27/1/2023
  


 
Απορρίφθηκε προσφυγή του Αντ. Τούλα κατά απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  21/09/2022 20:10:10

Στην απόρριψη της προσφυγής που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Τούλας κατά της υπ' αριθμ. 208/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων, ήχθη ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας.


Ειδικότερα ο Αντώνης Τούλας στην προσφυγή του προέβαλε ως λόγο ακύρωσης την «αλλοίωση των πρακτικών και την αλλαγή στοιχείων της απόφασης από την αρχική ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην Ορθή Επανάληψή της».

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας:

Η ληφθείσα απόφαση αποτελεί επιμέρους πράξη σύνθετης διαγωνιστικής διαδικασίας, ως εκ τούτου η προσφυγή γίνεται παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.

Επειδή η αριθμ. 208/2022 και ήδη προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων αναρτήθηκε αρχικώς στη «Διαύγεια» στις 18-8-2022, ενώ περαιτέρω η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προέβη σε Ορθή Επανάληψη αυτής στις 30-8-2022, διορθώνοντας δύο επιμέρους αριθμούς (συνολικός προϋπολογισμός πράξης, ύψος εγγυητικής επιστολής), ενώ τόσο η αρχικώς αναρτηθείσα όσο και η διορθωμένη απόφαση κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στην Υπηρεσία μας.

Επειδή ως μοναδικός λόγος από τον προσφεύγοντα προβάλλεται η αλλοίωση των πρακτικών και η αλλαγή στοιχείων της απόφασης από την αρχική ανάρτηση στην Ορθή Επανάληψή της.

Επειδή σε ό,τι αφορά την αλλοίωση και αμφισβήτηση των πρακτικών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 39135/30-5-2022 Εγκύκλιο 374 του ΥΠ.ΕΣ. περί λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) ορίζεται ότι:

«…. Η απόφαση της Επιτροπής συντάσσεται με βάση το αντίστοιχο πρακτικό. Η μη υπογραφή των πρακτικών από κάποιο μέλος της Επιτροπής δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι η αμφισβήτηση των διαλαμβανομένων στα πρακτικά μπορεί να γίνει μόνο στα δικαστήρια.

Επομένως, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής στον Επόπτη Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 η ακύρωση απόφασης με τον ισχυρισμό ότι αυτή έχει συνταχθεί με βάση τα διαλαμβανόμενα στο αντίστοιχο πρακτικό τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα…»

Βάσει λοιπόν των προπαρατεθέντων, δεν δύναται να λάβει χώρα προσφυγή κατά απόφασης ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ με μοναδικό λόγο την αλλοίωση πρακτικών και την έκδοσή της με διαφορετικό περιεχόμενο, ενώ η προσβολή και αμφισβήτηση της εγκυρότητος των πρακτικών μπορεί να γίνει μόνο ενώπιον των δικαστηρίων.

Επειδή σε ό,τι αφορά την ανάρτηση μιας διοικητικής πράξης στη «Διαύγεια», αφενός μεν αυτό γίνεται με μέριμνα του οργάνου που την εξέδωσε και του υπαλλήλου που έχει την ευθύνη γι΄ αυτό (άρθρο 77 του Ν.4727/2020), αφετέρου προβλέπεται και είναι επιτρεπτή η Ορθή Επανάληψη διοικητικής πράξης σε οποιαδήποτε περίπτωση διόρθωσης διοικητικού, ορθογραφικού ή συντακτικού λάθους.

Επ’ αυτού ο Δήμος Μετεώρων με το αριθμ. 12738/14-9-2022 έγγραφό του αναφέρει ότι:

«Εκ παραδρομής χορηγήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής και διανεμήθηκε στα μέλη της, προγενέστερη έκδοση του προϋπολογισμού της πράξης που ανέγραφε ότι ήταν 6.071.045,16€» και περαιτέρω «... στην αρχική απόφαση υπάρχει εκ παραδρομής λάθος και αναντιστοιχίες ποσών που θα έπρεπε να διορθωθούν, αφού δεν μπορεί μια σύμβαση που χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ με 5.891.783,16€ σύμφωνα με την απόφαση ένταξης να έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό δημοπράτησης (6.071.045,16€). Το λάθος εν συνεχεία μεταφέρεται και στα ποσά εγγυητικών που κατά το νόμο είναι το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ. Κατά τα λοιπά το φυσικό αντικείμενο της πράξης και οι λοιποί όροι του διαγωνισμού είναι ορθοί….»

Επειδή όπως προκύπτει από το έγγραφο του Δήμου Μετεώρων και τα στοιχεία του φακέλου της προς υλοποίηση Πράξης, στην αρχική απόφαση της Ο.Ε. εκ παραδρομής συμπεριελήφθηκαν λανθασμένα αριθμητικά δεδομένα και εξ αυτού του λόγου ήτο αναγκαία η διόρθωσή τους, προκειμένου να υπάρχει απόλυτη ταύτιση με τα εγκεκριμένα ποσά χρηματοδότησης και χωρίς να μεταβάλλεται οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η Ορθή Επανάληψη της αρχικής απόφασης έγινε εντός του πλαισίου της ορθής διοικητικής πρακτικής για τη διόρθωση λαθών που δεν αλλοιώνουν την ουσία και τα συστατικά στοιχεία της απόφασης, κατά συνέπεια ο προβαλλόμενος λόγος κρίνεται αβάσιμος και άρα απορριπτέος.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4555/2018 ορίζεται ότι: «1. Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους, ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη σκοπιμότητα της δράσης τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια……».

Επειδή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί αποκλειστικώς έλεγχο νομιμότητας και όχι έλεγχο σκοπιμότητας επί των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ.

Για τους λόγους αυτούς:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Απορρίπτουμε την από 12-9-2022 προσφυγή του Αντωνίου Τούλα του Δημητρίου κατά της αριθμ.208/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Κατά της απόφασης μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Άρθρου 152 του Ν.3463/2006 (Σωκράτους 111 - Λάρισα).Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
8I672
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ