28/1/2023
  


 
Αλλαγές στις Αντιδημαρχίες του Δήμου Μετεώρων [απόφαση]

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  31/08/2022 15:40:09


Αριθ. 524/2022
Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος BΆ) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την αντιμισθία αιρετών.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 

6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος ΒΆ) για τον Δήμο Καλαμπάκας και ήδη Δήμο Μετεώρων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 21.991 κατοίκους και με το (ΦΕΚ 630/B/20-3-2013) ανέρχεται σε 23.863 κατοίκους.

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μετεώρων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ ΦΕΚ 2276/Β/12-10-2011) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.

9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν. 4674/2020 (Λ' 53), όπως ισχύει, στο Δήμο Μετεώρων μπορούν να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι.

10. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019, με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» και ΛΔΛ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ.

11. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020: Ορισμός Αντιδημάρχων

12. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων έχουν ορισθεί έξι (6) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι, δυνάμει της υπΆ αριθ. 496/2021 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, με θητεία από 01.09.2021 έως και 01.09.2022.

13. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων έχει ορισθεί ένας (1) έμμισθος Αντιδήμαρχος, δυνάμει της υπΆ αριθ. 889/2021 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, με θητεία από 01.01.2022 έως και 31.12.2022, και όπως οι αρμοδιότητές του τροποποιήθηκαν δυνάμει της υπΆ αριθ. 301/20222 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, και εξακολουθούν να ισχύουν αμφότερες.

14. Το γεγονός ότι δυνάμει της υπΆ αριθ. 453/2019 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει της υπΆ αριθ. 496/2021 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων μεταβίβασε την άσκηση αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων, τη χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους σε Αντιδήμαρχο του Δήμου Μετεώρων για το χρονικό διάστημα της θητείας του, ήτοι από 01.09.2021 έως και 01.09.2022.

15. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Μετεώρων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

I. Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μετεώρων, με θητεία από 02.09.2022 έως και 31.12.2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (01.09.2019 - 31.12.2023), και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

1. Το Δημοτικό σύμβουλο κο Βασίλειο Κερασοβίτη ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Περιφέρειας Τομέα Α με αντιμισθία και με αρμοδιότητες:

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του, καθώς και αυτές που εκχωρούνται για τις Δημοτικές Ενότητες Καλαμπάκας (πλην της Κοινότητας Καλαμπάκας), Τυμφαίων και Βασιλικής.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμπάκας (πλην της Κοινότητας Καλαμπάκας), Τυμφαίων και Βασιλικής.

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του, καθώς και αυτού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμπάκας (πλην της Κοινότητας Καλαμπάκας), Τυμφαίων και Βασιλικής.

Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμπάκας (πλην της Κοινότητας Καλαμπάκας), Τυμφαίων και Βασιλικής.

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.

Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους Αντιδημάρχους για θέματα αρμοδιοτήτων.

Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις δημοτικές ενότητες Τυμφαίων και Βασιλικής.

Εκπροσωπεί τον Δήμο σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

Επίσης, ορίζει τον ανωτέρω με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Αναλαμβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Έχει την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων

Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Μετεώρων και έχουν σχέση με τον τομέα αρμοδιοτήτων του. 

2. Το Δημοτικό σύμβουλο κο Νικόλαο Μπαντανίκα ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Περιφέρειας Τομέα Β και με αρμοδιότητες:

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.

Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται για τις Δημοτικές Ενότητες Ασπροποτάμου, Καστανέας, Μαλακασίου και Κλεινοβού.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Ασπροποτάμου, Καστανέας, Μαλακασίου και Κλεινοβού.

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Ενότητες Ασπροποτάμου, Καστανέας, Μαλακασίου και Κλεινοβού.

Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες Ασπροποτάμου, Καστανέας, Μαλακασίου και Κλεινοβού.

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.

Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους Αντιδημάρχους για θέματα αρμοδιοτήτων.

Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις δημοτικές ενότητες Ασπροποτάμου, Καστανέας, Μαλακασίου και Κλεινοβού.

Εκπροσωπεί τον Δήμο σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

3. Το Δημοτικό σύμβουλο κο Γεώργιο Παπανικολάου ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας, και με αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Μετεώρων.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων του Δήμου και των Δημοτικών χορωδιών.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΚΑΠΗ του Δήμου.

Έχει την εποπτεία της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα παιδείας του Δήμου.

Έχει την ευθύνη και συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.

Είναι αρμόδιος για θέματα που αφορούν τη διά Βίου Μάθηση.

Έχει την ευθύνη τήρησης κανόνων υγιεινής των σχολείων.

Έχει την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.

Έχει την ευθύνη των εθελοντικών δράσεων σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

Έχει την ευθύνη συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παιδικών χαρών.

Έχει την ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας των προγραμμάτων «¶θλησης για όλους».

Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου (Δημοτικό Στάδιο, περιφερειακά Γήπεδα, τένις, Βόλεϊ, Μπάσκετ κ.λπ.).

Έχει την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Έχει την ευθύνη επισκευής, συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στον Δήμο από τρίτους.

Έχει την ευθύνη οργάνωσης επιτροπών και συντονισμού τους, για την ονομασία οδών - πλατειών, αρίθμηση και οδοσήμανση σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού.

Έχει την ευθύνη τοποθέτησης, ελέγχου και συντήρησης Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.

Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή.

Επίσης, ορίζει τον ανωτέρω με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας του στο δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.

Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του, καθώς και αυτών που εκχωρούνται για την Δημοτική Ενότητα Χασίων.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Χασίων.

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του, καθώς και του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Χασίων.

Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, καθώς και στην Δημοτική Ενότητα Χασίων.

Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους Αντιδημάρχους για θέματα αρμοδιοτήτων.

Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που λειτουργούν στον Δήμο Μετεώρων και έχουν σχέση με τον τομέα αρμοδιοτήτων του, καθώς και αυτών που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην Δημοτική Ενότητα Χασίων.

Εκπροσωπεί τον Δήμο σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

4. Το Δημοτικό σύμβουλο κο Γεώργιο Αρσενίου ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και με αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη των προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσμου και της λειτουργίας του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εφαρμογή προγραμμάτων δράσεων και τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της απασχόλησης και τον σχεδιασμό δράσεων παρέμβασης για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη της περιοχής).

Έχει την ευθύνη των θεμάτων πρωτογενούς τομέα (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Δασοπονίας).

Έχει την ευθύνη των δασών.

Έχει την ευθύνη των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

Έχει την ευθύνη προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Έχει την ευθύνη των εγγείων βελτιώσεων.

Μεριμνά για την συντήρηση των αγροτικών δρόμων.

Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της εποπτείας των μελετών και έργων άρδευσης.

Έχει την ευθύνη των αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοτεχνικών έργων.

Έχει την ευθύνη διαχείρισης των βοσκοτόπων.

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων των αρμοδιοτήτων του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.

Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών, που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

Έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος.

Έχει την ευθύνη διαχείρισης προγραμμάτων κτηνοτροφίας.

Έχει την ευθύνη θεμάτων ΕΛΓΑ.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του.

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.

Έχει την ευθύνη διαχείρισης των κτιρίων του δήμου και των Νομικών του Προσώπων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.

Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων, και της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου για τη σωστή λειτουργία της λαϊκής αγοράς και της εμποροπανήγυρης.

Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την ευθύνη ελέγχου των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο Μετεώρων και έχουν σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Εκπροσωπεί τον Δήμο σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων του. 

5. Το Δημοτικό σύμβουλο κο Γεώργιο Θώμο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολιτισμού και με αρμοδιότητες:

Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου.

Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του Δήμου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οικοδομών, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωματιστών κ.λ.π.).

Έχει την ευθύνη των Συνεργείων, άμεσης επέμβασης για την συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων και για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης Κτιρίων του Δήμου.

Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα, παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες υλοποίησης των συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων αρμοδιότητας του, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεμβάσεις και αναπλάσεις στο δήμο.

Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση τεχνικών μελετών του δήμου.

Έχει εποπτεία του προσωπικού και της λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας.

Έχει την εποπτεία μελετών, διαχείρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

Έχει την εποπτεία Έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Έχει την εποπτεία ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών.

Έχει την εποπτεία εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.

Μεριμνά για την παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων.

Έχει την εποπτεία για τις βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.

Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.

Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του. 

Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα που εκχωρούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο Μετεώρων και έχουν σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει μέτρα και δράσεις που αφορούν τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισμός, φυσικές καταστροφές κλπ.).

Εκπροσωπεί τον Δήμο σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

Έχει την ευθύνη προστασίας, προβολής και ανάδειξης των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών.

Έχει την ευθύνη εφαρμογής των πολιτικών για την ανάδειξη, προστασία και προβολή του τοπικού πολιτισμού και των πολιτιστικών αγαθών του Δήμου μας.

Έχει την ευθύνη σχεδιασμού, εισήγησης και μέριμνας για τη δημιουργία μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων.

Έχει την ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Έχει την ευθύνη επιχορήγησης ΝΠΙΔ, τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

Έχει την ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Λδελφοποιήσεων).

Έχει την ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου.

Έχει την ευθύνη στολισμού του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών.

6. Το Δημοτικό σύμβουλο κο Δημήτριο Κόττη ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου και με αρμοδιότητες:

Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Τμήματος Καθαριότητας.

Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.

Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

Έχει την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.

Έχει την ευθύνη καθαριότητας των οδών, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, ναών, νεκροταφείων, άλσους, ποταμών και ρεμάτων.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των σιντριβανιών του Δήμου.

Έχει την ευθύνη εφαρμογής μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου.

Έχει την ευθύνη κλαδέματος όλων των δέντρων, θάμνων, δενδροστοιχιών του Δήμου και της αποκομιδής αυτών.

Έχει την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης, λειτουργίας και εποπτείας της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασμού των οχημάτων με καύσιμα, όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα που εκχωρούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Έχει την ευθύνη των εθελοντικών δράσεων, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του.

Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.

Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του .

Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς της στο δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο Μετεώρων και έχουν σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Εκπροσωπεί τον Δήμο σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

Έχει την ευθύνη τοποθέτησης, ελέγχου και συντήρησης Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.

Β. Αναπλήρωση Δημάρχου λόγω απουσίας ή κωλύματος ως εξής:

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Δημήτριος Κόττης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Γεώργιο Αρσενίου.

Γ. Αναπλήρωση Αντιδημάρχων λόγω απουσίας ή κωλύματος τους θα γίνεται ως εξής:

Τον κο Βασίλειο Κερασοβίτη αναπληρώνει ο κος Γεώργιος Αρσενίου.

Τον κο Γεώργιο Αρσενίου αναπληρώνει ο κος Βασίλειος Κερασοβίτης.

Τον κο Γεώργιο Παπανικολάου αναπληρώνει ο κος Νικόλαος Μπαντανίκας.

Τον κο Νικόλαο Μπαντανίκα αναπληρώνει ο κος Γεώργιος Παπανικολάου.

Τον κο Γεώργιο Θώμο αναπληρώνει ο κος Δημήτριος Κόττης.

Τον κο Δημήτριο Κόττη αναπληρώνει ο κος Γεώργιος Θώμος.

Δ. Ανάκληση Αντιδημάρχου: Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΙΙ. Επίσης, με την παρούσα απόφασή του ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων μεταβιβάζει για το χρονικό διάστημα από 02.09.2022 έως και 31.12.2023 την άσκηση αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων, τη χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους, στον Αντιδήμαρχο κο Γεώργιο Θώμο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τα παραπάνω καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γεώργιος Παπανικολάου.

III. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μετεώρων.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων
Θεόδωρος Γ. Αλέκος
Σχετικά άρθρα:

Ξεκινά τις προεκλογικές του κινήσεις ο Δήμαρχος Θοδωρής Αλέκος
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
37226
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ