facebook  youtube  twitter  instagram 5/3/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων» [ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ]

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  30/09/2022 09:22:40
Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων» [ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ]
Χάρτης Χωροθέτησης περιοχής επέμβασης σε προσαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων»

1. Σκοπιμότητα

Το έργο έχει ενταχθεί ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

Με συνολικό προϋπολογισμό 1.558.227,50€ και απόφαση έγκρισης ένταξης την Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46495/1633/13-05-2021, με ΑΔΑ:ΨΜΜΩ4653Π8-ΦΓΙ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025.

Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2025.

Σημειώνεται, ότι είναι το μοναδικό έργο, σε Εθνικό επίπεδο, που εντάχθηκε, χωρίς να είναι πρόταση της Δασικής Υπηρεσίας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο χείμαρρος Τζουρτζιώτικος εντοπίζεται Βόρεια και δυτικά του δομικού ιστού του οικισμού TK Αγίας Παρασκευής Δήμου Μετεώρων. Χωροθετείται αποκλειστικά εντός του Δημοτικού Δάσους Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Μετεώρων.

Η δράση του χειμάρρου επηρεάζει, τόσο τον δομικό ιστό της ΤΚ Αγίας Παρασκευής, καταστρέφοντας μέχρι σήμερα υποδομές του χωριού, όπως οδικούς άξονες, καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια, πεζογέφυρες κλπ, όπως και στον ζωτικό χώρο των βοσκοτόπων του χωριού, όπου δραστηριοποιούνται πολλές οικογένειες τους θερινούς μήνες. Τέλος λόγοι προστασίας και ορθής διαχείρισης του δάσους επιβάλλουν την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Ο ασβεστολιθικός πετρολογικός σχηματισμός (ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι), που εμφανίζεται στη λεκάνη, χαρακτηρίζεται από βαθιές ρωγμές και από έντονες αποσαθρώσεις και κατακρημνίσεις. Κύριο δε γνώρισμα του σχηματισμού, που κυριαρχεί στη λεκάνη, είναι οι έντονες ολισθήσεις, οι χαραδρωτικές και οι πρανικές διαβρώσεις, καθώς και η έλλειψη ρωγμών και σχισμών.

Οι τραχείες κλιματικές συνθήκες, που χαρακτηρίζουν τη λεκάνη απορροής συντελούν στην παραγωγή άφθονων προϊόντων αποσάθρωσης, τα οποία αποτίθενται στα χαμηλότερα στρώματα με ηπιότερες κλίσεις, όπου επικρατεί ο φλύσχης. Έτσι τον επικαλύπτουν και δημιουργούν διαπερατές επιστρώσεις από κορύματα.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι η γεωλογική συγκρότηση επιβάλλει στη λεκάνη απορροής της Αγίας Παρασκευής, την εμφάνιση των εξής κύριων χειμαρρικών φαινομένων:

αποσαθρώσεις, σάρες και κορύματα στα υψηλά τμήματα γύρω από τον υδροκρίτη

ολισθήσεις, καθώς και χαραδρωτικές και πρανικές, δευτερευόντως δε και επιφανειακές δια-βρώσεις κυρίως στον κεντρικό χώρο της λεκάνης. 

Στην παρούσα φάση ο μεγαλύτερος και πιο άμεσος κίνδυνος από την δράση του χειμάρρου, είναι η καταστροφή του οικισμού και των υποδομών του. Σε αυτό το σημείο δεν τίθεται θέμα για οικονομική ζημιά, αφού η προστασία των ανθρώπων είναι πέρα και πάνω από κάθε οικονομικό μέγεθος. Πράγματι ο κίνδυνος αυτός είναι περισσότερο παρά ποτέ ορατός, αφού η συνεχιζόμενη και αυξανόμενη δράση του χειμάρρου, μεγιστοποιεί τον κίνδυνο για την εμφάνιση ακραίων φαινομένων.

Η δράση του χειμάρρου επηρεάζει, τόσο τον δομικό ιστό της ΤΚ Αγίας Παρασκευής, καταστρέφοντας μέχρι σήμερα υποδομές του χωριού, όπως οδικούς άξονες, καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια, πεζογέφυρες κλπ, όπως και στον ζωτικό χώρο των βοσκοτόπων του χωριού, όπου δραστηριοποιούνται πολλές οικογένειες τους θερινούς μήνες. Τέλος λόγοι προστασίας και ορθής διαχείρισης του δάσους επιβάλλουν την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

2. Αντικείμενο της παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών

Πρόκειται για ένα έργο μείζονος σημασίας για την περιοχή και ένα σημαντικό έργο υποδομής για τον Δήμο Μετεώρων. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από κονδύλια της ΕΕ, συνεπώς αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την θωράκιση της περιοχής.

Παράλληλα όμως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, όπως είχε υποβληθεί στην αίτηση στήριξης την 6/4/2020, είχε προβλεφθεί η σειρά εργασιών για την υλοποίηση του έργου. Από αυτό το χρονοδιάγραμμα έχει παρέλθει κατά πολύ η τήρησή του, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την υλοποίηση του έργου.

Παραμένει υποχρεωτική η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και η υποβολή της αίτησης πληρωμής, την 31/8/2025.

Ο ανάδοχος, θα αναλάβει την διαδικασία που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία περί της διαδικασίας δημοπράτησης, με όλα τα επιμέρους στάδια αυτής, καθώς και την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου στο σύνολο του.

Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί υποχρέωση του Δήμου Μετεώρων έναντι του Υ.Π.ΕΝ/Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων/Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την με αρ. πρ. 3705/06-04-2020 βεβαίωση Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, περί της διάθεσης Δασολόγου Επιστήμονα για την παρακολούθηση του έργου, ως προαπαιτούμενου για τη χρηματοδοτική ένταξη του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Σύνταξη, ενημέρωση και διαβούλευση με αρμόδια Υπηρεσία, Δ/νση Δασών Περιφέρειας Θεσσαλίας, που προσφάτως ανήκει το ΥΠΕΝ.

Προετοιμασία και υποβολή αρμοδίως στο σύστημα διαχείρισης ΟΠΣΑΑ των αναγκαίων παραρτημάτων, μετά την αίτησης έγκρισης δημοπράτησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΥΠΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ, με αναλυτικό πίνακα αναμενόμενων χρόνων υλοποίησης ανά στάδιο και εργασία

Μετά την διαδικασία της δημοπρασίας και της επιλογής αναδόχου, θα γίνει ετοιμασία της σύμβασης του έργου, λήψη των απαιτούμενων αδειών επέμβασης κ.λπ. αδειοδοτήσεων, εγκατάστασης του εργολάβου στο πεδίο.

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Χωροθέτηση των χώρων του εργοταξίου και παρακολούθηση των όρων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.

Καταγραφή και παρακολούθηση των αφανών εργασιών πεδίου και λειτουργία ημερολογίου εργασιών.

Επίλυση προβλημάτων αναδόχου στο πεδίο και συνεννοήσεις με την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε συνδυασμό με την Δασική Υπηρεσία.

Έλεγχος της ορθής εφαρμογής της τεχνικής μελέτης του έργου, τόσο σε επίπεδο χωροθέτησης, όσο και εφαρμογής των περιορισμένων και δεσμεύσεων της εργολαβίας.

Έλεγχος και εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση του χρονικού διαγράμματος του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Έλεγχος και εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, περί συμμόρφωσης του αναδόχου και αποπεράτωση του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πρότυπες δεσμεύσεις κατασκευής. Σαφώς απόλυτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

3. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

H διάρκεια των προτεινόμενων επιστημονικών υπηρεσιών, παράδοσης όλων των παραδοτέων και παρακολούθησης κατασκευής του έργου, ορίζεται η 31/8/2025, που επιβάλλεται η λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως προβλέπεται και από την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβούλου με την Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Μετεώρων).

4. Προεκτίμηση Αμοιβής

4.1 Γενικά

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης υπολογίστηκε σύμφωνα με:

την Απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β' 2519/20-07-2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147)» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

την με αριθμ. Πρωτ.: Δ11/104190/6-4-2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όπου ο συντελεστής (τκ) για το 2022 έχει τιμή (τκ): 1,26.

4.2 Υπολογισμός αμοιβής

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

Α. Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
Β. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
Γ. Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ

Για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω υπολογίζεται ότι θα απασχοληθεί ένα στέλεχος που θα διαθέτει την εξής εμπειρία:

Ένας (1) επιστήμονας ως Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Δασολόγου (ΑΕΙ), της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατ' ελάχιστον δεκαπενταετή (15) επαγγελματική εμπειρία και ειδική εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο του Έργου Κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, ο οποίος θα συντονίζει την Ομάδα Έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου.

Συνεπώς με την εμπειρία άνω των 20 ετών, ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης για την υλοποίηση των Παραδοτέων αναλύεται ως κάτωθι:


Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προεκτιμώμενη αμοιβή διαμορφώνεται ως εξής:


Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των επιστημόνων για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό).

5. Αμοιβή Αναδόχου

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου της Σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

25% κατά την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν έκδοσης του αντιστοίχου παραστατικού 
35% την 31/1/2023, κατόπιν έκδοσης του αντιστοίχου παραστατικού 
20% την 31/1/2024, κατόπιν έκδοσης του αντιστοίχου παραστατικού 
Το υπόλοιπο 20% την 31/8/2025 ή όταν περατωθεί το έργο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
1NX9K
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ