facebook  youtube  twitter  instagram 15/6/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr


 

 
Εκ νέου πρόσκληση για την κάλυψη 1 θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  20/02/2024 10:44:11
Εκ νέου πρόσκληση για την κάλυψη 1 θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Δήμαρχος Μετεώρων έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις τις παρ.1δ΄του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007, (ΦΕΚ 143 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως  αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

- Την με αριθμ. 55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα ‘’Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας’’

- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μετεώρων στον οποίο προβλέπονται θέσεις ειδικού προσωπικού (ΦΕΚ 2276/Β’/12.10.2011)

- Τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών σε αριθμό ίσο με τις θέσεις των αντιδημάρχων

- Το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων δεν έχουν πληρωθεί όλες οι θέσεις των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών.

- Το γεγονός ότι από τις εμπρόθεσμες αιτήσεις που κατατέθηκαν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 798/18-01-2024 Δημόσιας γνωστοποίησης, δεν προέκυψαν αιτήσεις που να καλύπτουν τα αιτηθέντα προσόντα για την κάλυψη της θέσης του Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, όπως αναφέρονταν

- Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την πλήρωση ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

-την υπ’ αριθ. 579/15.01.2024 βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων περί εξασφαλισμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερομένους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σχετικά με την πλήρωση:

Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

I) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύει. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

II) Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα της αλλοδαπής.

III) Να έχουν αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση και εμπειρία στον τομέα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής.

- Για τους μεν μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

- Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.

IV) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

Η πλήρωση της παραπάνω θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του Δημάρχου, κατάλληλο. Μπορεί να γίνει και με απόσπαση από Δήμο ή άλλη Δημόσια υπηρεσία. Ο/Η Ειδικός/ή Συνεργάτης που θα καταλάβει την παραπάνω θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντά του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως κατά τα ανωτέρω καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικώς µε απόδειξη (συστηµένη επιστολή), εντός τριών (3) ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο πρωτόκολλο του Δήµου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαµπάκα), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση συμμετοχής.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν υπάρχουν κωλύματα (άρθρα 11 εώς και 17 του Ν.3584/2007).

- Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

- Τίτλοι σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, η το Ι.Τ.Ε., ή ΔΟΑΤΑΠ), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.

- Αντίγραφα των κατά περίπτωση απαιτούμενων αδειών άσκησης επαγγέλματος.

- Αποδεικτικά για την απόδειξη σχετικής ειδίκευσης/εμπειρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.163 παρ. 3Α του Ν.3584/2007, « Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων των» (143 Α΄). Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής.

- Για τους μεν μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

- Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.

- Βιογραφικό σημείωμα.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις  (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Ο επιλεχθείς αν δεν εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία θα προσληφθεί, η θητεία του θα είναι μικρότερη με απόφαση του οργάνου που τον προσέλαβε. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/2007.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του κάθε υποψηφίου.

Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μετεώρων (2432350252 – κα Μέλλιου Βαΐα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 20/02/2024, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μετεώρων, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
CNWZK
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 
booked.net 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ