30/11/2020

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 


 
Διά περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη οι συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Μετεώρων [εγκύκλιος ΥΠΕΣ]

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  13/11/2020 11:09:19
Με σημερινή (13/11) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών δόθηκαν διευκρινήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων διοίκησης των δήμων. 'Ετσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως 30.11.2020,...

σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β' 4899), τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.), μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους, κατ' επιλογή του προέδρου τους:

Με τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης, skype, κ.ά., το οποίο καθορίζεται στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή του προέδρου του κάθε συλλογικού οργάνου.

Στην περίπτωση, ωστόσο, χρήσης της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και η υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επίσης, στις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του εκάστοτε συλλογικού οργάνου.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στη συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά (7) άτομα, η συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς.


Δια περιφοράς, η οποία πραγματοποιείται, με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, με την οποία περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης και εφόσον, συμμετέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του συλλογικού οργάνου.

Κατά τη χρονική περίοδο ισχύος των μέτρων για την αποτροπή της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα, χωρίς να προϋποτίθεται ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου (ή ο πρόεδρος του οικείου συλλογικού οργάνου) πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του αυτή, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010.

Η ύπαρξη της αιτιολόγησης θεωρείται ότι τεκμαίρεται, κατά πλάσμα, ευθέως από τη διάταξη του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π., για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (καθώς και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου) καθ' όλη τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου.

Ακολούθως, για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου.

Στην πρόσκληση αναγράφεται:
α) ο τρόπος συνεδρίασης (ήτοι δια περιφοράς),
β) ο τρόπος ψήφισης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.),
γ) η διαδικασία, ο χρόνος και το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης (ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης) και
δ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εύλογο είναι ότι παραλείπεται ο τόπος συνεδρίασης.

Για την έκδοση και γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη του συλλογικού οργάνου, εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες για κάθε συλλογικό όργανο διατάξεις. Ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου οφείλει να αποστέλλει έγκαιρα στα μέλη τις εισηγήσεις των θεμάτων, καθώς και την πρόταση επί της οποίας τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν για κάθε θέμα.

Ο Πρόεδρος, επίσης, του συλλογικού οργάνου μπορεί να εκδίδει πρόσκληση για δια περιφοράς συνεδρίαση και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα εδάφια α'-γ' της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/ 2010.

Στην περίπτωση αυτή, στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο το συλλογικό όργανο καλείται να συνεδριάσει με κατεπείγοντα τρόπο, δηλαδή γιατί η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και συγκαλείται εντός της ίδιας ημέρας που εκδόθηκε η πρόσκληση. Το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων που δικαιολογούν το επείγον της πρόσκλησης.

Τα μέλη του συλλογικού οργάνου αποστέλλουν την ψήφο τους με οποιοδήποτε τρόπο υποδεικνύεται στην πρόσκληση από τον πρόεδρο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά.) κατά το οριζόμενο σε αυτή χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση δια περιφοράς μπορεί να συζητούνται και θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του συλλογικού οργάνου. Δεν ισχύουν, επομένως, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 96 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ., ν. 3463/2006, Α' 114), καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3852/ 2010 περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής ή επιτροπής ποιότητας ζωής, αντίστοιχα.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν απαιτείται η λήψη διακριτής, εκ των προτέρων απόφασης, με την οποία τα μέλη θα αποφαίνονται για τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίασης δια περιφοράς, αλλά θεωρείται ότι η συναίνεση εξασφαλίζεται με την, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πρόσκληση, συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση, δηλαδή με το εάν έστω και σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζουν συνολικά, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε δηλώσουν έστω ότι απέχουν από τη ψηφοφορία (δήλωση παρόν) ή και από τη συνεδρίαση, τουλάχιστον, τα δύο τρίτα των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης, τηρείται πρακτικό. Σε αυτό σημειώνεται οπωσδήποτε η εισήγηση επί του θέματος, τυχόν απόψεις των μελών που έχουν διατυπωθεί εγγράφως (ή αναγραφεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα), ή κάθε κείμενο που τυχόν θα παραδώσει ο σύμβουλος, καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης. Δεν είναι απαραίτητη, επομένως, η υπογραφή αυτών από τους συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους, αφού η συμμετοχή, η ψήφος ή η, τυχόν, τοποθέτησή τους αποδεικνύονται από το αποστελλόμενο έγγραφό (ή ηλεκτρονικό μήνυμά) τους.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Σκόπιμο, όμως, είναι να ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου και στην πρώτη με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, ώστε το σώμα να είναι ενήμερο για τις αποφάσεις που λήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις.


Κεκλεισμένων των θυρών, εφόσον οι συμμετέχοντες είναι έως επτά (7) άτομα (συμπεριλαμβανομένου και του πρακτικογράφου, και όποιων άλλων συμμετεχόντων) και τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
E5YBM
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 


booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ