27/1/2023
  


 
ΔΕΙΤΕ την Τεχνική Έκθεση για το έργο «Καταγραφή - Αποτύπωση του Δικτύου Οδοφωτισμού και ωρίμανση του Έργου Ενεργειακής Εξοικονόμησης του Δήμου Μετεώρων» κόστους 36.828 ευρώ με ΦΠΑ

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  23/03/2022 11:34:33

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για την «Καταγραφή - Αποτύπωση του Δικτύου Οδοφωτισμού και ωρίμανση του Έργου Ενεργειακής Εξοικονόμησης του Δήμου Μετεώρων»

1. Σκοπιμότητα

Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη του στόχου της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος αναδεικνύεται μέσα από πλήθος πολιτικών και κατευθυντήριων Οδηγιών της Ε.Ε., που κάνουν σαφή αναφορά στην ανάγκη για ενεργοποίηση των τοπικών αρχών με σκοπό την επίτευξη των στόχων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Είναι γεγονός, πως ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δημιουργείται μέσα από τις πόλεις. Επίσης, το 80% του πληθυσμού ζει και εργάζεται σε πόλεις, όπου καταναλώνεται το 80% της ενέργειας. Δεδομένου ότι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης των πολιτών, οφείλουν να αποτελούν πρότυπο για τους πολίτες κάνοντας ορθολογική χρήση ενέργειας και υιοθετώντας αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης.

Εκτός των άλλων και σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, μέχρι και το 70% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός Φορέα (ως φορέα και όχι της συνολικής κατανάλωσης μιας πόλης) προέρχεται από το δίκτυο Οδικού Φωτισμού του, ενώ δαπανώνται υπέρογκα ποσά ετησίως για τη συντήρηση του. Επιπλέον, η λειτουργία του δικτύου έχει και ένα περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο μεταφράζεται σε υψηλές εκπομπές CO2 (0,62 Kgr/KWh), έκλυση θερμότητας από τα ίδια τα φωτιστικά σώματα και μόλυνση του περιβάλλοντος με βαρέα μέταλλα κατά την απόθεση των λαμπτήρων στους χώρους αποκομιδής.

Απόρροια όλων των παραπάνω, αποτελεί η πρωτοβουλία του Δήμου Μετεώρων που πραγματεύεται η παρούσα εργασία και αφορά την μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στο τομέα του Οδοφωτισμού με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η συνολική έκταση των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Μετεώρων, είναι 1.658,751 km2 και κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν υπάρχει επαρκώς αποτυπωμένο το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο, δηλαδή η θέση και ο τύπος όλων των φωτιστικών σωμάτων και των πινάκων διανομής που είναι εγκατεστημένα σε αυτόν σε αρχείο GIS, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τις απαιτούμενες εργασίες αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης του προαναφερόμενου δικτύου (φωτιστικά σώματα / λαμπτήρες / πίνακες διανομής), που είναι εγκατεστημένα στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους (δρόμοι, πάροδοι, πεζόδρομοι, πλατείες, πάρκα, κλπ), προκειμένου να απογραφεί η συνολική υποδομή που θα αποτελέσει το πληροφοριακό εργαλείο για την ολοκλήρωση της παρούσας.

Απώτερος σκοπός του Δήμου, είναι: να προχωρήσει στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και να υποβάλλει πρόταση συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης & εξοικονόμησης, η οποία θα εξετάζει τη χρήση εξοπλισμού νέας τεχνολογίας, συγκρίνοντας όλες τις διαθέσιμες λύσεις χρηματοδότησης και χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Θα εξεταστούν τα συνακόλουθα οικονομικά οφέλη από την μειωμένη κατανάλωση (εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τις διατάξεις και το κανονιστικό πλαίσιο του ν. 3855/2010), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και στην νομοθεσία της ΕΕ. 

Ειδικότεροι στόχοι θα είναι:

1. Η ανάπτυξη σωστής ενεργειακής κουλτούρας στους δημότες.

2. Η σύνταξη και η εφαρμογή τεκμηριωμένων μελετών αστικού φωτισμού.

3. Η αξιοποίηση και χρήση του εξοπλισμού νέας τεχνολογίας, με έμφαση σε ειδικούς χώρους αναφοράς.

4. Η υποστήριξη με σύγχρονες λύσεις αυτοχρηματοδότησης απαιτούμενων παρεμβάσεων.

5. Το συνακόλουθο οικονομικό όφελος από την μειωμένη κατανάλωση.

6. Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος με την μείωση των ρύπων, στο σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας του Δήμου.

Ο φωτισμός μιας περιοχής (δρόμοι, πάρκα, πλατείες), είναι αρμοδιότητα των Δήμων, οι οποίοι ωστόσο δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κονδύλια, εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης, και την τεχνογνωσία για να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν τα έργα εξοικονόμησης για το σύνολο των εγκαταστάσεων τους. Το σημαντικότερο τμήμα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μιας περιοχής προέρχεται από το δίκτυο φωτισμού της, ενώ δαπανώνται υπέρογκα ποσά ετησίως για τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου οδικού φωτισμού της. 

Ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων και η αντιστοιχία τους με τις παροχές της ΔΕΗ, είναι πληροφορίες που αδυνατούν να συλλέξουν οι Δημοτικές Αρχές. Η εκκαθάριση με τη ΔΕΗ για το κόστος κατανάλωσης του δημοτικού φωτισμού γίνεται μέσα από την διαδικασία των ανταποδοτικών τελών και είναι δύσκολος ο εντοπισμός του πραγματικού κόστους που αφορά στην συγκεκριμένη δαπάνη, αφού οι υπηρεσίες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εξειδικευμένα εργαλεία - εμπειρία στον έλεγχο δαπανών και στην αξιολόγηση των κέντρων κόστους των υποδομών τους. 

Παράλληλα, η υπερκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω λανθασμένης διαστασιολόγησης των φωτιστικών σωμάτων, οδηγεί στην κατασπατάληση πόρων και ενέργειας, η οποία με τη σειρά της προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση με δυσμενείς επιπτώσεις ακόμα και στην υγεία. Ο λανθασμένος φωτισμός μειώνει την ασφάλεια και δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα σε κατοίκους και επισκέπτες, ενώ οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση της κοινωνικής αλλά και οικονομικής ζωής της πόλης.

Η παρούσα θα πρέπει να αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση Οδοφωτισμού που μπορεί να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων φωτισμού της εξεταζόμενης περιοχής και παράλληλα, μέσω των φωτιστικών σωμάτων, σε επιλεγμένα σημεία της, μπορούμε να παρέχονται πολλαπλές υπηρεσίες, κάτω από μία ενιαία υποδομή και με ενιαία διαχείριση. Οι λαμπτήρες που είναι εγκατεστημένοι σήμερα στο Δήμο, έχουν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με το φως που εκπέμπουν. Παρουσιάζουν μικρή διάρκεια ζωής με αποτέλεσμα να αυξάνουν κατά πολύ το κόστος συντήρησης του δικτύου φωτισμού. 

Αναλυτικότερα: Παρατηρείται ραγδαία μείωση της φωτεινότητας τους με την πάροδο του χρόνου που οδηγεί στην πρόωρη αντικατάστασή τους. Οι συμβατικοί λαμπτήρες έχουν χαμηλό, ποιοτικά, φως που όταν φτάνει στο έδαφος είναι τουλάχιστον 50% λιγότερο σε σχέση με το φως που εκπέμπουν και επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον με διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Η Ε.Ε. έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα της, την ενεργή συμμετοχή της στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, θέτοντας ως στόχο για τα κράτη μέλη, να μειώσουν τις εκπομπές τους σε CO2 κατά 40% έως το 2030.

2. Αντικείμενο της παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών

Όπως έχει αναφερθεί, διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση των φορέων της Αυτοδιοίκησης μειώνεται δραματικά σαν συνέπεια της οικονομικής κρίσης, και ο εξορθολογισμός της οικονομικής λειτουργίας τους, μέσω της εξοικονόμησης πόρων και της διάθεσης τους σε βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση, η αυτοματοποίηση και η έξυπνη διαχείριση των συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού των Οδικών Δικτύων αρμοδιότητας του Δήμου Μετεώρων, σε συνδυασμό με την δημιουργία οικονομιών κλίμακας στη συντήρηση και εφαρμογή έξυπνων smart εφαρμογών (μετρήσεις, ασφάλεια, κλπ), αποτελεί μια σύνθετη αυτοχρηματοδοτούμενη δράση (μόχλευση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα). 

Η αποπληρωμή του κόστους της συνολικής υπηρεσίας (ενεργειακή αναβάθμιση/ αυτοματοποίηση / συντήρηση με δωδεκαετή εγγυητική ευθύνη / smart εφαρμογές) θα προέρχεται από το όφελος της συνολικής εξοικονόμησης που τελικά θα επιτευχθεί, θα είναι ποσοστό (%) επί των κατανάλωσης του έτους βάσης που θα επιλεχθεί (διαστασιολόγηση των φωτιστικών και μέτρηση των καταναλώσεων βάσει ισχύος), σε χρονική διάρκεια που θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και την επεξεργασία τους.

Η αναβάθμιση και αυτοματοποίηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, περιλαμβάνει:

α. Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών led σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης των οδικών δικτύων αρμοδιότητας του Δήμου Μετεώρων
και

β. Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού - Ελέγχου ενέργειας", στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).

3. Παραδοτέα

Τα Παραδοτέα διακρίνονται σε τρία (3) επιμέρους Στάδια Εργασίας - Παραδοτέα:

Στάδιο 1ο: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπάρχοντος Δικτύου Οδοφωτισμού - Ταξινόμηση - Πληρότητα.

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπάρχοντος Δικτύου Οδοφωτισμού περιλαμβάνει την ψηφιακή αποτύπωση και σε μορφή Πίνακα των απαραίτητων πληροφοριών της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Οδοφωτισμού όπου πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ανά Δημοτική Ενότητα.

Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν:

δημοτικές οδούς
πεζόδρομους
πλατείες
πάρκα
κοινοχρήστους χώρους Αναλυτικότερα:

1.1 Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

Α. Δεδομένα Ιστών Οδοφωτισμού / Φωτιστικών σωμάτων:

Γεωδαιτικές συντεταγμένες ιστού ή/και φωτιστικό σώματα.

Περιοχή ή Κόμβος χωροθέτησης του ιστού ή/και φωτιστικού σώματος.

Ονομασία Περιοχής ή Κόμβου, όπου τοποθετείται ο ιστός ή/και το φωτιστικό σώμα.

Στοιχεία ιστού:
- Τύπος ιστού (υλικό κατασκευής).
- Κυριότητα ιστού.
- Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό.
- Κάθετο ύψος ιστού.
- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ΙD) ιστού οδοφωτισμού.

Στοιχεία φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα:
- Τεχνολογία λαμπτήρα.
- Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα (W).
- Τύπος φωτιστικού σώματος.
- Συνολική ισχύς φωτιστικού σώματος (W).
- Κατάσταση λειτουργίας του φωτιστικού σώματος.
- Κάθετο ύψος του φωτιστικού σώματος από το οδόστρωμα.
- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ID) φωτιστικού σώματος (μόνο σε περίπτωση φωτιστικού σώματος που δεν τοποθετείται σε ιστό).

Β. Δεδομένα Πινάκων Διανομής (pillars):

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ID) πίνακα διανομής (pillar).
- Γεωδαιτικές συντεταγμένες πίνακα.
- Περιοχή ή Κόμβος χωροθέτησης Πίνακα Διανομής.
- Ονομασία Περιοχής ή Κόμβου, όπου τοποθετείται ο πίνακας.
- Αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου πίνακα.

Τα συνολικά καταγραφικά δεδομένα θα αποτυπώνονται σε επεξεργάσιμη μορφή (εξαγωγή βάσης δεδομένων), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και στατιστικών από τους διαχειριστές με βάση κριτήρια αναζήτησης, όπως πχ:

1. Συνολικές ή/και επιμέρους καταναλώσεις.

2. Σύνολο φωτιστικών σωμάτων που είναι σε ξύλινο ιστό ή μεταλλικό ή τσιμεντένιο.

3. Σύνολο φωτιστικών σωμάτων με συγκεκριμένη κατανάλωση.

4. Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά είδος φωτιστικών ή λαμπτήρων.

5. Φωτιστικά ανά pillar.

Επίσης θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh) για το πιο πρόσφατα διαθέσιμο πλήρες έτος λειτουργίας, όπως αυτό προκύπτει από τους λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας του παρόχου ενέργειας.

1.2 Μετρήσεις, εξοπλισμός, μεθοδολογία

Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης θα γίνουν οι παρακάτω μετρήσεις:

Γεωγραφικών συντεταγμένων, σε τέτοια μορφή ώστε να είναι εφικτή η απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη, κάθε ιστού ηλεκτροφωτισμού ή/και φωτιστικού σώματος και κάθε πίνακα διανομής (pillar) τους, με χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής κατάλληλης για την χρήση αυτή.

Κάθετων αποστάσεων από το οδόστρωμα (ύψος ιστού, ύψος φωτιστικού σώματος).

Η αποτύπωση του τύπου των λαμπτήρων καθώς και ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων μπορεί να γίνει οπτικά μέσω επιτόπιας παρατήρησης ενώ για τον προσδιορισμό της ονομαστικής ισχύος του λαμπτήρα (W) και της απορροφούμενης ισχύος του φωτιστικού σώματος (W), η καταγραφή μπορεί να γίνει από τα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου.

1.3 Δεδομένα καταγραφής

Η αποτύπωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

Α. Δεδομένα ιστών οδοφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων

Γεωδαιτικές συντεταγμένες ιστού ή/και φωτιστικό σώματα (π.χ. σε περίπτωση που δεν τοποθετείται επί ιστού) σε τέτοια μορφή ώστε να είναι εφικτή η απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη.

Δημοτική Ενότητα χωροθέτησης του ιστού.

Ονομασία οδού - πεζόδρομου - πλατείας - πάρκου όπου τοποθετείται ο ιστός ή/και το φωτιστικό σώμα.

Στοιχεία ιστού:
- Τύπος ιστού (υλικό κατασκευής).
- Κυριότητα ιστού.
- Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό.
- Κάθετο ύψος ιστού.
- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ID) ιστού οδοφωτισμού.

Στοιχεία φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα
- Τεχνολογία λαμπτήρα.
- Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα (W).
- Τύπος φωτιστικού σώματος.
- Συνολική ισχύς φωτιστικού σώματος (W).
- Κατάσταση λειτουργίας του φωτιστικού σώματος.
- Κάθετο ύψος του φωτιστικού σώματος από το οδόστρωμα.

Β. Δεδομένα πινάκων διανομής (pillars)

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ID) του πίνακα διανομής (pillar)

Γεωδαιτικές συντεταγμένες του πίνακα σε τέτοια μορφή ώστε να είναι εφικτή η απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη.

Δημοτική Ενότητα χωροθέτησης πίνακα διανομής.

Ονομασία οδού - πεζόδρομου - πλατείας - πάρκου όπου τοποθετείται ο πίνακας.

Κωδικοί ταυτοποίησης ιστών που τροφοδοτούνται από τον πίνακα, εφόσον ο Δήμος διαθέσει ηλεκτρολόγο στο πεδίο κατά τη διάρκεια των εργασιών καταγραφής.

Κωδικοί ταυτοποίησης φωτιστικών σωμάτων που δεν τοποθετούνται σε ιστό (π.χ. εναέριο, επίτοιχο).

Αριθμός παροχής του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου πίνακα. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) για το πιο πρόσφατα διαθέσιμο πλήρες έτος λειτουργίας, όπως αυτό προκύπτει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του παρόχου ενέργειας.

1.4 Ψηφιακή απεικόνιση

Τα ψηφιακά δεδομένα καταγραφής (Ιστοί, Δρόμοι, Φωτιστικά Σώματα - λαμπτήρες, οι Πίνακες Διανομής) θα εξαχθούν σε αρχείο τύπου GIS (π.χ. . kmz .shp, .kml κλπ.) με γεωγραφικό υπόβαθρο (π.χ. Google Map, κλπ.) έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν σε εφαρμογές που υποστηρίζουν την μορφή των εξαγόμενων αρχείων.

Στάδιο 2ο: Κατηγοριοποίηση οδών, υπολογισμός μεγέθους οδοφωτισμού για τις κατηγοριοποιημένες οδούς, πρόταση αντικατάστασης φωτιστικών

2.1 Απαιτείται:

Η καταγραφή των οδών και η κατηγοριοποίησή τους με βάση τις απαιτήσεις σε φωτισμό που καθορίζονται από την Τεχνική Έκθεση CΕΝ/TR 13201-1

Η κατηγοριοποίηση βασικών-χαρακτηριστικών οδών του Δήμου με αναφορά στα γεωμετρικά, κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά και τον υφιστάμενο οδοφωτισμό

Ο υπολογισμός των απαιτούμενων μεγεθών οδοφωτισμού για τις κατηγοριοποιούμενες οδούς

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης οδοφωτισμού στο Δήμο, θα γίνει με διαδικασία μοντελοποίησης βάσει του προτύπου EN 13201. Τα πρότυπο EN 13201-1 για τον οδικό φωτισμό αφορά στην επιλογή των κατηγοριών φωτισμού και καθορίζεται η μεθοδολογία για την επιλογή των περιπτώσεων (καταστάσεων) φωτισμού ενός δρόμου ή μιας περιοχής για να επιλεχθεί η κατηγορία φωτισμού του δρόμου ή της περιοχής. Το πρότυπο EN 13201-2 αφορά στις απαιτήσεις επιδόσεων και αφού έχει επιλεγεί η κατηγορία φωτισμού της οδού ή της περιοχής, επιλέγονται από πίνακες τα φωτοτεχνικά δεδομένα που πρέπει να εφαρμοστούν στην περιοχή υπό διερεύνηση. Το EN 13201-3 αφορά στον υπολογισμό των επιδόσεων και το EN 13201-4 στις μεθόδους μέτρησης επιδόσεων φωτισμού. Τέλος, η έκδοση του EN 13201-5 αφορά στους δείκτες ενεργειακής απόδοσης.

Επισημαίνεται ότι το πρότυπο δεν προσδιορίζει την αναγκαιότητα φωτισμού ή όχι μιας περιοχής, αλλά προσδιορίζει την αναγκαία στάθμη φωτισμού σε συνάρτηση με τις γεωμετρικές και κυκλοφοριακές παραμέτρους της οδού/περιοχής (κριτήρια).

2.2 Πρόταση αντικαταστάσεων των υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων και των προτεινόμενων επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης για το σύνολο των οδών του Δήμου.

Θα πρέπει να περιγραφούν οι προτεινόμενες επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (με την σχετική τεκμηρίωση) και να παρουσιάζονται σε μορφή τυποποιημένων πινάκων.

Η περιγραφή θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία για τον κάθε τύπο φωτιστικού σώματος που πρόκειται να αντικατασταθεί, καθώς και για το νέο, σύγχρονης τεχνολογίας φωτιστικό σώμα που θα το αντικαταστήσει:

Αριθμός φωτιστικών σωμάτων.

Τεχνολογία λαμπτήρα (π.χ. Led, Νατρίου υψηλής πίεσης (NaΗP), κλπ).

Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα (W). Υποδεικνύει την ισχύ του λαμπτήρα που χρησιμοποιείται στο φωτιστικό, για φωτιστικά χωρίς "λαμπτήρα", όπως LED, η ισχύς του λαμπτήρα θα είναι ίση με την ισχύ του συστήματος.

Τύπος φωτιστικού σώματος (π.χ. Full - cutoff, Semi-cutoff).

Συνολική ισχύς φωτιστικού σώματος (W). Υποδεικνύει την ισχύ του λαμπτήρα και του εγκατεστημένου συστήματος τροφοδοσίας του συγκεκριμένου φωτιστικού.

Δυνατότητα Dimming (ναι ή όχι).

Κατάσταση λειτουργίας (εκτός λειτουργίας στην περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα μη λειτουργικό ή λειτουργικό στην περίπτωση που το φωτιστικό σώμα λειτουργεί κανονικά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης προσωρινά εκτός λειτουργίας λαμπτήρα.).

Επίσης θα προσδιοριστεί η φωτεινή ροή (lumen) των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων και με βάσει τον ελάχιστο βαθμό αποτελεσματικότητας (απόδοση) του τοποθετημένου φωτιστικού σώματος, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος η ίσος από 80 lm/W όπως ορίζεται στην με αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24.10.2014 εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα προσδιοριστεί η ισχύς του σύγχρονου φωτιστικού σώματος.

2.3 Προϋπολογισμό προμήθειας και εγκατάστασης σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων που αφορά:

Α. Φωτιστικά Σώματα:

Στην αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων παλιάς τεχνολογίας, την αφαίρεσή τους, στην μεταφορά και στην αποκομιδή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην προμήθεια, εγκατάσταση και στη λειτουργία των σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων.

Στην αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες σύγχρονης τεχνολογίας.

Στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού.

Στην προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων ή και εξαρτημάτων αυτών, προς αποθήκευση.

Β. Βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων:

Στην αποξήλωση βραχιόνων στήριξης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων, στη μεταφορά και στην αποκομιδή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην προμήθεια και εγκατάσταση βραχιόνων στήριξης σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων.

Στάδιο 3ο: Αποτελέσματα (Master Plan) - Συμβατική Διαδικασία

Τα καταγραφικά δεδομένα του δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου, θα αποτελέσουν το κρίσιμο μέγεθος για την κατάρτιση του Master Plan της συνολικής παρέμβασης. Η συνολική παρέμβαση δεν θα αφορά μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση του συμβατικού εξοπλισμού, αλλά και την ενσωμάτωση της κατάλληλης μεθόδου για την λειτουργία Συστήματος Τηλεδιαχείρισης και Ενέργειας ανά Κόμβο (Πίνακα Διανομής), με σκοπό την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για τις ανάγκες του Δήμου.

Βασική αρχή του Δήμου για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης του Συστήματος Οδοφωτισμού (Οδοφωτισμός - Οδοσήμανση) θα είναι: α. Η αυτοχρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης με χρήση του ν. 3855/2010 (άρθρο 16), όπως ισχύει σήμερα και στο ν. 4342/2015 Άρθρο 3 που αφορά: «τη συμβατική συμφωνία μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου μέτρου βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών για το μέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται με το συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης» κα β. Τη χρήση του Προγράμματος Χρηματοδότησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την ΕΤΕπ για την χρηματοδότησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης με δανεισμό από τους διαθέσιμους πόρους του Προγράμματος.

Αναλυτικότερα το Master Plan (Υπόδειγμα ΚΑΠΕ - Έκδοση 2019) θα έχει τα εξής περιεχόμενα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης.

1.1 Μετρήσεις, εξοπλισμός, μεθοδολογία.

1.2 Δεδομένα καταγραφής.

1.3 Ψηφιακή απεικόνιση.

1.4 Παρουσίαση αποτελεσμάτων αποτύπωσης.

1.5 Κατηγοριοποίηση Δημοτικών Οδών (επιλογή βασικών οδών για την μοντελοποίηση τους).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Προτεινόμενες επεμβάσεις και εκτίμηση του ενεργειακού και του οικονομικού οφέλους των επεμβάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Αποτύπωση της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Προϋπολογισμός υλοποίησης παρέμβασης (περιλαμβανομένου του Κεφαλαίου 6 που ακολουθεί για τους αυτοματισμούς).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων / λαμπτήρων στο δίκτυο Οδοφωτισμού του Δήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Σύστημα Τηλεδιαχείρισης & Ελέγχου Ενέργειας ανά κόμβο (Πίνακα Διανομής) και τεκμηρίωση της τεχνολογίας αυτοματισμών (smart utilities).

Συνημμένο θα είναι: Υπολογιστικό Φύλλο εκτίμησης ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικό όφελος και δείκτες οικονομικότητας.

Ο Ανάδοχος με βάση τα προαναφερόμενα και ανάλογα με την επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής για την προτιμώμενη μέθοδο θα πρέπει:

Να παραδώσει Φάκελο για την περίπτωση επιλογής ΣΕΑ με το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών, περιλαμβανομένων σχεδίων Συμβατικών Τευχών.

Να παραδώσει Φάκελο για την περίπτωση επιλογής χρήσης του Προγράμματος ΤΠΔ - ΕΤΕπ με το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών, περιλαμβανομένων σχεδίων Συμβατικών Τευχών.

Οι παραπάνω απαιτήσεις, με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού και ειδικοτήτων, είναι πρόσθετες των συνήθων καθηκόντων που έχουν οι αρμόδιες διευθύνσεις υλοποίησης των πράξεων και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, εργαλεία και εμπειρίες, που δεν διαθέτει το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, προκειμένου εμπρόθεσμα και άρτια ο Δήμος να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές προτεραιότητες και ανάγκες που προκύπτουν. Επιπροσθέτως οι επιστημονικές υπηρεσίες αυτές, με την βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη, θα βοηθήσουν την υπηρεσία στο να αποκτήσει την απαραίτητη γνώση σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, όπως αυτό της Ενεργειακής Αναβάθμισης Υποδομών, μέσω της Εξοικονόμησης Ενέργειας, ώστε να είναι σε θέση να την επαναλάβει και σε άλλα συναφή αντικείμενα (Υδρευση - Αποχέτευση). Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώση :

Καταγραφής υποδομών ενεργειακών συστημάτων, με χρήση εργαλείων λογισμικού και εξειδικευμένου προσωπικού που δεν διαθέτει ο Δήμος.

Χρηματοδοτικών Εργαλείων - Μηχανισμών (λειτουργία - κανόνες επιλεξιμότητας, των όρων χρηματοδότησης και της διαδικασίας υποβολής ολοκληρωμένου φακέλου αίτησης χρηματοδότησης), για την αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω εργαλείων μόχλευσης και χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Θεμάτων επιχειρηματικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα στην ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων λειτουργίας επενδύσεων, σε ότι αφορά τον ν. 3855/2010 για τις ΣΕΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 αυτού (διαδικασία εγγυημένου οφέλους) και του ν. 4342/2015 Άρθρο 3 / Ορισμοί (άρθρο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ),

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέο 1: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπάρχοντος Δικτύου Οδοφωτισμού - Ταξινόμηση - Πληρότητα.

Παραδοτέο 2: Κατηγοριοποίηση οδών, υπολογισμός μεγέθους οδοφωτισμού για τις κατηγοριοποιημένες οδούς, πρόταση αντικατάστασης φωτιστικών

Παραδοτέο 3: Αποτελέσματα (Master Plan) - Συμβατική Διαδικασία

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

H διάρκεια των προτεινόμενων επιστημονικών υπηρεσιών και παράδοσης όλων των παραδοτέων είναι έξι μήνες (06) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβούλου με την Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Μετεώρων).

5. Προεκτίμηση Αμοιβής

5.1 Γενικά

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης υπολογίστηκε σύμφωνα με:

την Απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β' 2519/20-07-2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147)» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

την Εγκύκλιο 2/2021 (ΑΔΑ:6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όπου ο συντελεστής (τκ) για το 2021 έχει τιμή (τκ): 1,199.

5.2 Υπολογισμός αμοιβής

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

Α. Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
Β. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
Γ. Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ

Για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν τρία στελέχη που θα διαθέτουν την εξής εμπειρία:

Ένας (1) επιστήμονας ως Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ), της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατ' ελάχιστον δεκαπενταετή (15) επαγγελματική εμπειρία και ειδική εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο του Έργου Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης.

Ένας (1) επιστήμονας ως Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα συντονίζει την Ομάδα Έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου. Θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (ΑΕΙ), της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατ' ελάχιστον δεκαπενταετή (15) επαγγελματική εμπειρία και ειδική εμπειρία σε Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, παροχής υπηρεσιών και συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Ένα (1) στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον δεκαπενταετή (15) επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση υλικών και ενεργειακών συστημάτων, συναφή με το αντικείμενο της παρούσης,

Συνεπώς με την εμπειρία άνω των 20 ετών, ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης για την υλοποίηση των Παραδοτέων αναλύεται ως κάτωθι:


Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προεκτιμώμενη αμοιβή διαμορφώνεται ως εξής:


Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των επιστημόνων για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό).

6. Αμοιβή Αναδόχου

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου της Σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, στο τέλος κάθε τριμήνου της διάρκειας της Σύμβασης και κατόπιν έκδοσης του σχετικού παραστατικού.Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
ITDFQ
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ