28/1/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία


 

 

 

 


 

 Εισήγηση για ανάκληση και της αποφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το ίδιο θέμα

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  30/11/2020 13:41:34
Αντίστοιχες "παραλείψεις και παρατυπίες" διαπιστώνονται και στο περιεχόμενο της υπ' αριθμ. 54/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το ίδιο θέμα της φερόμενης έγκρισης αίτησης εταιρείας για παραχώρηση δικαιώματος εμπορίας-εμφιάλωσης πόσιμου νερού από την πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αμαράντου...

Τα παραπάνω επισημαίνει αναλυτικά στην κατωτέρω εισήγηση για ανάκληση της υπ' αριθμ. 54/2020 απόφασης, ο Πρόεδρος της οικείας επιτροπής, Δημήτριος Κόττης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 54/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 11897/16.10.2020 αίτησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» με θέμα «Αίτηµα παραχώρησης – εκµίσθωσης στην εταιρία µας του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης- εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την Κοινοτική Πηγή «Γκούρα» της Τ.Κ. Αµαράντου»

Σχετικά με την υπ’ αριθ. 54/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων δέον όπως αναφερθούν τα ακόλουθα:

1. Την 23η Νοεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30, συνήλθε στην Καλαμπάκα, σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου Τεύχος Α΄. αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης των µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού covid-19” και την 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μετεώρων ύστερα από την υπ’ αριθ. 13294/17-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και ισχύει.

Στην ως άνω αναφερόμενη υπ’ αριθ. 13294/17.11.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων για την 12η /2020 συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχε εγγραφεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη απόφασης και με αύξοντα αριθμό 1 το ακόλουθο θέμα ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης - εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’.

Επίσης, στην ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων αναφέρεται ρητά ότι ‘’ Τα μέλη Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη ([email protected]) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων [email protected]. Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν  τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235’’.

Περί ώρα 10.00 της Δευτέρας, 23ης Νοεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος της Ποιότητας Δήμου Μετεώρων ενημερώνεται από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Μετεώρων κο Φωλίνα, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Δημάρχου και εκτελών χρέη Δημάρχου ότι ο Δήμαρχος κ. Αλέκος θέτει θέμα αναβολής της ως άνω αναφερόμενης αίτησης της εν λόγω εταιρίας, η οποία ήταν θέμα ημερήσιας διάταξης τόσο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020 όσο και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων της ίδιας ημέρας (23.11.2020).

Περί ώρα 12.00 περίπου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων προσήλθε μετά του Αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων κ. Φωλίνα, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Δημάρχου και εκτελών χρέη Δημάρχου στη Γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων και ενημέρωσε (ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) αρμοδίως – παρουσία του εν λόγω Αντιδημάρχου και των υπολοίπων υπαλλήλων της γραμματείας - τον ορισθέντα πρακτικογράφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων – υπάλληλο του Δήμου Μετεώρων κο Γουγουλάκη ότι πριν την έναρξη της ορισθείσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων αποφάσισε αιτιολογημένα την αναβολή του ως άνω αναφέρομενου 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της από 23 Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, το οποίο  τιτλοφορείται ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’.

Ταυτόχρονα, και χωρίς ουδεμία καθυστέρηση, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων ενημέρωσε και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το ζήτημα της αναβολής, και αιτήθηκε προς αυτά να τοποθετηθούν με την ψήφο τους επί της αναβολής ή μη του θέματος.

Πράγματι, επί του ζητήματος της αναβολής του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων τα μέλη αυτής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως:

Οι κ.κ. Σωτήριος Παππάς, Δημήτριος Κόττης, Νικόλαος Φωλίνας, Νικόλαος Μπαντανίκας, Γεώργιος Παπανικολάου και Βασίλειος Τσίκαρης ψήφισαν υπέρ της αναβολής του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κκ. Ιωάννης Γιανούλας, Κωνσταντίνος Παπάντος και Σπυρίδων Θεμέλης τοποθετήθηκαν υπέρ της συζήτησης της εν λόγω αίτησης.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων συνάγονται τα ακόλουθα:

Διαπιστώνεται ότι στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020 υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι, σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν εννέα παρόντες. Από τα 9 μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων ψήφισαν, με τους υποδεικνυόμενους στην πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων τρόπους ψηφοφορίας, τα 6 μέλη υπέρ της αναβολής του προαναφερθέντος θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι δε ψήφοι άπαντων των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, περιήλθαν εμπρόθεσμα και νόμιμα στην γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στον ορισθέντα πρακτικογράφο.

Συνεπώς, το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων της συνεδρίασης της 23ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’ αναβλήθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς σε σύνολο 9 παρόντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων τα 6 μέλη, ήτοι η πλειοψηφία ψήφισε την αναβολή του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Περαιτέρω, λεκτέα τα ακόλουθα:

Η υπ’ αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 και υπ’ αριθ. 426 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αναφέρει επί λέξει ως εξής: ‘’ ... 2. Λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως 30.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899), τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.), μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους, κατ’ επιλογή του προέδρου τους: ... Δια περιφοράς, η οποία πραγματοποιείται, με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, με την οποία περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης και εφόσον, συμμετέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του συλλογικού οργάνου. 4 Κατά τη χρονική περίοδο ισχύος των μέτρων για την αποτροπή της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα, χωρίς να προϋποτίθεται ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου (ή ο πρόεδρος του οικείου συλλογικού οργάνου) πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του αυτή, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. 3 Η ύπαρξη της αιτιολόγησης θεωρείται ότι τεκμαίρεται, κατά πλάσμα, ευθέως από τη διάταξη του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π., για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (καθώς και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου. Ακολούθως, για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου. Στην πρόσκληση αναγράφεται: α) ο τρόπος συνεδρίασης (ήτοι δια περιφοράς), β) ο τρόπος ψήφισης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.), γ) η διαδικασία, ο χρόνος και το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης (ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης) και δ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εύλογο είναι ότι παραλείπεται ο τόπος συνεδρίασης. Για την έκδοση και γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη του συλλογικού οργάνου, εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες για κάθε συλλογικό όργανο διατάξεις. Ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου οφείλει να αποστέλλει έγκαιρα στα μέλη τις εισηγήσεις των θεμάτων, καθώς και την πρόταση επί της οποίας τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν για κάθε θέμα. Ο Πρόεδρος, επίσης, του συλλογικού οργάνου μπορεί να εκδίδει πρόσκληση για δια περιφοράς συνεδρίαση και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα εδάφια α’-γ’ της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/ 2010. Στην περίπτωση αυτή, στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο το συλλογικό όργανο καλείται να συνεδριάσει με κατεπείγοντα τρόπο, δηλαδή γιατί η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και συγκαλείται εντός της ίδιας ημέρας που εκδόθηκε η πρόσκληση. Το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων που δικαιολογούν το επείγον της πρόσκλησης. Τα μέλη του συλλογικού οργάνου αποστέλλουν την ψήφο τους με οποιοδήποτε τρόπο υποδεικνύεται στην πρόσκληση από τον πρόεδρο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά.) κατά το οριζόμενο σε αυτή χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση δια περιφοράς μπορεί να συζητούνται και θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.  Προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του συλλογικού οργάνου. Δεν ισχύουν, επομένως, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 96 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ., ν. 3463/2006, Α’ 114), καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3852/ 2010 περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής ή επιτροπής ποιότητας ζωής, αντίστοιχα. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν απαιτείται η λήψη διακριτής, εκ των προτέρων απόφασης, με την οποία τα μέλη θα αποφαίνονται για τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίασης δια περιφοράς, αλλά θεωρείται ότι η συναίνεση εξασφαλίζεται με την, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πρόσκληση, συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση, δηλαδή με το εάν έστω και σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζουν συνολικά, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε δηλώσουν έστω ότι απέχουν από τη ψηφοφορία (δήλωση παρόν) ή και από τη συνεδρίαση, τουλάχιστον, τα δύο τρίτα των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης, τηρείται πρακτικό. Σε αυτό σημειώνεται οπωσδήποτε η εισήγηση επί του θέματος, τυχόν απόψεις των μελών που έχουν διατυπωθεί εγγράφως (ή αναγραφεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα), ή κάθε κείμενο που τυχόν θα παραδώσει ο σύμβουλος, καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης. Δεν είναι απαραίτητη, επομένως, η υπογραφή αυτών από τους συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους, αφού η συμμετοχή, η ψήφος ή η, τυχόν, τοποθέτησή τους αποδεικνύονται από το αποστελλόμενο έγγραφό (ή ηλεκτρονικό μήνυμά) τους. ...’’.

Ωστόσο, ο ορισθείς πρακτικογράφος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων - υπάλληλος του Δήμου Μετεώρων, ο οποίος τηρούσε τα πρακτικά κατά την δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020, εσφαλμένα, αυθαίρετα και αποκλειστικά οικεία βουλήσει:

α) δεν κατέγραψε ούτε στα τηρηθέντα πρακτικά ούτε στο ίδιο το σώμα της υπ’ αριθ. 54/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων το γεγονός ότι σχετικά με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’ ετέθη αιτιολογημένα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων - κατά τρόπο σαφή, ρητά διατυπωμένο και μη υποκείμενο επουδενί σε παρερμηνεία ή εσφαλμένη ερμηνεία της βούλησης και ρητής δήλωσης αυτού -πριν την έναρξη της συνεδρίασης της εν λόγω Επιτροπής, ζήτημα αναβολής του εν λόγω θέματος ημερήσιας διάταξης. Το γεγονός αυτό, εξάλλου, αποδεικνύεται από το ότι 6 μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ψήφισαν υπέρ της αναβολής του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, η δε ρητώς και ανεπιφυλάκτως διατυπωμένη βούληση και ρητή δήλωσή τους υπέρ της αναβολής του προαναφερθέντος θέματος της ημερήσιας διάταξης προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας από τη χρήση των ακολούθων φράσεων:  «Ψηφίζω να µη συζητηθεί το θέµα»  και «αναβολή του θέµατος µε την αιτιολογία να γίνει γενική συνέλευση των κατοίκων Αµαράντου»

β) δεν κατέγραψε ούτε στα τηρηθέντα πρακτικά ούτε στο ίδιο το σώμα της υπ’ αριθ. 54/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων τις ανωτέρω ρητές και ανεπιφύλακτες ψήφους των 6 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων ως ψήφους υπέρ της αναβολής του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της εν λόγω Επιτροπής με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’.

γ) Καθ’ υπέρβαση αρμοδιότητας, μη νόμιμα, και αυτογνωμόνως προέβη αυθαίρετα σε επίκληση και εφαρμογή διατάξεων νόμου και εγκυκλίων, οι οποίες επουδενί δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην προκείμενη περίπτωση, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων έθεσε αιτιολογημένα πριν την έναρξη της εν λόγω συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων ρητά προς ψήφιση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων  το ζήτημα της αιτιολογημένης αναβολής του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αυτής με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’, και υπέρ της αναβολής  ψήφισαν 6 μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, οπότε και κατά την δια  περιφοράς συνεδρίαση του εν λόγω συλλογικού οργάνου το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε κατά πλειοψηφία.

Ήτοι, εφόσον η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναβολή του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’ δεν τυγχάνουν εφαρμογής ούτε η αναφερόμενη στην υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων διάταξη του άρθρου 75 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πολλώ, δε, μάλλον τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 60173/23.08.2019 και με αριθμό 93 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώνεται, δε, ότι ο συντάξας την εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπάλληλος του Δήμου Μετεώρων, εσφαλμένα και αυθαίρετα προέβη σε ερμηνεία της αναφερόμενης στην απόφαση διάταξης του άρθρου 75 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιπλέον, ο εν λόγω υπάλληλος, δια της συντάξεως του περιεχομένου της υπ’ αριθ. 54/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων υπερέβη την αρμοδιότητά του συνιστάμενη στην τήρηση των πρακτικών και αποτύπωση των όσων συζητήθηκαν και διεμείφθηκαν στην συγκεκριμένη συνεδρίαση: Ενήργησε, δε, σαφώς πέραν της αρμοδιότητάς του αυτής, καθώς προβαίνει στην ανωτέρω αυθαίρετη ερμηνεία των ως άνω διατάξεων νόμου και εκγκυκλίων, ενώ, περαιτέρω, στο διατακτικό – αποφασιστικό μέρος της εν λόγω απόφασης θα έπρεπε να αναγράφεται το τι αποφασίστηκε και μόνο, και όχι να βγαίνει συγκεκριμένο συμπέρασμα (…απείχαν της ψηφοφορίας αφού δεν ψήφισαν ναι, όχι, λευκό ή παρόν σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου), καθώς κατί τέτοιο ανήκει στην αρμοδιότητα της εποπτεύουσας αρχής Ο.Τ.Α. και συνέχεται του ελέγχου νομιμότητας της απόφασης του εν λόγω συλλογικού οργάνου.

Περαιτέρω, συνιστά ακόμη υπέρβαση αρμοδιότητας και αυθαίρετη ερμηνεία του εν λόγω πρακτικογράφου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων - υπαλλήλου αυτού το γεγονός ότι κατέγραψε ρητά στην υπ’ αριθ. 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας ότι τα 6 μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της αναβολής του εν λόγω θέματος ημερήσιας διάταξης  ‘’….. απείχαν της ψηφοφορίας αφού δεν ψήφισαν "ναι", "όχι", "λευκό" ή "παρών" σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου ...’’, γεγονός το οποίο αποτελεί προσωπική άποψη του συντάξαντος την απόφαση πρακτικογράφου. Η προαναφερθείσα αναφορά περί δήθεν αποχής από την ψήφιση του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης δεν αποτυπώνει επουδενί την εμπεφρασμένη βούληση και ρητά διατυπωμένη άποψη της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων περί αναβολής του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, καθώς τα 6 μέλη της, τα οποία ενημέρωσαν τη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων ότι “ψηφίζουν αναβολή του θέματος” ή “ψηφίζω να μην συζητηθεί το θέμα’’, ζήτησαν ρητά και με σαφήνεια αναβολή,  προφανώς για λόγους πληρέστερης ενημέρωσής του και προκειμένου για να ζητηθεί η γνώμη των κατοίκων, ενώ σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω διατυπωθείσες σαφείς δηλώσεις τους δεν δύνανται να εκληφθούν ως αποχή από την ψήφιση συγκεκριμένου θέματος.

2. Τέλος, δέον όπως τονιστεί ότι σε σχέση με την ως άνω αναφερόμενη αίτηση της εν λόγω Ι.Κ.Ε. περί παραχώρησης – εκµίσθωσης σ’ αυτήν του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης - εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την Κοινοτική Πηγή «Γκούρα» της Τ.Κ. Αµαράντου, προέκυψαν κρίσιμα και ουσιώδη στοιχεία.

Συγκεκριμένα, στις 20.11.2020, επιδόθηκε στο Δήμο Μετεώρων η από 19.11.2020 εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία της εταιρίας με την επωνυμία «HGREEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης προς το Δήμο Μετεώρων, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 13400/20.11.2020 και χρεώθηκε υπηρεσιακά προ διεκπεραίωση στον ορισθέντα πρακτικογράφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων – υπάλληλο του Δήμου Μετεώρων. Στην συγκεκριμένη εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία αναγράφεται ρητά ‘’ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΤΙΣ 23.11.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ’’, η οποία αφορά στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11897/16.10.2020 αίτηση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», νοµίµως εκπροσωπούµενης, µε θέµα «Αίτηµα παραχώρησης – εκµίσθωσης στην εταιρία µας του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης - εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την Κοινοτική Πηγή «Γκούρα» της Τ.Κ. Αµαράντου».

Επίσης, την 20.11.2020 πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Μετεώρων με αριθμό πρωτοκόλλου 13445/20.11.2020 η από 19.10.2020 αίτηση, υπογεγραμμένη από πάρα πολλούς κατοίκους της Κοινότητας Αμαράντου, η οποία, ομοίως, χρεώθηκε υπηρεσιακά προ διεκπεραίωση στον ορισθέντα πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων – υπάλληλο του Δήμου Μετεώρων. Η εν λόγω αίτηση, ομοίως, αφορά στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11897/16.10.2020 αίτηση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», νοµίµως εκπροσωπούµενης, µε θέµα «Αίτηµα παραχώρησης – εκµίσθωσης στην εταιρία µας του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης - εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την Κοινοτική Πηγή «Γκούρα» της Τ.Κ. Αµαράντου».

Ωστόσο, αμφότερα τα ανωτέρω έγγραφα ο εν λόγω πρακτικογράφος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων – υπάλληλος του Δήμου Μετεώρων, στον οποίο είχαν χρεωθεί αυτά υπηρεσιακώς προς διεκπεραίωση δεν τα γνωστοποίησε, ως όφειλε, ούτε στον Πρόεδρο ούτε και στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων πριν την έναρξη της δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 54/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων.

Να γίνει επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Μετεώρων όλου του φακέλου και του συνόλου των εγγράφων που αφορούν στην παραχώρηση – εκμίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης - εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την Κοινοτική Πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου και να συνταχθεί σχετική υπηρεσιακή εισήγηση.

Καλαμπάκα, 30.11.2020

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων
Δημήτριος Κόττης
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
B5WYJ
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 


booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ