1/12/2022
  

ΔΕΙΤΕ τι θα αλλάξει στην οδ. Τρικάλων - Η Τεχνική Έκθεση για τη «Γεωμετρική διαμόρφωση της οδού Τρικάλων στην πόλη της Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων»

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  16/05/2022 15:17:09

για την παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για την «Γεωμετρική διαμόρφωση της οδού Τρικάλων στην πόλη της Καλαμπάκας της Π.Ε. Τρικάλων»

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Κ.Α.: 30-7413.080

1. Σκοπιμότητα

Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη του στόχου της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος αναδεικνύεται μέσα από πλήθος πολιτικών και κατευθυντήριων Οδηγιών της Ε.Ε., που κάνουν σαφή αναφορά στην ανάγκη για ενεργοποίηση των τοπικών αρχών με σκοπό την επίτευξη των στόχων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Είναι γεγονός, πως ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δημιουργείται μέσα από τις πόλεις. Επίσης, το 80% του πληθυσμού ζει και εργάζεται σε πόλεις, όπου καταναλώνεται το 80% της ενέργειας. Δεδομένου ότι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης των πολιτών, οφείλουν να αποτελούν πρότυπο για τους πολίτες κάνοντας ορθολογική χρήση ενέργειας και υιοθετώντας αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο των δράσεων της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πόλεων και προαγωγής της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη της Καλαμπάκας προκρίνεται η γεωμετρική διαμόρφωση και αλλαγή της τυπικής διατομής της οδού Τρικάλων. 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στοχεύει:

• στη βελτίωση της εικόνας της πόλης καθώς αποτελεί το βασικό οδικό άξονα εισόδου σε αυτή

• στην απελευθέρωση των πεζοδρομίων από την στάθμευση των οχημάτων

• στη συντήρηση του υφιστάμενου αστικού δαπέδου και στην προσθήκη νέων επιφανειών σε αυτό

• στη δημιουργία επιπλέον επιφάνειας αστικού πρασίνου

• στη μείωση του ορίου ταχύτητας προσδίδοντας χαρακτήρα οδού ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Τρικάλων

• στην ανάδειξη του δημοσίου χώρου και στην αναμόρφωση των πλατειών Δημουλά και Ρήγα Φεραίου με τη δημιουργία ελεγχόμενων χώρων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και τουριστικών λεωφορείων

• στη μείωση τόσο της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας όσο και του ορίου ταχύτητας στην οδό Τρικάλων

Απόρροια όλων των παραπάνω, αποτελεί η πρωτοβουλία του Δήμου Μετεώρων που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη και αφορά:

• στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος βελτιώνοντας την εικόνα της πόλης και καθιστώντας τη πιο ελκυστική, φιλική και ευχάριστη.

• στη δυνατότητα πιο εύκολης προσέγγισης του κέντρου της πόλης από όλους τους κατοίκους (βελτίωση της προσβασιμότητας στους πεζούς) με αποτέλεσμα την αύξηση της εμπορικής κίνησης, άρα και της τοπικής οικονομίας.

• στη θετική δημοσιότητα, αύξηση της φήμης της πόλης της Καλαμπάκας, τόσο προς τους ίδιους του κατοίκους της, αλλά και τους επισκέπτες, με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού.

• στη δημιουργία στην περιοχή της αίσθησης «γειτονιάς» με την εφαρμογή Διατάξεων Μετριασμού της Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας. 

Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων, είναι περίπου 1 km και περιλαμβάνει το τμήμα από την συμβολή της οδού Τρικάλων με την οδό Αγίου Στεφάνου έως και την πλατεία Δημαρχείου. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται και οι πλατείες Δημουλά και Ρήγα Φεραίου.

Τμήμα της συγκεκριμένης υπηρεσίας περιλαμβάνεται στη Δράση Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Μετεώρων που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ σε συνέργεια με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Τρικάλων και το σύνολο της παρέμβασης περιλαμβάνεται στην περιοχή ενδιαφέροντος του ΣΒΑΚ του Δήμου μας, που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Έτσι απώτερος σκοπός του Δήμου, είναι να προωθήσει τις δύο παραπάνω διαδικασίες έχοντας στα χέρια του μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση για την κυριότερη οδική αρτηρία της πόλης της Καλαμπάκας, προκειμένου τόσο το ΣΒΑΚ όσο και το Ανοιχτό Κέντρο εμπορίου της πόλης να είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά.

2. Αντικείμενο της παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών

Όπως έχει αναφερθεί, διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύεται η χρηματοδότηση των φορέων της Αυτοδιοίκησης για την εκπόνηση σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ.

Η γεωμετρική διαμόρφωση της οδού Τρικάλων, περιλαμβάνει: 

α. Την αλλαγή στα πλάτη των λωρίδων κυκλοφορίας και των πεζοδρομίων, 

β. στη δημιουργία ελεγχόμενων θέσεων στάθμευσης, 

γ. την οριζόντια διαγράμμιση της αναμορφωμένης οδού και 

δ. στην κατακόρυφη σήμανση αυτής.

3. Παραδοτέα

Τα Παραδοτέα διακρίνονται σε τρία (3) επιμέρους στάδια. - Παραδοτέα:

Στάδιο 1ο: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπάρχοντος οδικού δικτύου

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπάρχοντος Οδικού Δικτύου περιλαμβάνει την αποτύπωση σε ΕΓΣΑ 87 της υφιστάμενης κατάστασης της οδού Τρικάλων όπου πρόκειται να γίνουν οι επεμβάσεις ανάπλασης.

Το σχέδιο (σχέδιο Σ.1) της αποτύπωσης θα είναι σε κλίμακα 1:500 και θα περιλαμβάνει:
δημοτικές οδούς
πεζόδρομους
πλατείες
πάρκα
κοινοχρήστους χώρους
οικοδομικά τετράγωνα

Στάδιο 2ο: Εκλογή της Τυπικής Διατομής της οδού Τρικάλων.

Στο στάδιο αυτό σχεδιάζεται σε κλίμακα 1:50 η τυπική διατομή της αναμορφωμένης οδού Τρικάλων. 

Το σχέδιο Σ.2 περιλαμβάνει το νέο περιτύπωμα της οδού, τα πλάτη των λωρίδων κυκλοφορίας, των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης

Στάδιο 3ο: Οριζοντιογραφία Έργων της οδού Τρικάλων.

Στο στάδιο αυτό σχεδιάζεται σε κλίμακα 1:500 η οδός Τρικάλων στο μήκος παρέμβασης. Το σχέδιο Σ.3 της οριζοντιογραφίας περιλαμβάνει την νέα γεωμετρική διαμόρφωση της οδού, τα πλάτη των λωρίδων κυκλοφορίας, των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης, την οριζόντια διαγράμμιση καθώς και την κατακόρυφη σήμανση της οδού.

Τέλος τα στάδια 1-3 συνοδεύονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης καθώς και το τεύχος προμέτρησης και προϋπολογισμού των εργασιών κατασκευής του έργου.

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

H διάρκεια των προτεινόμενων επιστημονικών υπηρεσιών και παράδοσης όλων των παραδοτέων είναι ως καθαρός χρόνος οχτώ (08) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβούλου με την Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Μετεώρων) και ως μεικτός χρόνος ένας (1) μήνας.

5. Προεκτίμηση Αμοιβής

5.1 Γενικά

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης υπολογίστηκε σύμφωνα με:

την Απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β' 2519/20-07-2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147)» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το με αρ. πρ. Δ11/104190/06-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρονικού Προσδιορισμού Κόστους της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημόσιων Συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όπου ο συντελεστής (τκ) για το 2022 έχει τιμή (τκ): 1,260.

5.2 Υπολογισμός αμοιβής

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

Α. Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
Β. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
Γ. Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ

Για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν τρία στελέχη που θα διαθέτουν την εξής εμπειρία:

• Ένας (1) επιστήμονας ως Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ), της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατ' ελάχιστον εικοσαετή (20) επαγγελματική εμπειρία και ειδική εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο του Έργου Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. Για τον υπολογισμό της αμοιβής λαμβάνεται τκ = 1,260 (ΥΠΟΜΕ Εγκύκλιος 4 ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν. 439.6 07-04-2022)

Συνεπώς με την εμπειρία άνω των 20 ετών, ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης για την υλοποίηση των Παραδοτέων αναλύεται ως κάτωθι:


Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προεκτιμώμενη αμοιβή διαμορφώνεται ως εξής:


Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των επιστημόνων για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό).

6. Αμοιβή Αναδόχου

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου της Σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή της μελέτης από τον Δήμο Μετεώρων και κατόπιν έκδοσης του σχετικού παραστατικού.Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
C58Y4
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ