιοχών αυτών.

   - Παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία ή/και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υποδομών σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στην αναβάθμιση των παροχών/υπηρεσιών/υποδομών πρώτιστα προ ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άπορους κλπ).

   - Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία, συμπλήρωση, διεύρυνση, αναβάθμιση και διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, παιδότοπων, παιδικών χαρών ή/και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων και την προσβασιμότητα.

   - Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις που αφορούν στην αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, διεύρυνση, συμπλήρωση πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων, αντιμετώπιση φαινομένων χωρικής ασυνέχειας, και των επιμέρους υποδομών τους.

   - Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών διαχείρισης λυμάτων και δικτύων άρδευσης εντός πάρκων, υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας (πχ υπόγειες δεξαμενές ανάσχεσης πλημμυρικών παροχών) σε πάρκα και περιοχές εντός ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Παρεμβάσεις αξιοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων και ομβρίων για επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση ή/και πυρόσβεση, διαχείριση βιομάζας περιοχών πρασίνου.

   - Εφόσον απαιτείται (φύση και μέγεθος των ανωτέρω δράσεων/παρεμβάσεων) στην πρόταση πρέπει να περιλαμβάνονται ευφυείς εφαρμογές/δράσεις (smart cities κλπ):

      • Ευφυείς σηματοδότες/σημάνσεις και συστήματα (νυχτερινού φωτισμού, ταχύτητας, προτεραιότητας κτλ.) στις περιοχές του έργου (χώρους

      • συνεύρεσης/διέλευσης κοινού, περιοχών με αυξημένο αριθμό ατυχημάτων).

      • Σύστημα Πυρόσβεσης/Πυρασφάλειας (υψηλού κινδύνου περιοχές, όπως περιαστικά δάση, χώροι συνεύρεσης κοινού, προστατευόμενες περιοχές).

      • Μέτρα Πρόληψης - Παρακολούθησης – Ελέγχου – Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ.).

      • Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης για τους πολίτες – χρήστες – αρμόδιους φορείς (πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.).

Οι ανωτέρω προτεινόμενες δράσεις και παρεμβάσεις για τους νέους κοινόχρηστους χώρους που δημιουργούνται/διαμορφώνονται πρέπει να ενισχύουν τις “διεπαφές” του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις «γειτνιάζουσες» αναπτυξιακές δυνατότητες και παραγωγικές λειτουργίες τοπίων. Η τελική πρόταση πρέπει να αποτελεί ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύνολο, που θα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και δράσεων.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο συνολικό αριθμό δύο (2) κύριων υποέργων (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις).

Ποσό χρηματοδότησης: Η συνολική χρηματοδότηση κάθε αίτησης δικαιούχου θα ανέρχεται έως 10 εκ.€ (προ Φ.Π.Α.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 400.000.000,00 ευρώ(€).

Διάρκεια υποβολής προτάσεων: Από 24/7/2020 έως 31/12/2020.
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
CNXZK
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 


booked.net
 
Προτεινόμενα άρθρα
 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ