29/9/2022
    

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  10/05/2022 12:00:41

Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 40 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 63), 

β) του άρθρου 4Β του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 18),

γ) των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), 

δ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180), ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119), 

στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

2. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β' 2607).

3. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιχορήγησης των δήμων και των περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

2. Οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία αποκλειόμενης κάθε άλλου είδους αξίωσης (όπως από απαλλοτριώσεις, από εργατικές διαφορές, από επιστροφή εισπραχθέντων τελών και δικαιωμάτων κ.λπ.).

3. Για τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2 των στοιχείων του σχετικού πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικητικής Δικονομίας καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης. Ελλείψει του εν λόγω πιστοποιητικού, δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση του δήμου ή της περιφέρειας.

4. Δεν επιχορηγούνται οι δικαστικές αποφάσεις και οι διαταγές πληρωμής που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.

5. Δεν επιχορηγούνται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον, ως προς το νόμω βάσιμο αυτών, υπάρχει αντίθετη νομολογία ανωτάτου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητεί τη γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτημάτων

1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δήμοι ή περιφέρειες υποβάλλουν αίτημα επιχορήγησης υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη και τον ασκών χρέη προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών τους, (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος) στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής - Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση με τις διαταγές πληρωμής και τις δικαστικές αποφάσεις (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος) καθώς και από τα σχετικά πιστοποιητικά περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων των αρμόδιων δικαστηρίων. 

2. Τα αιτήματα επιχορήγησης αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών: 

α) ταχυδρομικά (Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83) ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως και την 29η Ιουλίου 2022 και 

β) ηλεκτρονικά (σε μορφή excel και word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

Τα αιτήματα επιχορήγησης θεωρούνται εμπρόθεσμα, με κριτήριο την ημερομηνία πρωτοκόλλησής τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Τα αιτήματα επιχορήγησης αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας εγγραφής τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αξιολογεί τα αιτήματα των δήμων και περιφερειών και μεριμνά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησής τους από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής δύναται κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα τεκμηρίωσης.

4. Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους δήμους και στις περιφέρειες, αυτοί εγγράφουν άμεσα, με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που λαμβάνουν ως έκτακτη επιχορήγηση.

5. Για την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών, οι επιχορηγούμενοι ΟΤΑ συμπληρώνουν κάθε φορά τον Πίνακα «Εντολή Εξόφλησης ...(δικαιούχου φορέα)...» (Υπόδειγμα 3Α και 3Β του Παραρτήματος) και τον αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής -Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών: 

α) ταχυδρομικώς σε δύο (2) αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές και 

β) ηλεκτρονικά σε μορφή excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Ο εν λόγω Πίνακας επέχει θέση εντολής εξόφλησης.

6. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, ελέγχει τους πίνακες και εκδίδει χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο ΟΤΑ. Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στην άμεση απόδοση των προηγούμενων κρατήσεων και παρακρατήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης και με βάση το extrait του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, πραγματοποιείται η σχετική λογιστική τακτοποίηση.

7. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών, ενώ για τη διασφάλιση της νομιμότητας των πληρωμών, πρέπει οι φορολογικές, ασφαλιστικές και δημοτικές ενημερότητες των τελικών προς πληρωμή δικαιούχων να τελούν εν ισχύ την ημέρα της πληρωμής τους, που γίνεται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 3
Προθεσμία

1. Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου 2022.

Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α' 87).

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

σ.σ.: Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σήμερα 10/5/2022.Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
2Q015
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ