1/12/2022
  

Νέα πρόσκληση από το Ταμείο Ανάκαμψης που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Δήμος Μετεώρων

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  05/07/2022 00:03:57

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Οικονομικών, εκδόθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», συνολικού προϋπολογισμού 335 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένης της δυνατότητας υπερδέσμευσης καθώς και του Φ.Π.Α.).

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις, οι Περιφέρειες της Χώρας, οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων και οι Τουριστικοί Δήμοι, να υποβάλλουν προτάσεις.Ειδικότερα, για τις ανάγκες της Πρόσκλησης, το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ, αναλόγως της θέσης ανάπτυξής του, διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

Α) Στο αμιγώς αστικό οδικό δίκτυο, που αναπτύσσεται εντός των ορίων των οικισμών ή και βιομηχανικών – βιοτεχνικών περιοχών.

Β) Στο υπεραστικό - περιαστικό οδικό δίκτυο.

Σε κάθε περίπτωση επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι στοχευμένες επεμβάσεις – βελτιώσεις – τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, οι οποίες ανά κατηγορία οδικού δικτύου εξειδικεύονται στις κάτωθι δράσεις και ενέργειες:

Α. ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δράση Α1. Μέτρα μείωσης της ταχύτητας

Επιλέξιμες ενέργειες

Επεμβάσεις στην υψομετρική διαμόρφωση της οδού
π.χ. οδικές υβώσεις (Road Humps), μαξιλάρια (Speed Cushions), πλατώ (Speed Tables), υπερυψωμένες διαβάσεις/διασταυρώσεις (Junction Plateau / Raised Crossings)

Τροποποιήσεις στην Οριζοντιογραφία της οδού
π.χ. συνεχής οριζοντιογραφική μετάθεση του άξονα της οδού, δημιουργία άξονα οδού σχήματος «S» (Chicanes)

Περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος
π.χ. στενώσεις οδών, νησίδες, προεξοχές πεζοδρομίων

Αλλαγές στην επιφάνεια της οδού
π.χ. χρήση διαφορετικών υλικών ή χρώματος σε συνδυασμό με οριζόντια σήμανση

Μέτρα σε εισόδους οικισμών - πύλες

Περιοχές με περιορισμό ορίου ταχύτητας ή με κάμερες ταχύτητας/ ασφάλειας

Κατακόρυφη σήμανση
Τοποθέτηση πληροφοριακών, καθοδηγητικών ή συνδυαστικών πινακίδων σήμανσης:
1. Αναγγελίας κινδύνου (Κ),
2. Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ),
3. Πληροφοριακές (Π) και
4. Πρόσθετες (Πρ))

Οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις

Φωτισμός οδών

Φωτεινοί Σηματοδότες
π.χ. εφαρμογή συγχρονισμένης σηματοδότησης σε κύριες συλλεκτήριες αστικές αρτηρίες για τη διατήρηση κατά το δυνατόν ενιαίας ταχύτητας κίνησης και την εκτόνωση του κυκλοφοριακού φόρτου του κύριου οδικού δικτύου, τοποθέτηση κατάλληλου προγράμματος σηματοδότησης ή τροποποίηση υφιστάμενου, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών σηματοδοτών κ.λπ.

Εικονικοί μειωτές ταχύτητας

Δράση Α2. Μέτρα μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου

Επιλέξιμες ενέργειες (μόνιμα μέτρα)

Αποκλεισμός ολόκληρης οδού
Τοποθέτηση εμποδίων, ειδικές διαμορφωμένες νησίδες, πύλες, κολονάκια τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο

Μερικός αποκλεισμός οδού
Τοποθέτηση εμποδίων τα οποία διακόπτουν την κυκλοφορία προς μια κατεύθυνση)

Δράση Α3. Μέτρα ενθάρρυνσης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Επιλέξιμες ενέργειες

Επεμβάσεις για την ασφαλέστερη διέλευση από κρίσιμα σημεία δρομολογίων Μ.Μ.Μ.
π.χ. διασταυρώσεις περιορισμένου πλάτους, στενώσεις οδών, mini roundabout

Ασφαλής τοποθέτηση των θέσεων στάσης των Μ.Μ.Μ.
π.χ. μετατόπιση υφιστάμενων θέσεων στάσης λεωφορείων για τη διασφάλιση επαρκούς απόστασης από τις λωρίδες κυκλοφορίας αλλά και ορατότητας, μέτρα διοχέτευσης των παραγόμενων ροών πεζών και εγκάρσιας διέλευσης οδών, σήμανση, τοποθέτηση κατάλληλου ύψους και σχήματος κρασπέδου για την ασφαλή διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ

Δράση Α4. Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος

Επιλέξιμες ενέργειες

Επανασχεδιασμός Κυκλοφοριακών Κόμβων
π.χ. τροποποίηση διαμόρφωσης ισόπεδων διασταυρώσεων με κατασκευή κυκλικών κόμβων κατάλληλης διαρρύθμισης και διάταξης

Δημιουργία εσοχών κατάλληλων για την ασφαλή στάση ή στάθμευση Ι.Χ. ή ταξί

Δημιουργία θέσεων στάθμευσης μοτοσυκλετών, ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας

Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ

Δημιουργία έγχρωμων διαβάσεων με αισθητικές παρεμβάσεις

Δημιουργία διαβάσεων με εγκιβωτισμένα υλικά για μεγαλύτερη αντοχή

Δημιουργία Διαγώνιων Διαβάσεων πεζών προς όλες τις διευθύνσεις

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων
Αυτοτελή λειτουργικά τμήματα δικτύου ποδηλατοδρόμων με σαφή αφετηρία και τερματισμό ενταγμένο σε γενικότερο σχεδιασμό

Δημιουργία πεζοδρομίων
Με όδευση τυφλών και εξασφάλιση κίνησης των Α.Μ.Ε.Α.

Δημιουργία Σχολικών Δακτυλίων

Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων πεζών σε κύριες αστικές οδούς (Αποτροπή ανεξέλεγκτης διέλευσης πεζών εγκάρσια από οποιοδήποτε σημείο της οδού και κατάλληλες διαμορφωμένες θέσεις διαβάσεων)

Πεζογέφυρες και ποδηλατογέφυρες

Υπόγειες πεζοδιαβάσεις και ποδηλατοδιαβάσεις

Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος, εύκαμπτων στύλων για την ένταση οριοθέτησης και αναγνώρισης του απαραίτητου χώρου ελιγμών και κίνησης των οχημάτων

Βελτίωση οδοστρώματος
σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής ιδιαίτερα σε περιοχές έντονων οριζοντιογραφικών (στροφές) και μηκοτομικών (έντονες κλίσεις) μεταβολών

Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων
παρεμβάσεις εξασφάλισης των απαραίτητων απορροών σε θέσεις φρεατίων για την αποφυγή συσσώρευσης ομβρίων και δημιουργίας συνθηκών ολίσθησης

Μονοδρομήσεις Οδών

Δημιουργία parklets

Β. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δράση Β1. Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών – περιαστικών οδών

Επιλέξιμες ενέργειες

Τοποθέτηση - βελτίωση της απαραίτητης οριζόντιας σήμανσης

Τοποθέτηση - βελτίωση της απαραίτητης κατακόρυφης σήμανσης

Πινακίδες Μεταβλητών μηνυμάτων VMS

Τοποθέτηση - βελτίωση στηθαίων ασφαλείας κατά τις απαιτήσεις των νέων τεχνικών προδιαγραφών συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΕΝ 1317)

Τοποθέτηση-βελτίωση απολήξεων στηθαίων ασφαλείας

Βελτίωση οδοστρώματος - Δημιουργία των απαραίτητων επικλίσεων
σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής ιδιαίτερα σε τμήματα έντονων οριζοντιογραφικών (στροφές) και μηκοτομικών (έντονες κλίσεις) μεταβολών

Διαπλάτυνση ερεισμάτων για την εξασφάλιση του απαραίτητου πλάτους ερείσματος ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής προσωρινή στάση οχημάτων λόγω βλάβης ή έκτακτης ανάγκης

Εγκατάσταση οριοδεικτών σε περιοχές που δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

Εγκατάσταση θραύσιμων (κατά την πρόσκρουση) διατάξεων σε θέσεις όπου δεν είναι ευχερής η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

Αντικατάσταση κρασπέδων ύψους 15εκ σε νησίδες με αντίστοιχα 7εκ σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

Εγκατάσταση - Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων για την ορθή και ταχεία απαγωγή των ομβρίων από το οδόστρωμα

Εγκατάσταση - Βελτίωση οδοφωτισμού για τη βελτίωση του οδοφωτισμού της οδού, ιδιαίτερα ισόπεδων κόμβων, μεταβολής του πλάτους της διατομής

Κατασκευή έγγλυφων ή ανάγλυφων ραβδώδεων για τη δημιουργία επιφανειών που θα προειδοποιούν έγκαιρα με ηχητική όχληση τους οδηγούς ώστε να μειώσουν την ταχύτητα τους

Κατασκευή διατάξεων μείωσης ταχύτητας σε περιοχές προσέγγισης κυκλικών κόμβων με επιτρεπόμενες ταχύτητες οδού 80 km/h, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Κ3

Κατασκευή νησίδων στη δευτερεύουσα οδό για την σαφή οριοθέτηση του χώρου της συμβάλλουσας οδού και τη δυνατότητα τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης

Κατασκευή λωρίδων αριστεροστρόφων σε θέσεις με αυξημένες στρέφουσες αριστερές στροφές για την προστασία τόσο της διαμπερούς όσο και της στρέφουσας κίνησης

Κατασκευή τοπικής παράπλευρης οδού εξυπηρέτησης σε περιοχές με αυξημένη παρόδια δραστηριότητα προκειμένου εντός των διατιθέμενων ορίων απαλλοτρίωσης να αναπτύσσεται παρόδιο δίκτυο ώστε να διαχωρίζονται οι διαμπερείς από τις τοπικές κινήσεις και οι είσοδοι και έξοδοι σε αυτές να γίνονται συντεταγμένα και όχι ανεξέλεγκταΣχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
JUEGR
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ