30/6/2022

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 
Άνοιξε πρόγραμμα-ευκαιρία για το Δήμο Μετεώρων - Αφορά χρηματοδότηση για παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  01/03/2022 10:19:59

Δημοσιεύθηκε χθες 28/2/2022 στη Διαύγεια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

(α) στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας, και 

(β) τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες / Οργανισμοί ΟΤΑ (ΑΑΟΤΑ) και 

(γ) σε κάθε δημόσιο φορέα/υπηρεσία που νομιμοποιείται βάσει των αρμοδιοτήτων του, να συμμετάσχει, υποβάλλοντας σχετική πρόταση σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσας, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται (κατ’ εκτίμηση) σε 203.921.568,63 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στη χρηματοδότηση των Δικαιούχων για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο τη βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων, που μπορεί να περιλαμβάνουν:

Παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) αστικών περιοχών ή ενοτήτων, με στοιχεία εκσυγχρονισμού, λειτουργικότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακής αναβάθμισης, προώθηση της κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης των φυσικών πόρων, υιοθέτηση «έξυπνων» εφαρμογών και καινοτόμων τεχνολογιών 

Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στο δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής ή / και ιστορικής σημασίας όπως π.χ. τα ιστορικά κέντρα 

Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στο δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας 

Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων που αξιοποιούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις «έξυπνες» εφαρμογές 

Συνολικά, οι Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν ώστε να υλοποιήσουν έργα και δράσεις με περιβαλλοντικό όφελος, καινοτόμα στοιχεία και αναπτυξιακό χαρακτήρα, ώστε να καταστούν εν ευθέτω χρόνο τεχνολογικά προηγμένες και κλιματικά ουδέτερες. 

Ειδικότερα, η Παρούσα Πρόσκληση αφορά στρατηγικά έργα στο δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων, που αναπτύσσονται σε 7 άξονες ως κάτωθι:

1. Αναπλάσεις εμβληματικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν ολοκληρωμένη ανάδειξη και αναβάθμιση ιστορικών κέντρων, ή άλλων ευρύτερων αστικών περιοχών, καθώς και αναπλάσεις μεγάλων παραλιακών ή άλλων ιστορικών και σημαντικών μετώπων. 

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Ανάπλαση ιστορικών κέντρων, ευρύτερη ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών, ανενεργών βιομηχανικών περιοχών κ.λπ. συμπεριλαμβανομένου του υπαίθριου Κ.Χ. και κτιριακών μονάδων (δημόσια και δημοτικά κτίρια)

β. Σημαντικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε υπαίθριους Κ.Χ. όπως δίκτυα ήπιας μετακίνησης για πεζούς και ποδηλάτες, μεγάλης κλίμακας πεζοδρομήσεις σημαντικών οδικών αξόνων, δημιουργία γραμμικών οδικών πάρκων κ.λπ.

γ. Επισκευή, αναβάθμιση και επανάχρηση κτιρίων (δημόσιων και δημοτικών κτιρίων)

δ. Αποκατάσταση και αναβάθμιση όψεων μεγάλων αστικών ιστορικών μετώπων σε πλατείες, μεγάλους ή σημαντικούς οδικούς άξονες

ε. Εκτεταμένες αναπλάσεις παραλιακών μετώπων (δημόσια ή/και δημοτικά κτίρια, ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, πράσινο, λιμενικές εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής κ.λπ.).

2. Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού αποθέματος (δημοτικών κτιρίων) οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας (διατηρητέα ή μη) καθώς και κάθε άλλου ανενεργού κτιριακού αποθέματος (αφορά σε δημόσια ή/και δημοτικά κτίρια) , αισθητική, λειτουργική και στατική αναβάθμιση κτιρίων ή/και ολόκληρων κτιριακών συνόλων (δημόσιων ή/και δημοτικών).

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Παρεμβάσεις αποκατάστασης ή/και επανάχρησης και βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιων ή/και δημοτικών κτιρίων (π.χ. πράσινες στέγες, πράσινοι τοίχοι, προσθήκη θερμοκηπίων) με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, διατηρητέων και μη 

β. Παρεμβάσεις αισθητικής ή/και λειτουργικής αναβάθμισης κτιρίων ή και κτιριακών συνόλων (δημόσιων ή/και δημοτικών) ή/και αποκαταστάσεις όψεων κτιρίου ή κτιριακών συνόλων (δημόσιων ή/και δημοτικών)

γ. Παρεμβάσεις αποκατάστασης ή/και επανάχρησης ανενεργού κτιριακού αποθέματος (αφορά σε δημόσια ή/και δημοτικά κτίρια) με χρήση «έξυπνων εφαρμογών» και καινοτόμων τεχνολογιών ενίσχυσής τους, προς την ανθεκτικότητα τους

3. Αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και δημιουργία πλέγματος πρασίνου οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και χώρων (ρέματα, ποταμοί, λίμνες, άλλο) και δημιουργία εκτεταμένου πλέγματος πρασίνου σε επίπεδο δήμου (στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται και ρέματα/παραρεμάτιες/παραποτάμιες/παραλίμνιες περιοχές, εκτός σχεδίου των οποίων η ανάπλαση κρίνεται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου ως συνοδό έργο.

Ενδεικτικά έργα και μελέτες που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, έργα για αναπλάσεις παραρεμάτιων περιοχών, παραποτάμιων περιοχών και παραλίμνιων περιοχών

β. Παρεμβάσεις αποκάλυψης μπαζωμένων και εγκιβωτισμένων ρεμάτων και ποταμών, αποκατάσταση της κοίτης, ανάπλαση της παρακείμενης περιοχής

γ. Παρεμβάσεις δημιουργίας συνολικού πλέγματος – δικτύου πρασίνου ή/και νερού, με αναβάθμιση των υφιστάμενων πράσινων χώρων, δημιουργία νέων και διασύνδεση όλων των παραπάνω με διαδρομές ήπιας μετακίνησης

4. Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προσδιορισμό και έργα δημιουργίας περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. περιοχές με χαμηλές ταχύτητες ή/και ήπιας κυκλοφορίας, περιοχές με εσωτερικούς δρόμους χωρίς αυτοκίνητα, κ.λπ.), καθώς και δημιουργία δικτύου ήπιων διαδρομών σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας – γειτονιάς. 

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Έργα ανάπλασης κατοικημένων περιοχών και δημιουργία θυλάκων χαμηλών ταχυτήτων ή/και χαμηλών εκπομπών ρύπων (low emission zones), 

β. Έργα δημιουργίας περιοχών με εσωτερικούς δρόμους μόνο για πεζούς και ποδήλατα (superblocks), περιοχών με χαμηλές ταχύτητες ή/και ήπιας κυκλοφορίας, living streets, cycle streets κ.λπ.

γ. Έργα αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων για ολόκληρες γειτονιές, δημιουργία δικτύου ήπιων διαδρομών (πεζόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομοι), αξιοποίηση ανενεργών σιδηροδρομικών γραμμών κ.α.

5. Αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοδρόμων & οδών ήπιας κυκλοφορίας, διαπλατυμένων πεζοδρομίων, πλατειών, ποδηλατικών υποδομών, οριοθέτηση παρόδιας στάθμευσης, συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης κ.λπ.) καθώς και υλοποίηση συνοδών έργων στον υπαίθριο δημόσιο χώρο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων οχημάτων/ποδηλάτων/μικροκινητικότητας, κλπ. 

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Έργα ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας και της προσβασιμότητας του δημόσιου χώρου (ως παραπάνω)

β. Έργα βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων Κ.Χ.

γ. Αξιοποίηση ανενεργών υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών

δ. Έργα αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού και χρήση «έξυπνων» στοιχείων υπαίθριων Κ.Χ.

ε. Έργα/Παρεμβάσεις για κατασκευές, smart εφαρμογές και λοιπά στοιχεία ενίσχυσης και βελτίωσης της προσβασιμότητας υπαίθριων Κ.Χ.

στ. Έργα για (ανα)κατασκευές και έξυπνες εφαρμογές αναβάθμισης των στάσεων ΜΜΜ της δημοτικής συγκοινωνίας

ζ. Έργα για την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης, μετρήσεων και διαχείρισης α) της στάθμευσης, β) της αποκομιδής απορριμμάτων, γ) της ενεργειακής κατανάλωσης, δ) των ομβρίων, ε) του νερού ποτίσματος, άλλο κ.λπ.

η. Έργα οριοθέτησης παρόδιας στάθμευσης και υλοποίηση συνοδών έργων στον υπαίθριο δημόσιο χώρο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων οχημάτων/ποδηλάτων/μικροκινητικότητας

θ. Δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών για την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακινήσεων, δημοτικής συγκοινωνίας, τα δίκτυα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, τα δίκτυα επανάχρησης αντικειμένων και συσκευών κ.λπ.

6. Ανάπτυξη αστικού πρασίνου, που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δίκτυα αστικού πρασίνου καθώς και εφαρμογές και δράσεις ανάπτυξης πρασίνου σε δημοτικά και δημόσια κτίρια (στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται και περιοχές περιαστικού πρασίνου εκτός σχεδίου, η ανάπλαση των οποίων κρίνεται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου ως συνοδό έργο). 

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων μεγάλων μητροπολιτικών πάρκων

β. Έργα ανάπλασης, ανανέωση μεγάλων, μεσαίων και μικρών χώρων πρασίνου, σε συνδυασμό με έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και φυσικών πόρων

γ. Έργα δημιουργίας δικτύου pocket parks

δ. Έργα Δημιουργίας ψηφιακού χάρτη πράσινων χώρων, «πράσινων» και «μπλε» διαδρομών, και συνδυασμός με app εφαρμογή για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών μιας πόλης και την βελτίωση του city branding – συνέργεια με λοιπές λειτουργούσες app εφαρμογές

ε. Έργα δημιουργίας πράσινων οροφών και πράσινων τοίχων σε δημοτικά και δημόσια κτίρια

στ. Έργα για αντικατάσταση/εμπλουτισμό της περίφραξης με χαμηλό πράσινο, αντικατάσταση των σκληρών επιστρώσεων στους υπαίθριους χώρους στάθμευσης δημόσιων ή/ και δημοτικών κτιρίων με πράσινο, πράσινες σχολικές αυλές

7. «Έξυπνα» συστήματα και εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τα ανωτέρω για τον υπαίθριο Κ.Χ. και τα δημόσια ή/και δημοτικά κτίρια με στόχο την ορθή διαχείριση των πόρων. 

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Έργα εγκατάστασης «έξυπνων» συστημάτων αναβάθμισης λειτουργίας υποδομών του υπαίθριου Κ.Χ.

β. Έργα εγκατάστασης αισθητήρων και μετρητών για την κατανάλωση και εξοικονόμηση νερού στα κτίρια

γ. Έργα εγκατάστασης συστημάτων αξιοποίησης «γκρι» νερού από δημόσια και δημοτικά κτίρια για πότισμα, πλύσιμο οδών, πλύσιμο αυτοκινήτων κ.λπ.

δ. Έργα δημιουργίας υποδομών συλλογής και επανάχρησης ομβρίων υδάτων

ε. Έργα δημιουργίας δημοτικής ψηφιακής Πλατφόρμας διαχείρισης υλικών και αντικειμένων (π.χ. από ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις, συσκευές από δεύτερο χέρι)

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ:

Στις ανωτέρω επιλέξιμες δράσεις μπορούν να εντάσσονται ΜΟΝΟ ως συνοδά και συμπληρωματικά έργα της ευρύτερης πρότασης (και όχι ως αυτούσια ή μεμονωμένα) οι παρακάτω συμπληρωματικές δράσεις :

1. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος (δημόσιων ή/και δημοτικών κτιρίων)

2. Έργα εγκατάστασης «έξυπνων» συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων εντός συνολικότερης ανάπλασης (π.χ. υπόγειοι κάδοι) 

3. Δημιουργία νέου κτιρίου (δημοτικού) με την επιφύλαξη των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα είναι το κάτωθι:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ για ώριμα έργα:

Δημοσίευση Διαύγεια*: Άνοιγμα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

08.04.2022: Α’ κατάθεση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τυχόν Βεβαίωση Δήμου και Σύμβαση με Ανάδοχο για την ωρίμανση μελετών

06.05.2022: Β’ κατάθεση απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και υπόλοιπων των τεχνικών μελετών σε περίπτωση που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην Α’ κατάθεση

20.05.2022: Ολοκλήρωση διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΝ (Α΄ λίστα)

17.06.2022: Συμπλήρωση με τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης από Ελεγκτικό Συνέδριο (βάσει του άρ. 200 του ν.4820/2021) (Β’ λίστα)

15.07.2022: Δημοσίευση Διακήρυξης και έναρξη υποβολής προσφορών. (Milestone)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ σε περίπτωση μελετοκατασκευής:

Δημοσίευση Διαύγεια*: Άνοιγμα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

08.04.2022: Α’ κατάθεση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τυχόν Βεβαίωση Δήμου και Σύμβαση με Ανάδοχο για την σύνταξη προχωρημένης προμελέτης

06.05.2022: Β’ κατάθεση προχωρημένης προμελέτης εφόσον υπολείπεται

20.05.2022: Ολοκλήρωση διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΝ (Α΄ λίστα)

17.06.2022: Συμπλήρωση με τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης από Ελεγκτικό Συνέδριο (βάσει του άρ. 200 του ν.4820/2021) (Β’ λίστα)

15.07.2022: Δημοσίευση Διακήρυξης και έναρξη υποβολής προσφορών. (Milestone)

Μέχρι την 30.03.2023 (Milestone), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση των έργων από πλευράς των δικαιούχων. Σε ειδικές περιπτώσεις και για ιδιαίτερους λόγους (π.χ. ενστάσεις) η συμβασιοποίηση των έργων μπορεί να γίνει και έως την 30.06.2023 (Milestone).

Σε αυτήν την περίπτωση ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει στο ΥΠΕΝ Έκθεση τεκμηρίωσης / αιτιολόγησης της καθυστέρησης και υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης για την έγκαιρη συμβασιοποίηση του έργου πριν εκπνεύσει η προθεσμία της 30.06.2023.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας όσες προτάσεις δεν έχουν συμβασιοποιηθεί απεντάσσονται αυτόματα από το Πρόγραμμα και τα υποβαλλόμενα στοιχεία επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31.12.2025. Οι εργασίες από τους Αναδόχους των έργων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30.09.2025 (Milestone).

*Η δημοσίευση στη Διαύγεια έγινε στις 28/2/2022.Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
U25R1
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ