22/7/2018

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

  


 

 

 Οι Προτάσεις της Δημοτικής Αρχής επί του σχεδίου ΠΔ «Θέσπιση χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Ιερού χώρου των Μετεώρων»

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  11/08/2017 09:52:25

Άρθρο 1

Μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες

Εντός της περιοχής του Ιερού Χώρου Μετεώρων, όπως αυτή έχει καθοριστεί με την αριθμ. 25572/5523/14.10.1999 κοινή υπουργική απόφαση...

των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού «Καθορισμός ορίων περιοχής του Ιερού χώρου των Μετεώρων» (Β΄1975), δεν επιτρέπεται:

1. Η πτήση αιωροπτέρου και αλεξιπτώτου πλαγιάς, όπως οι πτητικές αυτές συσκευές προσδιορίζονται στην υπ’ αριθ. Δ/Δ2/7259/2071/01-3-2006 Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Φ.Ε.Κ.: 309/Β΄/15-3-2006).

2. Η εγκατάσταση μοντελοδρόμιου, καθώς και ο χειρισμός και η πτήση κάθε κατηγορίας αερομοντέλων, όπως οι πτητικές αυτές συσκευές προσδιορίζονται με την υπ’ αριθ. Δ/Δ2/Δ/352/17475/09-12-2009 Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Φ.Ε.Κ.: 9/Β΄/13-1-2010).

Επιβάλλεται από τις διατάξεις της Πολιτικής Αεροπορίας.

3. Η πτήση κάθε τύπου αερόστατων (λέμβος με αεροστατική σφαίρα), καθώς και των αερόπλοιων – Ζέπελιν, οργανωμένα ή μεμονωμένα, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά. Επιτρέπεται μόνο για ειδικούς λόγους με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν γνώμης της οικείας Μητρόπολης, η οποία θα έχει προηγουμένως ενημερώσει σχετικά τα ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών Μετεώρων.

Είναι αρμοδιότητα της Πολιτικής Αεροπορίας και του ΚΑΣ.

(Να διατηρηθεί η παράγραφος με την εξής προσθήκη):

Να επιτρέπεται, επίσης, στον Δήμο Καλαμπάκας με την συναίνεση της ΕΦΑ Τρικάλων και των Μονών των Μετεώρων να συμμετέχει στην έγκριση της σχετικής αδείας.

4. Η χρήση των βράχων ως τόπου προσγείωσης ή απογείωσης, καθώς και ο χειρισμός κάθε άλλου πτητικού μέσου και συσκευής που προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί για επανδρωμένο ή μη χειρισμό στον αέρα είτε για λόγους αναψυχής ή αθλητισμού είτε για επαγγελματικούς λόγους. Στον παρόντα περιορισμό εμπίπτουν και τα κάθε είδους τηλεκατευθυνόμενα οχήματα-κάμερες (Unmanned Aerial Vehicle - Drones). Επιτρέπεται μόνο για ειδικούς λόγους με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν γνώμης της οικείας Μητρόπολης, η οποία θα έχει προηγουμένως ενημερώσει σχετικά τα ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών Μετεώρων.

(Να διατηρηθεί η παράγραφος με την εξής προσθήκη):

Να επιτρέπεται, επίσης, και στον Δήμο Καλαμπάκας και για τις ανάγκες τουριστικής προβολής του, με την συναίνεση της ΕΦΑ Τρικάλων και των Μονών των Μετεώρων να συμμετέχει στην έγκριση της σχετικής αδείας.

5. Η εκτέλεση αγώνων με μοτοσικλέτες, απλές ή ανώμαλων διαδρομών (enduro), και αυτοκινήτων κάθε τύπου.

Ανάλογες δραστηριότητες δεν επιτρέπονται στους αρχαιολογικούς χώρους και δεν συνάδουν και με την ιερότητα του χώρου.

6. Η με οποιονδήποτε τρόπο θήρα παντός θηράματος.

Η θήρα απαγορεύεται σε αρχαιολογικούς χώρους.

7. Η εγκατάσταση οργανωμένης κατασκήνωσης και μεμονωμένων σκηνών, η στάθμευση με σκοπό τη διανυκτέρευση τροχόσπιτων και τροχοβιλών, καθώς και η διαμονή στην ύπαιθρο εντός των ασκητηρίων, των προσευχαδίων και των λοιπών σπηλαίων των βράχων μετά τη δύση του ηλίου.

Κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την αντίστοιχη τουριστική νομοθεσία. Επίσης συμβάλλει σημαντικά, στην ενίσχυση των τουριστικών καταλυμάτων της πόλης και ειδικά των οργανωμένων κάμπινγκ.

8. Η κινηματογράφηση, η βιντεοσκόπηση και οι παντός τύπου εναέριες λήψεις εκτός του περιβόλου των Ιερών Μονών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (προσθήκη) που θα πρέπει να παραχωρείται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για την τέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων εντός του περιβόλου των Ιερών Μονών των Μετεώρων συμπληρωματικά απαιτείται η συναίνεση της οικείας Μητρόπολης, η οποία θα έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη γνώμη των ηγουμενοσυμβουλίων των Ιερών Μονών.

Να γίνουν οι παρακάτω προσθήκες:

9. Να επιτρέπεται η κινηματογράφηση, η βιντεοσκόπηση και οι παντός τύπου εναέριες λήψεις του ιερού χώρου των Μετεώρων για τις διαφημιστικές και τουριστικές ανάγκες του Δήμου Καλαμπάκας. Οι λήψεις αυτές θα πραγματοποιούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και με την συναίνεση της ΕΦΑ Τρικάλων και της Σύναξης των Ιερών Μονών των Μετεώρων. Τα προϊόντα των εναέριων αυτών λήψεων θα καταχωρούνται σε ειδικό ψηφιακό αποθετήριο του Δήμου Καλαμπάκας και θα παρέχονται δωρεάν (κατόπιν αιτήσεώς τους πρός τον Δήμο) στις εταιρίες τουριστικού ενδιαφέροντος, που εδρεύουν εντός των ορίων του Δήμου Καλαμπάκας, με σκοπό την κάλυψη των διαφημιστικών τους αναγκών, χωρίς άλλη εμπορική εκμετάλλευση.

10. Να επιτρέπεται η επίγεια κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση του ιερού χώρου των Μετεώρων για τις διαφημιστικές και τουριστικές ανάγκες του Δήμου Καλαμπάκας. Οι λήψεις αυτές θα πραγματοποιούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και με την συναίνεση της ΕΦΑ Τρικάλων και της Σύναξης των Ιερών Μονών των Μετεώρων. Τα προϊόντα αυτών των λήψεων θα καταχωρούνται σε ειδικό ψηφιακό αποθετήριο του Δήμου Καλαμπάκας και θα παρέχονται δωρεάν (κατόπιν αιτήσεώς τους πρός τον Δήμο) στις εταιρίες τουριστικού ενδιαφέροντος, που εδρεύουν εντός των ορίων του Δήμου Καλαμπάκας, με σκοπό την κάλυψη των διαφημιστικών τους αναγκών, χωρίς άλλη εμπορική+ εκμετάλλευση.

11. Αντίγραφο του υλικού φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης τουριστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και των ανάλογων ντοκιμαντέρ που παράγονται από τρίτους στον ιερό χώρο των Μετεώρων θα παραχωρείται στον Δήμο Καλαμπάκας, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να το προβάλει για τουριστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς άλλη εμπορική εκμετάλλευση
.


Άρθρο 2

Μη επιτρεπόμενες εξειδικευμένες αθλητικές δραστηριότητες

Επιπροσθέτως και συγκεκριμένα επί όλων των βράχων όπου υφίστανται εν λειτουργία Μονές όπως και στους βράχους σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων πέριξ αυτών, καθώς και στους βράχους εκείνους όπου εντοπίζονται σημαντικά κατάλοιπα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως κατάλοιπα ασκηταριών Αγίου Μόδεστου, Αγίων Αποστόλων, Αγίου Γρηγορίου, Αγίου Αντωνίου, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Θεοδοσίου, Τιμίου Προδρόμου, βράχος Δούπιανης, ανώνυμες σκήτες κ.λπ., δεν επιτρέπεται:

1. Η ελεύθερη πτώση ανθρώπων με ή χωρίς αλεξίπτωτο (base jumping), καθώς και η εγκατάσταση επί των βράχων βατήρων ή άλλων βοηθητικών μέσων ως σταθερό σημείο πτώσης.

Εμπίπτει στην αρχαιολογική νομοθεσία και είναι αρμοδιότητα του ΚΑΣ.

2. Η άσκηση του αθλήματος wing suit (πτήση που συνδυάζει αιωροπτερισμό με ελεύθερη πτώση).

Εμπίπτει στην αρχαιολογική νομοθεσία και είναι αρμοδιότητα του ΚΑΣ.

3. Η αναρρίχηση επί των βράχων.

(Να γίνει η εξής προσθήκη):

Να επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η ανάβαση στο μονύδριο του Αγίου Γεωργίου Μαντηλά κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου και στα πλαίσια των εκδηλώσεων του τοπικού εθίμου του Καστρακίου, καθώς και η ανάβαση στα πλαίσια ανάλογων τοπικών εθίμων και σε άλλους βράχους της περιοχής αυτής.

4. Η σχοινοβασία (highline, slackline) από βράχο σε βράχο πάνω σε τεντωμένο σχοινί, καλώδιο ή άλλο υλικό, καθώς και κάθε είδους επέμβαση επί των βράχων για την τοποθέτηση των στηριγμάτων της.

Εμπίπτει στην αρχαιολογική νομοθεσία και είναι αρμοδιότητα του ΚΑΣ.


Άρθρο 3

Επιτρεπόμενες αθλητικές δραστηριότητες

Σε όλα τα υπόλοιπα βραχώδη συμπλέγματα που δεν υφίστανται εν λειτουργία Μονές και δεν υπάρχουν κατάλοιπα σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος δύνανται να πραγματοποιούνται οι προαναφερθείσες αθλητικές δραστηριότητες του άρθρου 2. (δηλαδή base jumping, wing suit, αναρρίχηση, σχοινοβασία), υπό την προϋπόθεση της μη όχλησης των μοναζόντων και των επισκεπτών των Ιερών Μονών Μετεώρων. Ειδικότερα στους βράχους αυτούς δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση βατήρων ή άλλων βοηθητικών μέσων ως σταθερού σημείου πτώσης, καθώς και η χρήση κρουστικών μηχανημάτων για τη διάνοιξη οπών τοποθέτησης βυσμάτων, διότι προκαλούν μη αναστρέψιμες βλάβες στους βράχους.

Να γίνει η εξής προσθήκη:

(δηλαδή base jumping, wing suit, αναρρίχηση, σχοινοβασία).


Άρθρο 4

Διαδικασία καθορισμού αναρριχητικών διαδρομών

Μετά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης και οι αντίστοιχοι Φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Καλαμπάκας και τη συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων και της Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων μελέτη που θα συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και σχετικούς χάρτες, όπου θα αποτυπώνονται οι προς αναρρίχηση βράχοι, οι αναρριχητικές διαδρομές, οδεύσεις κ.λπ., προκειμένου να λάβουν τη σχετική έγκριση. Σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερθέντων το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να προβεί στην άρση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων.

Να γίνουν οι παρακάτω προσθήκες:

1. Σε συνεργασία με την Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας και ανάλογους τοπικούς φορείς θα παρέχονται από τον Δήμο Καλαμπάκας πληροφορίες για τις καθορισμένες διαδρομές. Θα καταγράφονται οι προβλεπόμενες δράσεις, ώστε να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των αθλουμένων.

2. Να επιτρέπεται η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, προβολή και ανάδειξη των αναρριχητικών διαδρομών από τον Δήμο Καλαμπάκας και η δημιουργία διαφημιστικών σποτ για την προβολή συναφών αθλητικών δραστηριοτήτων.


Άρθρο 5

Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων

(Να διατηρηθεί το άρθρο με τις εξής τροποποιήσεις):

Οι άδειες λειτουργίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης και ενθυμίων, καθώς και των τροχοφόρων καντινών εμπορίας τροφίμων και αναψυκτικών παρατείνονται μέχρι την συνταξιοδότηση των σημερινών κατόχων τους και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Μετά την συνταξιοδότηση των σημερινών κατόχων, παύει η ισχύς οποιασδήποτε ανάλογης άδειας και οι χώροι επί των οποίων ασκούνται οι προαναφερθείσες δραστηριότητες αποδίδονται καθαροί με ευθύνη του ασκούντος τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μετά την παρέλευση του προαναφερθέντος διαστήματος οι παραπάνω δραστηριότητες δύνανται να συνεχιστούν σε νέα θέση εκτός των ορίων του Ιερού Χώρου, που θα υποδειχτεί από το Δήμο Καλαμπάκας σε συνεργασία με την ΕΦΑ Τρικάλων, καθώς και να τεθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στη μορφή και τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, οι οποίες θα λάβουν την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.


(Να γίνει η προσθήκη των εξής άρθρων):

Άρθρο 6 - ΝΕΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1. Να επιτρέπεται η βελτίωση, ο καθαρισμός, η σήμανση και η συντήρηση των υφιστάμενων μονοπατιών από τον Δήμο Καλαμπάκας και η καταγραφή των περιπατητικών διαδρομών και οδεύσεων μετά από την συναίνεση της ΕΦΑ Τρικάλων και της Σύναξης των Ιερών Μονών των Μετεώρων.

2. Να επιτρέπεται η φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των μονοπατιών από τον Δήμο Καλαμπάκας, με την συναίνεση της ΕΦΑ Τρικάλων και της Σύναξης των Ιερών Μονών των Μετεώρων, για την παραγωγή διαφημιστικών σποτ για την προβολή του εναλλακτικού τουρισμού του Δήμου Καλαμπάκας.

3. Τα προϊόντα αυτών των λήψεων θα καταχωρούνται σε ειδικό ψηφιακό αποθετήριο του Δήμου Καλαμπάκας και θα παρέχονται δωρεάν (κατόπιν αιτήσεώς τους πρός τον Δήμο) στις εταιρίες τουριστικού ενδιαφέροντος, που εδρεύουν εντός των ορίων του Δήμου Καλαμπάκας, με σκοπό την κάλυψη των διαφημιστικών τους αναγκών, χωρίς άλλη εμπορική εκμετάλλευση.


Άρθρο 7 - ΝΕΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Να επιτρέπεται η δημιουργία και λειτουργία από τον Δήμο Καλαμπάκας χώρων υγιεινής και άλλων βοηθητικών χώρων εντός του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων σε σημείο που θα υποδειχθεί σε συνεργασία με την ΕΦΑ Τρικάλων και την Σύναξη των Ιερών Μονών των Μετεώρων και θα εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.


Άρθρο 8 - ΝΕΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Να ξεκινήσει  διαδικασία οικονομικής αποζημίωσης των πολιτών οι ιδιοκτησίες των οποίων δεσμεύονται ως προς την χρήση τους από τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την εφαρμογή της Αδόμητης Ζώνης Α του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων όπως κάθε φορά αυτός αναριοθετείται από το ΥΠΠΟ.

 
Σχετικά άρθρα:

Η τοποθέτηση του Χρήστου Σινάνη, Δημάρχου Καλαμπάκας [ΣΧΛ]
Αξιότιμη Κυρία υπουργέ,
Κυρία και κύριοι βουλευτές
Κυρία Προϊσταμένη της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Κύριοι συνάδελφοι 1ου και 2ου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κυρίες και κύριοι

Ως Δήμαρχος Καλαμπάκας, σας καλωσορίζω στην πόλη μας, την ιστορική Καλαμπάκα, κάτω από την σκέπη των ιερών βράχων των Μετεώρων
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
5B448
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα
 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 


© 2012 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας