29/5/2020

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

  


ΟΛΑ έργα του Δήμου Μετεώρων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  30/11/2019 17:48:38
Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο μας, ανησυχία και αναστάτωση επικρατεί στους δήμους όλης της χώρας, όπως και στο Δήμο Μετεώρων, για την πορεία υλοποίησης έργων και προμηθειών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, μετά τις πρόσφατες αποκαλυπτικές δηλώσεις του Υπ. Εσωτερικών...

Αν και ο Υπ. Εσωτερικών έκανε εν γένει λόγο για «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», από τις δηλώσεις του πιθανολογείται πως αναφερόταν μόνο στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, καθώς εκεί ο προϋπολογισμός της προηγούμενης κυβέρνησης ανήλθε σε 2 δισ. ευρώ, μέσω χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (δείτε ΕΔΩ).

Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ανέρχεται, σύμφωνα με την αρχική απόφαση, σε 300 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (δείτε ΕΔΩ).

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε αναλυτικά στα έργα και τις προμήθειες που ο Δήμος Μετεώρων έχει εντάξει ή έχει λάβει αποφάσεις να εντάξει στα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.


ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι: Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ: Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Δημοτικό Συμβούλιο: α) απόφαση 217/3-10-2018 περί ένταξης του έργου «Αγροτική οδοποιία σε Τ.Κ. του Δήµου Μετεώρων» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 895.000 €, με χρηματοδότηση 868.000 € από το εν λόγω πρόγραµµα, και κάλυψη της οικονοµικής διαφοράς των 27.000 € από ιδίους πόρους του Δήμου (πιστώσεις ΣΑΤΑ).
                                  β) απόφαση 218/3-10-2018 περί ένταξης του ιδίου έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μετεώρων, όταν αυτό εκπονηθεί,

ΥΠΕΣ: Ένταξη του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία σε Τ.Κ του Δήμου Μετεώρων» - Ποσό χρηματοδότησης 868.000 €


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V: Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙ: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Δημοτικό Συμβούλιο: απόφαση 28/12-2-2019 περί ένταξης του έργου «Αποχέτευση όμβριων επέκτασης πόλης Καλαµπάκας, Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού 3.757.200 €, καθώς και την ένταξη της προτεινόμενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μετεώρων, όταν αυτό εκπονηθεί.

ΥΠΕΣ: Ένταξη του έργου µε τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» - Ποσό χρηματοδότησης 2.500.000 €


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII: Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII: Αξιοποίηση /αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων Δημοτικής περιουσίας


ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι: Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού

Δημοτικό Συμβούλιο: απόφαση 74/27-4-2018 περί ένταξης στη συγκεκριμένη πρόσκληση

ΥΠΕΣ: Ένταξη Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Καλαμπάκας» - Ποσό χρηματοδότησης 315.000 €


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

Δημοτικό Συμβούλιο: απόφαση 75/27-4-2018 περί ένταξης στη συγκεκριμένη πρόσκληση

ΥΠΕΣ: Ένταξη Πράξης «Διαμόρφωση αύλειων χώρων Δημοτικών σχολείων Καλαμπάκας» - Ποσό χρηματοδότησης 91.300 €, Ίδιοι Πόροι Δήμου: 26.079,77 €


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ: Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας

Δημοτικό Συμβούλιο: απόφαση 76/27-4-2018 περί ένταξης στη συγκεκριμένη πρόσκληση

ΥΠΕΣ: Ένταξη Πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμπάκας» - Ποσό χρηματοδότησης 200.000 €, Ίδιοι Πόροι Δήμου: 16.380 €


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων

Δημοτικό Συμβούλιο: απόφαση 115/23-4-2019 περί ένταξης του έργου «Εξειδικευµένη βελτίωση & συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων» συνολικού προϋπολογισμού 585.000 € πλέον Φ.Π.Α.

ΥΠΕΣ: Εκκρεμεί απάντηση.


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VI: Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού

Στις 27/11/2019 στη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΜ υπήρξε θέμα για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (60.000 €) στη συγκεκριμένη πρόσκληση.


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων»

Δεν αφορά στο Δήμο Μετεώρων


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIIΙ: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ X: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Πληροφορίες θέλουν να έχει κατατεθεί σχετική πρόταση για ένταξη (300.000 €)


• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙ: «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»

Δεν αφορά στο Δήμο Μετεώρων


• Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

ΥΠΕΣ: Σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα κατανομής ο Δήμος Μετεώρων επιχορηγείται με το ποσό των 781.800 ευρώ.

Έχει γίνει αποδοχή της πίστωσης με την 126/24-6-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


• Επιχορήγηση Δήμων με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους για προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών από Δήμους

ΥΠΕΣ: Ο Δήμος Μετεώρων επιχορηγείται με το ποσό των 150.000 ευρώ.

Δεν έχει γίνει προς το παρόν αποδοχή της πίστωσης.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών.

2. Με επιφύλαξη αναφέρουμε ότι:

α) υπάρχει μια πληροφόρηση ότι έργα με προϋπολογισμό άνω των 500.000 ευρώ (όπως το γήπεδο του Καστρακίου) διατρέχουν κίνδυνο να μείνουν εκτός χρηματοδότησης, σε αντίθεση με τα κάτω των 500.000 ευρώ τα οποία θα προωθηθούν σε περιφερειακά και τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ (εφόσον είναι επιλέξιμα).

β) το έργο των ομβρίων του Δήμου Μετεώρων, που ήδη έχει ενταχθεί στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, με χρηματοδότηση 2.500.000 ευρώ, αν υπάρξει πρόβλημα πιθανότατα θα μεταφερθεί, ως επιλέξιμο, στο Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τους ΟΤΑ (2020-2023).

Σχετικά άρθρα:

Έσκασε η «φούσκα» του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ - Τι θα γίνει με τα εκκρεμή έργα
Οφείλω να ομολογήσω ότι όταν ανακοίνωνε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και καλούσε τους δήμους να σπεύσουν να εκμεταλλευτούν τις προσκλήσεις για έργα και προμήθειες εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία τους, παραξενεύτηκα και αναρωτήθηκα πώς από το πουθενά, σε μια χώρα που μισθοί και συντάξεις πετσοκόβονται ανελέητα, βρέθηκαν τόσα πολλά χρήματα για τόσα πολλά και μεγάλα έργα...
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
8J782
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 


booked.net
 
Προτεινόμενα άρθρα


 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ