facebook  youtube  twitter  instagram 20/7/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr


  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τις Προσλήψεις Υδρονομέων 2024

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  23/04/2024 09:10:37
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τις Προσλήψεις Υδρονομέων 2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1. τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/0

2. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/201

3. τις ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α').

4. την υπΆ αριθμ. 94/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, τον χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο καθορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 23/04/2024 έως και 30/04/2024 στα Γραφεία του Δήμου μας και ειδικά στο Πρωτόκολλο.

Αριθμός θέσεων

Η Δημοτική Επιτροπή με την υπΆ αριθμόν 94/2024 απόφασή της, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

1. Πέντε (5) Υδρονομείς άρδευσης, για τη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.

Αρδευτική περίοδος

Η Δημοτική Επιτροπή όρισε με την υπΆ αριθμόν 94/2024 απόφασή της την αρδευτική περίοδο από 15/5/2024 έως 15/09/2024.

Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο.

γ. Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.

Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν

τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

α) Αίτηση (να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Μετεώρων).

δ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

ε) Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασμού.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.

Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Εκλογή υδρονομικών οργάνων.

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από τη Δημοτική Επιτροπή.

Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής.

Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο Δασοφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξη των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και στο Κ.Ε.Π. του Δήμου. 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθημερινά (Δευτέρα- Παρασκευή) και ώρες από 08.00-13.00 στη Διεύθυνση: Ευθυμίου Βλαχάβα 1, Τ.Κ.42200 και στο τηλέφωνο 2432350252.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν τα έντυπα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmeteoron.com (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ –ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Αρχεία:


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
NYIKV
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 
booked.net 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ